44

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. apríla 1969

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kanady o leteckej doprave

Dňa 20. marca 1969 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kanady o leteckej doprave.

Podľa svojho článku 19 Dohoda nadobudla platnosť 20.marcom 1969.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Za ministra:

V. Pleskot v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kanady o leteckej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kanady

ako zmluvné strany Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve podpísanom v Chicagu 7. decembra 1944 a

vedené prianím uzavrieť dohodu s cieľom rozvíjať vzťahy v leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Kanadou

dohodli sa takto:

Článok 1

Pre účely tejto Dohody

a) výraz „Dohoda“ bude znamenať túto Dohodu a jej prílohu;

b) výraz „letecké úrady“ bude znamenať v prípade Československej socialistickej republiky Ministerstvo dopravy, Správu civilného letectva, v prípade Kanady ministra dopravy a Kanadskú dopravnú komisiu alebo v oboch prípadoch akúkoľvek osobu alebo orgán, ktorý bude oprávnený vykonávať pôsobnosť patriacu teraz uvedeným úradom.

Článok 2

Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strana práva uvedené v tejto Dohode a jej prílohe, aby na tratiach tam ustanovených boli zriadené pravidelné obchodné letecké služby pre prepravu cestujúcich, tovaru a pošty (ďalej len nazývané „dohodnuté služby“).

Článok 3

Každá zmluvná strana bude mať právo označiť diplomatickou nótou letecký podnik, ktorý bude vykonávať dohodnuté služby na ktorejkoľvek trati ustanovenej pre ňu v zozname liniek, a nahradiť skôr určený letecký podnik iným leteckým podnikom.

Článok 4

1. Len čo letecké úrady každej zmluvnej strany dostanú správu o označení druhou zmluvnou stranou, udelia takto určenému leteckému podniku príslušné oprávnenie na prevádzku dohodnutých služieb, na ktoré bol podnik určený. Oprávnenie sa udelí s výhradou ustanovenia článku 5 tejto Dohody v najkratšej lehote príslušnej podľa zákonov danej krajiny.

2. Letecké úrady jednej zmluvnej strany môžu požadovať, aby im letecký podnik určený druhou zmluvnou stranou preukázal, že je schopný splniť podmienky ustanovené zákonmi a predpismi, ktoré tieto letecké úrady obvykle a primerane uplatňujú pri prevádzke medzinárodných pravidelných leteckých služieb.

Článok 5

1. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo odoprieť a odvolať oprávnenie alebo uložiť podmienky v oprávnení vydanom leteckému podniku určenému druhou zmluvnou stranou podľa článku 3 tejto Dohody

(a) v prípade, že letecký podnik nepreukáže leteckým úradom prvej zmluvnej strany podľa zákonov a predpisov, ktoré tieto úrady obvykle a primerane uplatňujú, svoju spôsobilosť;

(b) v prípade, že sa tento letecký podnik nebude spravovať zákonmi a predpismi spomínanými v článku 6 tejto Dohody; alebo

(c) v prípade, že nie je presvedčená o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola leteckého podniku patrí zmluvnej strane, ktorá určuje letecký podnik, alebo jej štátnym príslušníkom.

2. Pokiaľ nebude nevyhnutné okamžite odoprieť alebo odvolať oprávnenie vydané leteckému podniku, ktorý určila druhá zmluvná strana, aby sa zabránilo ďalšiemu porušovaniu zákonov a predpisov spomínaných v článku 6 tejto Dohody, právo odoprieť alebo odvolať toto oprávnenie sa použije len po rokovaní s druhou zmluvnou stranou.

Článok 6

1. Zákony a predpisy každej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup lietadiel vykonávajúcich medzinárodné lety alebo na prevádzku a lietanie týchto lietadiel na jej území sa budú vzťahovať na lietadlá leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou a musia sa dodržiavať pri vstupe na územie prvej zmluvnej strany, výstupe z neho a pri prevádzke na tomto území.

2. Zákony a predpisy každej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup z neho, a to cestujúcich, posádok, nákladov lietadiel, vrátane predpisov o vstupe, výstupe, imigrácii, cestovných dokladoch, cle a karanténe musia sa dodržiavať pri vstupe na územie prvej zmluvnej strany, výstupe z neho a pobyte na tomto území.

