67

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

z 12. júna 1969

o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Slovenskou radou odborových zväzov ustanovuje podľa § 11 písm. e) zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov, § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky a podľa § 230 ods. 2 a 3 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.:


§ 1

Obdobie učebného pomeru

Doba učebného pomeru sa delí podľa náročnosti jednotlivých učebných odborov a dĺžky učebnej doby*) na obdobie prípravné a obdobie odborného rozvoja.

§ 2

Odmeňovanie učňov v prípravnom období

(1) V prípravnom období dostanú učni mesačnú odmenu v rozpätí kategórie, do ktorej je učebný odbor zaradený.

(2) Pre určenie mesačnej odmeny zaraďujú sa učebné odbory do kategórie A a B. Učebné odbory zaradené do kategórie A sa uvádzajú v prílohe č. 1, ostatné učebné odbory patria do kategórie B.**)

(3) Mesačné odmeny sa priznávajú učňom v tomto rozpätí:

v kategórii A

v prvom roku prípravného obdobia od 50 do 100 Kčs

v druhom roku prípravného obdobia od 80 do 190 Kčs

v kategórii B

v prvom roku prípravného obdobia od 30 do 80 Kčs

v druhom roku prípravného obdobia od 50 do 120 Kčs

Pri učebných odboroch, pri ktorých sa to zdôvodní výchovnými dôvodmi alebo zvýšeným záujmom o získanie učňov, vo výnimočných prípadoch po dohode s príslušným orgánom odborového zväzu môžu ústredné orgány zvýšiť organizáciám vychovávajúcim učňov hornú hranicu ustanovenú v kategórii B pre druhý rok prípravného obdobia až na 190 Kčs. Po dohode s príslušným orgánom odborového zväzu môžu však rozhodovanie o tom preniesť na orgány nadriadené organizáciám, ktoré s učňami uzavreli učebné zmluvy, prípadne priamo na tieto organizácie.

(4) Organizácia určuje učňovi výšku mesačnej odmeny v rámci rozpätia ustanoveného v predošlom odseku podľa celkového zhodnotenia jeho prospechu, správania sa a výsledkov v odbornom výcviku za príslušné zúčtovacie obdobie.

(5) Učňom, ktorí získali úplné stredné vzdelanie absolvovaním strednej všeobecnovzdelávacej školy, poskytne sa v celom prípravnom období mesačná odmena v rozpätí určenom v príslušnej kategórii pre druhý rok prípravného obdobia.

(6) Priznaná mesačná odmena poskytuje sa učňom aj za dobu ich pracovnej neschopnosti pre chorobu, úraz alebo za dobu karantény v prípravnom období, prípadne aj v období odborného rozvoja, pokiaľ začiatok pracovnej neschopnosti spadá do prípravného obdobia, najdlhšie však za dobu, počas ktorej by sa im inak poskytovalo nemocenské podľa predpisov o nemocenskom poistení.***)

Odmeňovanie učňov v období odborného rozvoja

§ 3

(1) V období odborného rozvoja prideľuje sa učňom produktívna práca podľa učebných plánov a osnov tak, aby sa ich výkon koncom učebného pomeru priblížil priemernému výkonu kvalifikovaného pracovníka príslušného povolania tej kvalifikačnej triedy, ktorá bude učňovi priznaná po záverečnej učňovskej skúške.

(2) Ak učeň vykonáva v období odborného rozvoja produktívnu prácu v časovej mzde, dostane od organizácie podľa celkového zhodnotenia jeho prospechu v odbornom výcviku, v teoretickom vyučovaní a správaní sa odmenu: v prvej polovici obdobia odborného rozvoja v rozpätí 50-75 %, v druhej polovici obdobia odborného rozvoja v rozpätí 60-100 % časovej mzdy, ktorú by dostal kvalifikovaný pracovník za rovnaký výkon, kvalitu a výsledky práce. Časová mzda sa vypočítava z tarify kvalifikačnej triedy, ktorá môže byť o jeden stupeň nižšia, ako je kvalifikačná trieda, ktorá má byť učňovi priznaná po záverečnej učňovskej skúške podľa mzdových predpisov.

(3) Učeň dostane okrem odmeny určenej podľa časovej mzdy aj prípadnú prémiu alebo výkonnostnú odmenu, ktorú by dostal kvalifikovaný pracovník za rovnaký výkon a výsledky práce.

