Vyhláška č. 97/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 32/1969
Platnosť od 14.08.1969 do07.11.1998
Účinnosť od 29.08.1969 do07.11.1998
Zrušený 38/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 18 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť 21. januárom 1969.

97

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. júna 1969

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Dňa 21. januára 1969 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave.

Podľa svojho článku 18 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť 21. januárom 1969.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Dánskeho kráľovstva, vedené snahou podporiť medzinárodnú cestnú dopravu medzi oboma štátmi, ako aj tranzitom ich územím, sa dohodli takto:

I. Preprava cestujúcich

Článok 1

1. Dopravcovia jednej zmluvnej strany môžu vykonávať pravidelné prepravy cestujúcich autobusmi na území druhej zmluvnej strany len za podmienok vydania povolenia príslušným orgánom druhej zmluvnej strany.

2. Príslušné orgány zmluvných strán ustanovia po vzájomnej dohode podmienky pre vydávanie povolení spomenutých v odseku 1.

Článok 2

1. Príležitostné prepravy cestujúcich autobusmi nepodliehajú povoľovaciemu konaniu vo všetkých prípadoch, keď tie isté osoby sú prepravované tým istým vozidlom:

a) pri okružnej ceste, ktorej východiskový i konečný bod sú na území štátu, kde je vozidlo evidované alebo v treťom štáte;

b) pri ceste, ktorej východiskový bod je na území štátu, kde je vozidlo evidované, a konečný bod je na území druhej zmluvnej strany, a to s podmienkou, že sa vozidlo - s výnimkou osobitného povolenia - vráti prázdne na územie štátu, kde je evidované.

2. Pri prepravách spomenutých v odseku 1 tohto článku musí byť v autobuse zoznam cestujúcich.

Článok 3

1. Povolenie pre ostatné nepravidelné prepravy cestujúcich autobusmi sa vydávajú na základe žiadostí, ktoré sa predkladajú príslušnému orgánu zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované. Ak tento orgán môže odporučiť vydanie povolenia, odovzdá žiadosť príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany.

2. Povolenie bude sprevádzať vozidlo pri jeho prechode územím druhej zmluvnej strany a bude predložené na žiadosť kontrolných orgánov.

II. Preprava tovaru

Článok 4

1. Dopravcovia jednej zmluvnej strany môžu vykonávať prepravy medzi oboma štátmi alebo tranzitom územím druhej zmluvnej strany len za podmienky vydania povolenia príslušným orgánom druhej zmluvnej strany s výnimkou prípadov vymenovaných v článku 6.

2. Povolenia sa vydávajú v rámci kontingentu dohodnutého ročne v Zmiešanej komisii predvídanej v článku 17.

3. Príslušné orgány oboch zmluvných strán si vzájomne odovzdajú takto dohodnutý počet nevyplnených povolení.

Článok 5

Povolenia predvídané v článku 4 vydávajú príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej je vozidlo evidované. Opatrenia potrebné na povoľovacie konanie dohodnú príslušné orgány zmluvných strán.

Článok 6

Povoľovaciemu konaniu nepodliehajú:

a) prepravy sťahovaných zvrškov vykonávané vozidlami na to osobitne upravenými;

b) prepravy predmetov určených na veľtrhy, výstavy alebo predvádzania;

c) prepravy pretekárskych koní, pretekárskych automobilov a iných športových potrieb určených pre športové podujatia;

d) prepravy divadelných dekorácií a rekvizít;

e) prepravy hudobných nástrojov a potrieb na rozhlasové, filmové alebo televízne nakrúcanie;

f) prepravy tovaru nákladnými automobilmi, ktorých užitočné zaťaženie, včítane užitočného zaťaženia prívesu, neprevyšuje 1000 kg;

g) príležitostné prepravy tovaru na letište a z letišťa v prípade odklonenia služieb;

h) prepravy batožín prívesmi za vozidlami určenými na prepravu cestujúcich a prepravy batožín vozidlami každého druhu na letište a z letišťa;

i) prepravy poštových zásielok;

j) prepravy poškodených vozidiel;

k) prepravy včiel a rybieho plôdika;

l) pohrebné prepravy.