3. Pokiaľ sa letecké úrady zmluvných strán nedohodnú inak, budú členovia posádok lietadiel určeného leteckého podniku štátnymi príslušníkmi krajiny, ktorá letecký podnik určila.

Článok 7

1. Osvedčenie o spôsobilosti na let, diplomy a letecké legitimácie vydané alebo uznané za platné jednou zmluvnou stranou budú, pokiaľ nestratia platnosť, uznané za platné druhou zmluvnou stranou na účely prevádzky tratí a služieb podľa tejto Dohody s výhradou, že podmienky, za ktorých tieto osvedčenia alebo letecké legitimácie boli vydané alebo uznané za platné, rovnajú sa minimálnym podmienkam, ktoré môžu byť určené podľa Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, alebo sú prísnejšie.

2. Ak jedna zmluvná strana ohlási Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo, pokiaľ ide o osvedčenie o spôsobilosti na let, diplomy a letecké legitimácie, odchýlku v porovnaní s normami prijatými podľa Dohovoru, bude potrebné, pokiaľ si to druhá strana bude priať, uskutočniť medzi zmluvnými stranami rokovanie, ktorého účelom bude zistiť prijateľnosť odchýlok vo vzťahu k prevádzke dohodnutých služieb. Ak sa nedosiahne uspokojivá dohoda v otázkach, ktoré sa dotýkajú bezpečnosti lietania, bude daný dôvod na použitie článku 5 ods. 1.

Článok 8

Poplatky, ktoré bude ktorákoľvek zmluvná strana ukladať za používanie letísk a letových zariadení lietadlami určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany, nebudú vyššie, než aké sa budú platiť za domáce lietadlá vykonávajúce podobné medzinárodné letecké služby.

Článok 9

1. Každá zmluvná strana oslobodí všetky príjmy, ktoré vznikli leteckým podnikom druhej zmluvnej strany, od daní z príjmov a ostatných svojich daní postihujúcich príjmy.

2. Každá zmluvná strana poskytne leteckým podnikom druhej zmluvnej strany právo prevádzať na ústredie príjmy v mene jej krajiny pri oficiálnom zmeniteľnom kurze, a to podľa vyporiadaní dohodnutých medzi leteckými podnikmi s jedinou výhradou, že to bude v súlade s príslušnými devízovými predpismi platnými v pomere ku všetkým krajinám v podobných podmienkach. Sumy nebudú podliehať nijakým poplatkom s výnimkou tých, ktoré za tieto operácie normálne vyberá banka.

Článok 10

1. Každá zmluvná strana oslobodí určený letecký podnik druhej zmluvnej strany na základe reciprocity a v najväčšom rozsahu prípustnom podľa svojho práva od dovozných obmedzení, ciel, dávok, inšpekčných poplatkov a iných celoštátnych dávok a poplatkov, pokiaľ ide o pohonné látky, mazacie oleje, spotrebiteľské technické zásoby, náhradné diely vrátane motorov, obvyklé vybavenie lietadla, tlačený náborový materiál rozširovaný bezplatne, zásoby a iný materiál, ktoré sa majú používať alebo sa používajú výhradne v spojitosti s prevádzkou alebo obsluhou lietadiel určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany, ktorý vykonáva dohodnuté služby.

2. Oslobodenie udelené podľa tohto článku sa vzťahuje na veci spomínané v odseku 1 tohto článku,

(a) ktoré sú dovezené na územie jednej zmluvnej strany určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany alebo jej štátnymi príslušníkmi;

(b) ponechané na palube lietadla určeného leteckého podniku jednej zmluvnej strany pri prílete na územie druhej zmluvnej strany a odlete z neho;

(c) vzaté na palubu lietadla určeného leteckého podniku jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany a určené na použitie pri prevádzke dohodnutých služieb;

a to bez ohľadu na to, či sa materiál použije alebo spotrebuje za letu na území tej zmluvnej strany, ktorá oslobodenie poskytla, pokiaľ nebude na tomto území scudzený.

