Zákon č. 177/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1970

(v znení č. 25/1970 Zb., 25/1970 Zb.)

Čiastka 52/1969
Platnosť od 30.12.1969 do31.12.1970
Účinnosť od 01.01.1970 do31.12.1970

177

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 22. decembra 1969

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1970

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Určenie výšky štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky

1. Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 1970 sa určujú sumou 45 625 783 000,- Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu sumou 45 625 783 000,- Kčs

(príloha).

2. V štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky sú obsiahnuté rozpočty národných výborov súhrnným finančným vzťahom k štátnemu rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (dotáciami zo štátneho rozpočtu) vo výške 5 083 607 000,- Kčs, subvenciami poskytovanými zo štátneho rozpočtu do rozpočtov národných výborov vo výške 5 278 730 000,- Kčs.

§ 2

Splnomocnenie vlády Slovenskej socialistickej republiky

Vláda Slovenskej socialistickej republiky sa splnomocňuje:

a) znížiť v priebehu roku 1970 rozpočtové výdavky ministerstiev a ostatných ústredných orgánov, dotácie a subvencie pre národné výbory, ak si to vyžiada zabezpečenie pokladničnej rovnováhy štátneho hospodárenia,

b) upraviť v priebehu roku 1970 finančné vzťahy medzi ústredným rozpočtom a rozpočtami národných výborov, keď sa v dôsledku jej opatrení zmenia podmienky, za ktorých bol súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie určené,

c) premietnuť do štátneho rozpočtu finančné dôsledky vyplývajúce z organizačných zmien a delimitácií, ktoré majú dosah na vzťah ku štátnemu rozpočtu federácie.

§ 3

Splnomocnenie ministra financií

Minister financií sa splnomocňuje obstarávať finančné prostriedky prechodnými pôžičkami na krytie schodku štátneho rozpočtu republiky na príslušný rok, ak schodok vyplýva z časovej nezhody medzi príjmami a výdavkami rozpočtu; prechodné pôžičky treba zásadne splatiť do konca rozpočtového roku a keď to nie je možné, treba spôsob ich úhrady navrhnúť Slovenskej národnej rade najneskôr pri schvaľovaní štátneho záverečného účtu za rozpočtový rok, v ktorom bola prechodná pôžička uzavretá.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.

Klokoč v. r.


Dr. Colotka v. r.


Príloha zákona SNR č. 177/1969 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1970

Príjmy(v tis. Kčs)
Príjmy zo socialistického hospodárstva27 320 211
Dane, výdavky a poplatky od obyvateľov3 134 000
Ostatné príjmy761 572
Dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu federácei14 410 000
Spolu45 625 783
Výdavky(v tis. Kčs)
Hospodárstvo17 931 899
Kultúrne a sociálne opatrenia15 993 004
Obrana a bezpečnosť744 479
Správa594 064
Dotácie a subvencie národným výborom10 362 337
Spolu45 625 783