Vyhláška č. 116/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zavedení Československého liekopisu - tretieho vydania - v Slovenskej socialistickej republike

Čiastka 37/1969
Platnosť od 09.10.1969 do30.09.1987
Účinnosť od 09.10.1969 do30.09.1987
Zrušený 32/1987 Zb.

116

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

z 10. septembra 1969

o zavedení Československého liekopisu - tretieho vydania - v Slovenskej socialistickej republike

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu:


§ 1

Československý liekopis - tretieho vydania (ďalej len „liekopis“)*) nadobúda v Slovenskej socialistickej republike platnosť 1. júlom 1970.

§ 2

(1) Liekopis je záväzný pre organizácie o odborných pracovníkov zúčastňujúcich sa na príprave, výrobe, kontrole, uchovávaní, predpisovaní a výdaji liečiv a zdravotníckych potrieb uvedených v liekopise. Títo pracovníci, najmä farmaceuti, lekári, veterinárni lekári a lekárenský laboranti sú povinní, pokiaľ to potrebujú pre riadny výkon svojej pôsobnosti alebo povolania, poznať obsah liekopisu a spravovať sa s ním.

(2) Pre liečivá a zdravotnícke potreby, ktoré sa neuvádzajú v liekopise, boli však uvedené v niektorom z predchádzajúcich vydaní československého liekopisu, platia naďalej ustanovenia týchto vydaní.

§ 3

Zariadenia lekárskej služby sa musia vybaviť podľa požiadaviek liekopisu najneskôr do 31. decembra 1972.

§ 4

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku z ustanovení liekopisu; ak ide o liečivá a iné látky na veterinárne účely, urobí tak po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia


Námestník ministra:

Dr. Pleško v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Liekopis bol vydaný nákladom Štátneho zdravotníckeho nakladateľstva v Prahe.