(4) Pokiaľ učeň vykonáva v období odborného rozvoja produktívnu prácu, za ktorú pracovníci starší ako 16 roční sú odmeňovaní úkolovou mzdou, prizná mu organizácia podľa celkového zhodnotenia jeho prospechu v odbornom výcviku a v teoretickom vyučovaní i v jeho správaní sa odmenu v rozpätí 70-100 % mzdy, ktorú by dostal kvalifikovaný pracovník za rovnaký výkon a výsledky práce.

(5) Ak pracuje učeň v kolektívnej úkolovej mzde, musí sa mu priznať odmena podľa odseku 4, najmenej však odmena zodpovedajúca časovej mzde v druhej polovici obdobia odborného rozvoja podľa ustanovenia odseku 2.

(6) Počas jedného výplatného obdobia striedanie foriem mzdy pre určenie odmeny je prípustné len vtedy, ak možno prácu vykonávanú v časovej mzde presne evidovať.

§ 4

(1) Učňom, ktorí z dôvodov výučby výnimočne pracujú v sťaženom alebo zdraviu škodlivom prostredí, ak je to prípustné podľa príslušného zoznamu prác a pracovísk zakázaných mladistvým a ak je to obsiahnuté v učebných osnovách, v období odborného rozvoja patrí k odmene určenej podľa § 3 ods. 2 až 5 príplatok, aký patrí za rovnakých podmienok pracovníkom podľa mzdových predpisov.

(2) Učňom, ktorí z dôvodu výučby výnimočne pracujú v sobotu alebo v nedeľu, patrí počas odborného rozvoja za prácu v týchto dňoch príplatok, ktorý podľa mzdových predpisov patrí ostatným pracovníkom.

(3) Počas odborného rozvoja poskytujú organizácie učňom podiely na hospodárskych výsledkoch za podmienok určených v kolektívnych zmluvách.

(4) Mesačnú odmenu v rovnakej výške, aká podľa § 2 patrí učňom učebného odboru tej istej kategórie v druhom roku prípravného obdobia, dostanú počas odborného rozvoja učni, ktorí v príslušnom mesačnom období nevykonávali produktívnu prácu z dôvodu organizácie výučby určenej učebnými plánmi a osnovami. Ak vykonávali v príslušnom mesačnom období produktívnu prácu iba v obmedzenom rozsahu z výrobných dôvodov alebo z dôvodu organizácie výučby určenej učebnými plánmi a osnovami, patrí im odmena najmenej vo výške zodpovedajúcej časovej mzde podľa § 3 ods. 2.*)

Stravovanie a ubytovanie učňov

§ 5

(1) Organizácia zabezpečuje pre učňov stravovanie v hodnote týchto stravovacích finančných normatívov:

pre učňov učebných odborov povolaní baníckych, hutníckej výroby, sklárskej hutníckej výroby, prípadne iných menovite schválených učebných odborovpre učňov v učňovských školách s cyklickým spôsobom vyučovaniapre učňov odborov č. 1204 cukrár-cukrárka, č. 1551 kuchár-kuchárka, č. 1552 čašník-servírka, č. 1553 kuchár a čašník-kuchárka a servírkapre učňov ostatných učebných odborov
KčsKčsKčsKčs
za raňajky2,551,-1,-2,20
desiatu1,551,202,501,25
obed4,803,503,154,30
I. večera3,900,802,503,35
II. večera1,303,503,151,20

(2) Organizácia môže učňom poskytovať stravu vyššej vyživovacej hodnoty, ako zodpovedá určenému stravovaciemu finančnému normatívu, najmä ak sa učni pripravujú na povolanie vykonávané za sťažených alebo zdraviu škodlivých podmienok, ak tieto zvýšené náklady uhradí z rozdelenia hrubého dôchodku alebo zisku, alebo ak sa o ich úhrade dohodne s rodičmi učňov.

(3) Učňom učebných odborov uvedených v prílohe č. 1, poskytuje organizácia v prípravnom období bezplatné celodenné stravovanie a ubytovanie, pokiaľ zabezpečuje ich ubytovanie. Učňom týchto učebných odborov, ktorým nezabezpečuje ubytovanie, poskytuje organizácia denne bezplatne jedno hlavné a jedno vedľajšie jedlo.