Prepravy tovaru uvedené pod písmenami b) až e) sú však oslobodené od povoľovacieho konania len vtedy, ak predmety alebo zvieratá sú dovezené dočasne.

III. Všeobecné ustanovenia

Článok 7

Príslušné orgány zmluvných strán vydajú povolenie na prepravu cestujúcich a na prepravu tovaru podľa tejto Dohody len dopravcom, ktorí podľa vnútroštátnych predpisov svojho štátu sú oprávnení vykonávať medzinárodnú cestnú dopravu.

Článok 8

Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú upravené ustanoveniami tejto Dohody alebo ustanoveniami medzinárodných zmlúv, ktorými sú obe zmluvné strany viazané, sa budú používať vnútroštátne predpisy každej zo zmluvných strán.

Článok 9

Bez osobitného povolenia príslušného orgánu zúčastnenej zmluvnej strany dopravcovia jednej zo zmluvných strán nesmú uskutočniť prepravy cestujúcich alebo tovaru z územia druhej zmluvnej strany na územie tretieho štátu.

Článok 10

Dopravcom jednej zmluvnej strany nie je dovolené uskutočniť prepravy cestujúcich alebo tovaru medzi dvoma miestami ležiacimi na území druhej zmluvnej strany.

Článok 11

Ak presahujú váhy, prípadne rozmery použitého vozidla a prepravovaného tovaru váhy alebo rozmery najvyššie prípustné na území druhej zmluvnej strany, treba na prepravu osobitné povolenie, vydané príslušným orgánom druhej zmluvnej strany.

Článok 12

Príslušné orgány zmluvných strán ustanovujú po vzájomnej dohode spôsob výmeny požadovanej dokumentácie a štatistických údajov.

Článok 13

V prípade porušenia ustanovení tejto Dohody, ku ktorému došlo na území jednej zo zmluvných strán, urobia príslušné orgány štátu, kde je vozidlo evidované, opatrenia podľa vnútroštátnych predpisov svojho štátu a informujú o nich príslušné orgány druhej zmluvnej strany.

Článok 14

1. Za povolenia vydané na prepravu cestujúcich podľa tejto Dohody nevyberajú sa žiadne poplatky.

2. Od všetkých poplatkov sú rovnako oslobodené povolenia vymenené medzi oboma zmluvnými stranami v rámci kontingentu predvídaného článkom 4.

3. V prípade, keď jedna zo zmluvných strán dala súhlas na vydanie povolenia na prepravu nákladov nad rámec kontingentu, sú tieto povolenia podrobené poplatkom podľa príslušných vnútroštátnych predpisov.

Článok 15

1. Vozidlá určené na prepravu osôb alebo tovaru evidované v jednom z oboch štátov, ktoré vykonávajú prepravy podľa článkov 1, 2, 3, 4, 6 a 9 tejto Dohody, sa oslobodzujú od daní a dávok, ktoré v druhom štáte zaťažujú používanie alebo držbu vozidiel.

2. Oslobodenie sa nevzťahuje na clá a spotrebnú daň z pohonných hmôt, ktoré sú obsiahnuté v normálnych nádržiach vozidiel pri ich príchode do druhého štátu.

Článok 16

Zmluvné strany si navzájom oznámia, ktoré orgány sú príslušné upravovať otázky týkajúce sa používania tejto Dohody.

Článok 17

1. Zmluvné strany budú riešiť konzultáciami všetky otázky, ktoré by sa mohli vyskytnúť v súvislosti s výkladom a vykonávaním tejto Dohody.

2. Na vykonávanie tejto Dohody zriaďujú zmluvné strany Zmiešanú komisiu.

3. Zmiešaná komisia sa zíde v prípade potreby na žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany.

Článok 18

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

2. Zostane v platnosti jeden rok a bude sa mlčky predlžovať z roka na rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie tri mesiace pred uplynutím jej platnosti.

Na dôkaz tohto splnomocnenci podpísali túto Dohodu.

Dané v Prahe 21. januára 1969 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Jan Dufek v. r.

Za vládu

Dánskeho kráľovstva:

Kurt Ebert v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.