Vyhláška č. 140/1969 Zb.Vyhláška ministra výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc stavebného úradu na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky.

Čiastka 45/1969
Platnosť od 17.12.1969 do30.09.1976
Účinnosť od 17.12.1969 do30.09.1976
Zrušený 50/1976 Zb.

OBSAH

140

VYHLÁŠKA

ministra výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky

z 20. októbra 1969,

ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc stavebného úradu na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

Minister výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky po dohode s ministrom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku:


§ 1

Právomoc stavebného úradu, s výnimkou právomocí vo veciach vyvlastňovacieho konania a náhrady za vyvlastnenie, sa pri stavbách Zboru nápravnej výchovy (§ 2) prenáša na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky.

§ 2

(1) Za stavby Zboru nápravnej výchovy sa podľa vyhláška považujú:

a) stavby pre útvary Zboru nápravnej výchovy a zvláštne stavby zaradené do plánu investičnej výstavby Zboru nápravnej výchovy;

b) stavby v správe alebo užívaní Zboru nápravnej výchovy pre účely útvarov Zboru nápravnej výchovy.

(2) Za stavby Zboru nápravnej výchovy sa podľa tejto vyhlášky nepovažujú bytové a občianske stavby stavavé pre Zbor nápravnej výchovy inými investormi.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Šebesta v. r.