(4) Z výchovných dôvodov, pre zvýšený záujem o získanie učňov alebo v prípadoch, v ktorých to vyžaduje povaha práce (napríklad práce na vzdialených pracoviskách), môžu ústredné orgány po dohode s príslušným orgánom odborového zväzu povoliť v prípravnom období zvýhodnenie stravovania a ubytovania v rozsahu uvedenom v odseku 3 aj učňom tých učebných odborov, ktoré sa neuvádzajú v prílohe č. 1. Rozhodovanie o tomto zvýhodnení môžu preniesť na orgány, ktoré sú nadriadené organizáciám, ktoré s učňami uzavreli pracovné zmluvy, alebo priamo na tieto organizácie. Toto zvýhodnenie môže povoliť jednotlivým učňom zo závažných dôvodov (výchovných, dopravných a pod.) po prerokovaní so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia aj organizácia, ktorá s nimi uzavrela učebnú zmluvu.

§ 6

(1) Učňom, ktorí nie sú zvýhodnení podľa § 5 ods. 3 a 4, poskytuje organizácia v prípravnom období bezplatné stravovanie a ubytovanie v rozsahu ustanovenom v § 5 ods. 3, ak čistý mesačný príjem osôb, ktoré sú povinné vyživovať učňa, na jedného člena rodiny nepresahuje sumu 400 Kčs. Pre zisťovanie výšky čistého mesačného príjmu na člena domácnosti platia zásady uvedené v prílohe č. 2. Toto zvýhodnenie poskytuje organizácia po prerokovaní so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia podľa zásad ustanovených v uvedenej prílohe.

(2) Osoby, ktoré sú povinné vyživovať tých učňov, ktorí nie sú zvýhodnení podľa § 5 ods. 3 a 4 alebo podľa predchádzajúceho odseku, platia za stravovanie učňov v prípravnom období i v období odborného rozvoja úhradu vo výške finančného stravovacieho normatívu uvedeného v § 5 ods. 1.

(3) Za ubytovanie učňov v ubytovacích zariadeniach odborných učilíšť, učňovských stredísk a učňovských škôl, pokiaľ nie sú zvýhodnení podľa § 5 ods. 3 a 4 alebo podľa odseku 1, osoby, ktoré sú povinné ich vyživovať, platia v prípravnom období i v období odborného rozvoja tieto mesačné sumy:

a) 40 Kčs, ak je ubytovacie zariadenie vybavené ústredným kúrením, teplou a studenou vodou a spálňami s lôžkovou kapacitou najviac pre 4 osoby,

b) 30 Kčs, ak ubytovacie zariadenie vyhovuje aspoň jednej z podmienok uvedených pod a),

c) 20 Kčs, ak ubytovacie zariadenie nevyhovuje žiadnej z podmienok uvedených pod a).

§ 7

(1) Učni, ktorí boli v prípravnom období zvýhodnení (§ 5 ods. 3 a 4 a § 6 ods. 1), počas odborného rozvoja platia za stravovanie a ubytovanie sumy uvedené v § 6 ods. 2 a 3 s prípadným zvýšením podľa § 5 ods. 2 v mesačných obdobiach, keď sa odmeňujú za produktívnu prácu podielom určeným z časovej alebo úkolovej mzdy, prípadne v obdobiach, keď dostávajú peňažné dávky nemocenského poistenia.

(2) Ak učni uvedení v odseku 1 neodoberajú za súhlasu organizácie stravu počas celého mesiaca, prispievajú na úhradu nákladov na stravovanie a ubytovanie za každý deň, keď sa stravovali, sumou zodpovedajúcou hodnote stravovacích finančných normatívov (§ 5 ods. 1) podľa druhu odobratej stravy. Mesačná suma za ubytovanie sa však nemení.

(3) Organizácia s prihliadnutím na celkové zhodnotenie učňa zníži v odôvodnených prípadoch úhradu ustanovenú podľa predchádzajúcich odsekov tak, aby suma, ktorá zostane učňovi z odmeny za produktívnu prácu, dostatočne odlišovala rôzne pracovné výsledky učňov rovnakej učebnej skupiny.*) Učňovi vždy musí zostať z odmeny za produktívnu prácu najmenej suma zodpovedajúca hornej hranici mesačnej odmeny pre druhý rok prípravného obdobia.