Článok 11

1. Kapacita, ktorú budú určené letecké podniky zmluvných strán poskytovať pri dohodnutých službách, bude závisieť od odhadovaného prepravného dopytu medzi Československou socialistickou republikou a Kanadou. Frekvencia a letové poriadky služieb, ktoré tieto podniky majú uskutočňovať, ako aj typy lietadiel, ktoré majú používať, dohodnú sa medzi leteckými podnikmi podľa zásady slušných a rovnakých možností a budú podliehať schváleniu leteckými úradmi obidvoch zmluvných strán.

2. Letecké úrady obidvoch zmluvných strán si budú na žiadosť ktoréhokoľvek z nich vymieňať také štatistické údaje, ktoré sa môžu rozumne požadovať na účely skúmania kapacity poskytovanej pri dohodnutých službách.

Článok 12

1. Tarify za prepravu pri dohodnutých službách ustanovia určené letecké podniky na základe dohody v primeranej výške a s nevyhnutným zreteľom na medzinárodnú prax.

2. Určené letecké podniky ohlásia tieto tarify za prepravu a ich zmeny leteckým úradom zmluvných strán najmenej štyridsaťpäť (45) dní pred zamýšľaným dátumom ich zavedenia. Letecké úrady sa môžu dohodnúť na kratšej lehote. Nijaká tarifa sa nezavedie bez súhlasu leteckých úradov.

3. Ak letecké úrady jednej zmluvnej strany nie sú spokojné s existujúcou tarifou ustanovenou určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany, oznámia to leteckým úradom tejto druhej zmluvnej strany a letecké úrady obidvoch zmluvných strán sa vynasnažia dohodnúť príslušnú tarifu v lehote do šesťdesiatich (60) dní odo dňa oznámenia.

4. Ak v akomkoľvek prípade nemôžu letecké úrady zmluvných strán dosiahnuť dohodu o tarife, bude sa vec riešiť podľa článku 16.

Článok 13

Každá zmluvná strana poskytne na základe reciprocity určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany právo umiestniť na svojom území ako zástupcov občanov druhej krajiny potrebných na vykonávanie dohodnutých služieb. Tieto zastúpenia, zriaďované v obidvoch krajinách po dohode určených leteckých podnikov a s výhradou schválenia leteckých úradov zmluvných strán, budú porovnateľné, pokiaľ ide o ich rozsah a počet miest.

Článok 14

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o rokovanie s príslušnými úradmi druhej zmluvnej strany v otázkach týkajúcich sa výkladu, vykonávania alebo zmeny tejto Dohody. Rokovanie sa začne počas šesťdesiatich (60) dní odo dňa, keď druhá zmluvná strana dostane žiadosť, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok 15

Zmena ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú, uskutoční sa výmenou diplomatických nót.

Článok 16

1. Ak medzi zmluvnými stranami vznikne rozpor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody, budú sa zmluvné strany usilovať o jeho vyriešenie rokovaním medzi leteckými úradmi, a ak to nebude úspešné, diplomatickou cestou.

2. Ak sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť riešenie rokovaním, môžu sa dohodnúť o predložení sporu na rozhodnutie niektorej osobe alebo orgánu; ak sa takto nedohodnú, spor sa na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany predloží na rozhodnutie tribunálu troch arbitrov, z ktorých po jednom vymenuje každá zmluvná strana a tretieho arbitra určia títo dvaja vybratí arbitri. Každá zmluvná strana vymenuje arbitra v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa, keď jedna zmluvná strana dostala od druhej zmluvnej strany diplomatickou cestou oznámenie so žiadosťou o riešenie sporu takýmto arbitrážnym tribunálom a tretí arbiter bude vymenovaný počas ďalšieho obdobia šesťdesiatich (60) dní.

3. Zmluvné strany sa podrobia každému rozhodnutiu urobenému na základe odseku 2 tohto článku.

4. Náklady arbitráže budú znášať zmluvné strany rovnakým dielom.

Článok 17

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek oznámiť diplomatickou nótou druhej zmluvnej strane svoj úmysel ukončiť platnosť tejto Dohody. Dohoda stratí platnosť v lehote jedného roka odo dňa, keď bolo prijaté oznámenie o výpovedi, pokiaľ sa oznámenie po dohode zmluvných strán nevzalo späť pred uplynutím tejto lehoty.

Článok 18

Táto Dohoda a každá výmena diplomatických nót podľa článku 15 bude sa registrovať na Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok 19

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti, pokiaľ ju nestratí podľa článku 17.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, ktorí boli na to riadne splnomocnení svojimi vládami, túto Dohodu podpísali.

