Vyhláška č. 13/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej republiky Tanzánie o kultúrnej spolupráci

Čiastka 5/1969
Platnosť od 25.02.1969
Účinnosť od 12.03.1969
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 13 Dohoda nadobudla platnosť 7. februárom 1968.

13

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 20. januára 1969

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej republiky Tanzánie o kultúrnej spolupráci


Dňa 19. decembra 1966 bola v Dar es Salaame podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej republiky Tanzánie o kultúrnej spolupráci.

Podľa svojho článku 13 Dohoda nadobudla platnosť 7. februárom 1968.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Ing. Marko v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej republiky Tanzánie o kultúrnej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zjednotenej republiky Tanzánie vedené snahou posilňovať rozvíjanie mierovej spolupráce a prajúc si rozširovať vzájomné styky v oblasti kultúry, školstva, vedy a umenia a prispieť tak k prehĺbeniu a rozvoju priateľských vzťahov medzi obidvoma štátmi rozhodli sa uzavrieť túto dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Mikuláša Šurinu,

vláda Zjednotenej republiky Tanzánie

C. Y. Mgonju,

ktorí vymeniac si svoje plnomocenstvá, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú na základe vzájomného priateľstva, porozumenia a na základe dodržiavania zásad zvrchovanosti, nevmiešavania a rovnosti rozvíjať kultúrne styky medzi obidvoma štátmi a prispievať tak k vzájomnému poznávaniu kultúrnych hodnôt obidvoch štátov.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce a výmenu skúseností medzi kultúrnymi, umeleckými, vedeckými, školskými, zdravotníckymi, ako aj spoločenskými a družstevnými organizáciami obidvoch štátov.

Článok 3

Zmluvné strany budú v rámci platných predpisov a existujúcich možností vo svojich krajinách podporovať uvádzanie hudobných, filmových a divadelných predstavení, usporadúvanie výstav, prednášok a vydávanie prekladov významných diel vedeckej a inej literatúry druhého štátu.

Článok 4

Zmluvné strany budú uľahčovať na vzájomne prijateľnej základni výmenu umeleckých, vedeckých a školských publikácií, filmov, hudobných záznamov, notového materiálu a výtvarných diel.

Článok 5

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti rozhlasu, televízie, filmu a tlače. Príslušné inštitúcie a organizácie obidvoch štátov môžu na ten cieľ uzavierať osobitné dojednania.

Článok 6

Každá zo zmluvných strán bude podporovať šírenie znalostí o druhej krajine vo verejnosti, ako aj na školách a v osvetových zariadeniach.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú výmenu vedcov, profesorov, študentov, ako aj umelcov, umeleckých skupín a pracovníkov v oblasti umenia a kultúry a spoločenských a družstevných organizácií.

Článok 8

Zmluvné strany umožnia podľa svojich možností štúdium občanov druhého štátu na vysokých a odborných školách, ako aj vo výskumných a vedeckých ústavoch a poskytnú im štipendiá.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať styky medzi športovými organizáciami a športovcami obidvoch krajín a usporadúvanie športových stretnutí.

Článok 10

Na vykonávanie tejto Dohody zmluvné strany dojednajú na určité časové obdobia vykonávacie plány alebo programy kultúrnej spolupráce alebo sa diplomatickou cestou dohodnú o akciách, ktoré majú v úmysle usporiadať v budúcom období.

Článok 11

Ak medzi zmluvnými stranami dôjde k sporu týkajúcemu sa výkladu ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody, vyriešia ho zmluvné strany diplomatickou cestou.

Článok 12

Ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody môže byť zmenené na základe spoločnej dohody obidvoch zmluvných strán.

Článok 13

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa príslušných ústavných predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny listín o tomto schválení, ktorá sa uskutoční v čase čo najkratšom.

Článok 14

1. Táto Dohoda zostane v platnosti tri roky od svojho vstupu do platnosti.

2. Ak jedna zo zmluvných strán túto Dohodu písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1 tohto článku, predlžuje sa jej platnosť na neurčito, dokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

Dané v Dar es Salaame 19. decembra 1966 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

M. Šurina v. r.

Za vládu Zjednotenej republiky Tanzánie:

C. Y. Mgonja v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.