§ 8

(1) Stravovanie a ubytovanie učňom poskytujú organizácie vo vlastných zariadeniach alebo na svoj náklad v zariadeniach spravovaných národnými výbormi, alebo v zariadeniach iných organizácií. Organizácie, ktoré uzavreli s učňami učebné zmluvy, uhrádzajú organizáciám, ktoré umožňujú učňom vo svojich zariadeniach stravovanie a ubytovanie, náklady na stravovanie a ubytovanie v skutočnej výške. Organizácie sa môžu dohodnúť na paušálnej náhrade týchto výdavkov. Úhrada nákladov na stravovanie a ubytovanie učňov v poľnohospodárskych a lesníckych odborných učilištiach spravovaných Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky**) je upravená odlišne.

(2) Ak organizácia poskytuje učňom v závodnej jedálni hlavné jedlo, hodnota ktorého je nižšia, ako je ustanovené v § 5 ods. 1, je povinná zabezpečiť pre nich na vyrovnanie celodennej, prípadne poldennej stravy výdatnejšie vedľajšie jedlá do výšky ustanoveného stravovacieho finančného normatívu.

(3) Spôsob úhrady nákladov za ubytovanie a stravovanie dohodnú organizácie s učňami a osobami, ktoré sú ich povinné vyživovať. Ďalej dohodnú či učeň súhlasí, aby sa tieto náklady uhrádzali formou zrážky z jeho odmeny za produktívnu prácu, prípadne z nemocenského.

§ 9

Poskytovanie pracovných odevov a osobných ochranných pracovných prostriedkov

Organizácie sú povinné poskytovať učňom pracovný odev a obuv a ostatné osobné ochranné pracovné prostriedky v rozsahu ustanovenom príslušnými predpismi.

§ 10

Úhrada cestovného

(1) Organizácia uhradí učňom preukázané cestovné verejnými hromadnými dopravnými prostriedkami pri ich nástupe do učebného pomeru.

(2) Učni, ktorí denne dochádzajú z miesta bydliska do učňovskej školy v inom mieste, ako je sídlo organizácie (prípadne jej zariadenie, kde sa učni zúčastnia odborného výcviku), počas prípravného obdobia a počas odborného rozvoja majú nárok na úhradu rozdielu medzi cestovným z miesta bydliska do miesta učňovskej školy a cestovným z miesta bydliska do sídla uvedenej organizácie (jej zariadenia), ak je cestovné do miesta učňovskej školy vyššie. Učňom, ktorí nemôžu denne dochádzať do učňovskej školy a bývajú v mieste učňovskej školy, uhrádza organizácia cestovné verejnými hromadnými dopravnými prostriedkami za cestu do miesta učňovskej školy a späť.

(3) Učňom, ktorí sa zúčastňujú na vyučovaní odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov, organizovanom cyklickou formou, uhrádza organizácia počas prípravného obdobia a počas odborného rozvoja okrem cestovného pri začatí a ukončení výučbového cyklu raz za štyri týždne aj preukázané cestovné verejnými hromadnými dopravnými prostriedkami na návštevu rodičov alebo ich zákonných zástupcov.

(4) Počas prípravného obdobia a počas odborného rozvoja štyrikrát v priebehu učebného roka poskytne organizácia učňom náhradu preukázaného cestovného vlakom, prípadne autobusom na návštevu rodičov alebo ich zákonných zástupcov, pokiaľ vzdialenosť bydliska od miesta výučby je väčšia ako 100 km. Na úhradu týchto nákladov použije organizácia úspory, ktoré získa tým, že odpadnú náklady na stravovanie týchto učňov v čase ich neprítomnosti.

(5) Učni si musia zaobstarať preukazy na zľavu cestovného a zvoliť najkratší smer cesty. Pri ceste železnicou uhradí organizácia len zľavnené cestovné druhou vozňovou triedou osobného vlaku alebo rýchlika. Výdavky za miestne verejné hromadné dopravné prostriedky organizácia neuhrádza.

(6) Učňom, ktorým sa poskytuje bezplatné stravovanie a ubytovanie môže organizácia v prípravnom období poskytovať príspevok na uhradenie cestovného na návštevu rodičov alebo ich zákonných zástupcov až do výšky nákladov na stravovanie (stravovacieho finančného normatívu), ktoré tým organizácii odpadnú.

§ 11

(1) Organizácie pobádajú učňov k osobnému sporeniu.

(2) Ak organizácia poskytne učňom podľa ustanovenia § 5 a 6 ods. 1 stravovanie a ubytovanie úplne alebo čiastočne bezplatne, hodnota týchto plnení sa posudzuje pre účely dane zo mzdy ako štipendium.