Dané v Prahe 20. marca 1969 vo dvoch vyhotoveniach v českom, anglickom a francúzskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako platné.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

M. Murín v. r.

Za vládu Kanady:

T. B. B. Wainman-Wood v. r.

PRÍLOHA

1. Pri vykonávaní dohodnutej služby na určenej trati uvedenej v pripojenom Zozname liniek bude mať letecký podnik určený vládou Kanady tieto práva:

(a) nakladať a vykladať na území Československej socialistickej republiky v medzinárodnej preprave cestujúcich, poštu a tovar s určením alebo začiatkom prepravy v Kanade;

(b) vykonávať medzinárodnú prepravu cestujúcich, pošty a tovaru medzi Kanadou a medziľahlými miestami;

(c) vykonávať prepravu s piatou slobodou medzi Prahou a miestom „ďalej“ a medziľahlým miestom, ktoré budú určené Kanadou v rámci Zoznamu liniek;

(d) prepravovať na územie a z územia druhej zmluvnej strany na tej istej linke na základe práva stop over tranzitujúcu medzinárodnú prepravu vychádzajúcu alebo určenú do miest určených na tento účel v tretích krajinách.

2. Pri vykonávaní dohodnutej služby na určenej trati uvedenej v pripojenom Zozname liniek bude mať letecký podnik určený vládou Československej socialistickej republiky tieto práva:

(a) nakladať a vykladať na území Kanady v medzinárodnej preprave cestujúcich, poštu a tovar s určením alebo začiatkom prepravy v Československej socialistickej republike;

(b) vykonávať medzinárodnú prepravu cestujúcich, pošty a tovaru medzi Československou socialistickou republikou a medziľahlými miestami;

(c) vykonávať prepravu s piatou slobodou medzi Montrealom a New Yorkom, USA, či už New York predstavuje miesto „za“ (Montrealom) alebo medziľahlé miesto;

(d) prepravovať na územie a z územia druhej zmluvnej strany na tej istej linke na základe práva stop over tranzitujúcu medzinárodnú prepravu vychádzajúcu alebo určenú do miest určených na tento účel v tretích krajinách.

3. Určené letecké podniky zmluvných strán budú môcť pri prevádzke dohodnutej služby na určenej trati vynechávať ktorékoľvek alebo všetky medziľahlé miesta.

4. Žiadosti o povolenie doplnkových pravidelných letov treba predkladať najneskôr 24 hodín pred odletom.

ZOZNAM LINIEK

Oddiel I

Určený letecký podnik Kanady bude môcť mať v prevádzke tieto linky:

Miesto odletuMedziľahlé miestaMiesto určenia v Československej socialistickej republikeMiesta „ďalej"
Akékoľvek miesto alebo miesta v KanadeAkékoľvek miesto alebo miesta v Európe určené KanadouPrahaJedno miesto určené Kanadou

Poznámka: Na výkon prepravných práv piatej slobody medzi určeným medziľahlým miestom a Prahou a medzi Prahou a určeným miestom „ďalej" bude letecký podnik určený Kanadou potrebovať predchádzajúci súhlas leteckých úradov Československej socialistickej republiky. V prípade, že tieto úrady neschvália použitie niektorých z týchto prepravných práv piatej slobody počas tridsiatich dní odo dňa žiadosti, uskutoční sa rokovanie medzi leteckými úradmi zmluvných strán. Ak sa koncom ďalšieho obdobia tridsiatich dní nedosiahne vzájomné uspokojivé riešenie, okamžite sa zastaví výkon prepravných práv piatej slobody udelených podľa tejto Dohody podniku určenému Československou socialistickou republikou a prepravných práv piatej slobody udelených leteckému podniku určenému Kanadou.

Oddiel II

Určený letecký podnik Československej socialistickej republiky bude môcť mať v prevádzke tieto linky:

Miesto odletuMedziľahlé miestaMiesto určenia v KanadeMiesta „ďalej"
Akékoľvek miesto alebo miesta v Československej socialistickej republikeAkékoľvek miesto alebo miesta v Európe určené Československou socialistickou republikou, New York, USAMontrealNew York

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.