Vyhláška č. 119/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 5/1958 Ú. v. (Ú. l.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch.

Čiastka 39/1969
Platnosť od 30.10.1969 do31.03.1979
Účinnosť od 30.10.1969 do31.03.1979
Zrušený 135/1978 Zb.

OBSAH

119

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky

zo 7. októbra 1969

o doplnení vyhlášky č. 5/1958 Ú. v. (Ú. l.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 13 zákona č. 75/1957 Zb. o občianskych preukazoch:


Čl. I

Vyhláška č. 5/1958 Ú. v. (Ú. l.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch, sa dopĺňa takto:

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

(1) Do občianskeho preukazu zapisuje okresné oddelenie Verejnej bezpečnosti aj trest zákazu pobytu uložený právoplatným rozhodnutím súdu.

(2) Občan, ktorému súd uložil trest zákazu pobytu, je povinný prísť na vyzvanie na okresné oddelenie Verejnej bezpečnosti miesta svojho trvalého pobytu, kde sa mu do občianskeho preukazu vyznačí uloženie trestu zákazu pobytu a doba trvania tohto trestu.

(3) Občan, u ktorého sa trest zákazu pobytu vykonal alebo ktorému sa tento trest odpustil, má právo žiadať o vydanie nového občianskeho preukazu, v ktorom trest zákazu pobytu sa už nevyznačí.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Genmjr. Pepich v. r.