§ 12

(1) Výnimky z ustanovení tejto vyhlášky v odôvodnených prípadoch pre niektoré odbory, prípadne povolania na návrh príslušného ústredného orgánu môže povoliť Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky a Slovenskou radou odborových zväzov.

(2) Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na učňov v nápravnovýchovných ústavoch, na telesne chybných učňov v ústavoch sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutú mládež a na učňov v osobitných učňovských školách.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 13

Učňom, ktorým sa v učebných zmluvách uzavretých pred účinnosťou tejto vyhlášky priznalo podľa skôr platných predpisov zvýhodnenie pri stravovaní a ubytovaní, ktoré by im podľa tejto vyhlášky nepatrilo, zachováva sa toto zvýhodnenie dovtedy, kým sú vychovávaní v zmluvnom učebnom odbore.

§ 14

Zrušujú sa ustanovenia § 4 až 18 a § 19 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v znení § 9 vyhlášky č. 87/1967 Zb. a príloha č. 2 tejto vyhlášky.

§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1969.


Ministerka:

Sedláková v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 67/1969 Zb.

Preferované odbory, v ktorých patrí učňom odmena podľa kategórie A a v ktorých je organizácia povinná v prípravnom období ubytovaným učňom bezplatne poskytovať ubytovanie a celodenné stravovanie neubytovaným učňom bezplatne jedno hlavné a jedno vedľajšie jedlo denne*)

0101 baník pre uhoľné bane

0102 baník pre rudné bane

0103 rubač a razič

0105 strojník komplexne mechanizovaných porubov a predkov

0106 strojník dopravných zariadení

0107 banský zámočník

0108 banský elektromontér

0603 tesár

0612 kamenár

0614 dlaždič

0617 pokrývač

0620 podlahár

0628 kominár

0701 strojník pre výrobu stavebných hmôt

0713 formovač chemickej kameniny - formovačka chemickej kameniny

1201 mlynár

1202 pekár - pekárka

1221 priemyslový krmovinár - priemyslová krmovinárka

1308 poľnohospodár mechanizátor - poľnohospodárska mechanizátorka

1322 kováč a podkúvač

1324 pestovateľ mechanizátor - pestovateľka mechanizátorka

1325 chovateľ mechanizátor - chovateľka mechanizátorka

1351 lesník

1352 lesný mechanizátor

1401 železničiar vnútropodnikovej dopravy

1402 železničiar - železničiarka

1411 cestár

Príloha č. 2 vyhlášky č. 67/1969 Zb.

Zásady pre zisťovanie sociálnej potrebnosti domácnosti učňov

Sociálna potrebnosť domácnosti učňa sa zisťuje podľa výšky čistých mesačných príjmov pripadajúcich podľa týchto zásad na jej jedného člena:

1. Za členov domácnosti sa považujú učeň, jeho rodičia a slobodní súrodenci, ktorí žijú v spoločnej domácnosti rodičov; ovdovelý alebo rozvedený otec učňa, alebo ovdovelá, rozvedená, prípadne slobodná matka učňa sa počítajú za dvoch členov domácnosti, pokiaľ majú samostatnú domácnosť.

2. Ak je matka učňa zamestnaná, do súčtu čistých príjmov domácnosti sa započítava príjem toho z rodičov, ktorý je vyšší, a z nižšieho príjmu len suma prevyšujúca 400 Kčs.

3. Mesačným čistým príjmom jednotlivých členov domácnosti sa rozumie:

a) priemerný čistý mesačný zárobok zistený z priemerného zárobku,*) od ktorého sa odpočíta daň zo mzdy,

b) u členov JRD jedna dvanástina z priemernej pracovnej odmeny za uplynulý kalendárny rok, vypočítanej podľa zásad uvedených v § 9 ods. 1 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov**) a v § 1 a 3 vyhlášky č. 104/1964 Zb. v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb., č. 117/1967 Zb. a č. 92/1968 Zb.,

c) u ostatných daňovníkov poľnohospodárskej dane jedna dvanástina daňového základu poľnohospodárskej dane za uplynulý kalendárny rok po odpočítaní jednej dvanástiny
zaplatenej dane,

d) jedna dvanástina príjmov z literárnej a umeleckej činnosti vykonávanej mimo pracovného pomeru za uplynulý kalendárny rok po odpočítaní jednej dvanástiny zrazenej alebo zaplatenej dane z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti,

e) prídavky na deti,

f) dávky dôchodkového zabezpečenia (poistenia) za uplynulý kalendárny mesiac včítane výchovného a sirotského dôchodku obojstranne alebo jednostranne osirelých, okrem zvýšenia pre bezvládnosť,

g) zaopatrovací príspevok za uplynulý kalendárny mesiac členov rodín občanov konajúcich službu v ozbrojených silách.

4. Od zistených mesačných príjmov sa odpočíta:

a) za každého nezaopatreného súrodenca odkázaného na ten istý príjem ako učeň suma 200 Kčs. Za nezaopatreného sa považuje súrodenec až do skončenia povinnej školskej dochádzky a po jej skončení najdlhšie do 26. roku veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie predpísaným výcvikom alebo štúdiom, alebo ak je trvale práceneschopný pre chorobu, prípadne pre telesnú alebo duševnú chybu,

b) suma určená súdom členovi domácnosti na plnenie jeho zákonnej vyživovacej povinnosti.

5. Výška mesačných čistých príjmov pripadajúcich na jedného člena domácnosti sa zistí tak, že uvedeným spôsobom zistené čisté príjmy rodiny sa delia počtom členov domácnosti. Ak zistená výška čistých mesačných príjmov pripadajúcich na jedného člena domácnosti nepresahuje mesačne 400 Kčs, poskytne organizácia učňovi na jeho žiadosť (jeho zákonného zástupcu) výhody pri stravovaní alebo ubytovaní podľa § 6 ods. 1 vyhlášky.

6. Žiadosti o priznanie týchto výhod podávajú učni (zákonní zástupcovia) pred začiatkom učebného roku - v osobitne odôvodnených prípadoch i počas roka - na predpísanom tlačive.

7. K žiadosti sa pripája:

a) potvrdenie závodu alebo jednotného roľníckeho družstva o priemerných mesačných príjmoch členov domácnosti učňa, ak sú v pracovnom pomere alebo členmi JRD,

b) vo všetkých prípadoch potvrdenie miestneho národného výboru bydliska rodičov učňa o zárobkových, príjmových a majetkových pomeroch členov jeho domácnosti.

Poznámky pod čiarou

*) Dĺžka prípravného obdobia jednotlivých učebných odborov je ustanovená v prílohe č. 1 vyhlášky č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v znení vyhlášok č. 60/1967 Zb., č. 37/1968 Zb. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 49/1969 Zb.

**) Zaradenie do kategórie mesačnej odmeny a preferencie uvedené v stĺpci 9 prílohy č. 1 vyhlášky č. 84/1965 Zb. strácajú platnosť.

***) Za dobu pracovnej neschopnosti, počas ktorej podľa tohto ustanovenia patrí učňovi mesačná odmena, nemocenské sa neposkytuje.

*) Pri dôležitých osobných prekážkach v práci (§ 127 Zákonníka práce) patrí aj učňom náhrada mzdy za podmienok a vo výške podľa prílohy vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce; pri prestojoch a ostatných prekážkach na strane organizácie patrí im náhrada mzdy podľa § 129 a 130 Zákonníka práce.

*) Orgány nadriadené organizáciám môžu pre účely tejto vyhlášky podrobnejšie vymedziť spôsob hodnotenia učňov, najmä pri zmenách pracoviska podľa plánu výučby učňov, aby pritom nedochádzalo k neodôvodneným rozdielom.

**) Smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o zriaďovaní, prevádzke a financovaní poľnohospodárskych odborných učilíšť z 18. 7. 1960 č. 72 596/1960 (Vestník Povereníctva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 31-32/1960).

*) Počet preferovaných učebných odborov bol obmedzený so zreteľom na ustanovenie bodu II/2 vládneho uznesenia č. 51/1967. V súlade s týmto ustanovením sa prenáša aj rozhodovanie o preferencii pri ostatných učebných odboroch do pôsobnosti príslušných ústredných orgánov, prípadne orgánov nadriadených podnikom, resp. na organizácie (§ 2 ods. 3, § 5 ods. 4).

*) Pozri § 275 Zákonníka práce, § 30 až 33 vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, a vyhlášku č. 84/1966 Zb., ktorou sa ustanovujú odchýlky pre výpočet priemerného zárobku pre niektoré skupiny pracovníkov.

**) Obmedzenie priemernej dennej pracovnej odmeny najviac na sumu 100 Kčs denne tu neprichádza do úvahy.