Vyhláška č. 34/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou

Čiastka 12/1969
Platnosť od 24.04.1969
Účinnosť od 09.05.1969
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 21 Dohoda nadobudla platnosť 30. septembrom 1968.

34

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. marca 1969

o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou


Dňa 13. novembra 1967 bola v Nikózii podpísaná Dohoda o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou.

Podľa svojho článku 21 Dohoda nadobudla platnosť 30. septembrom 1968.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DOHODA
o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Cyperskej republiky, ďalej v Dohode nazývané „zmluvné strany“, ktoré ratifikovali Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944, ďalej v tejto Dohode nazývaný „Dohovor“, vedené prianím upraviť obchodnú pravidelnú leteckú dopravu medzi svojimi územiami a za tieto územia,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Pre vykonávanie tejto Dohody a jej Prílohy majú uvedené výrazy, pokiaľ nie je uvedené inak, tento význam:

(a) Výraz „letecký úrad“ značí, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Správu civilného letectva Ministerstva dopravy a pokiaľ ide o Cyperskú republiku, Správu civilného letectva Ministerstva spojov a prác, alebo v obidvoch prípadoch iný orgán alebo osobu poverenú vykonávaním úloh, ktoré v súčasnosti vykonávajú uvedené úrady.

(b) výraz „určený letecký podnik“ značí letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana určí písomným oznámením druhej zmluvnej strane v súlade s článkom 3 tejto Dohody ako podnik, ktorý bude vykonávať medzinárodné letecké služby na tratiach ustanovených v odseku 1 článku 2 tejto Dohody.

(c) výrazy „územie“, „letecké služby“, „medzinárodné letecké služby“, a „pristátie na neobchodné účely“ budú mať pri použití tejto Dohody význam určený v článkoch 2 a 96 Dohovoru.

Článok 2

1. Každá zmluvná strana udeľuje druhej zmluvnej strane práva ustanovené v tejto Dohode s cieľom zavedenia pravidelných medzinárodných leteckých služieb na tratiach určených v Prílohe tejto Dohody.

Tieto služby a trate sa ďalej nazývajú „dohodnuté služby“ a „určené trate“.

Letecký podnik určený každou zmluvnou stranou bude mať pri prevádzke dohodnutých služieb na určených tratiach tieto práva:

(a) lietať bez pristátia cez územie druhej zmluvnej strany;

(b) pristávať na uvedenom území na neobchodné účely;

(c) pristávať na uvedenom území v miestach určených pre túto trať v Prílohe tejto Dohody s cieľom vykladania a nakladania cestujúcich, tovaru a pošty v medzinárodnom styku.

2. Nijaké ustanovenie odseku 1 tohto článku nemožno vykladať ako poskytovanie výsady leteckému podniku jednej zmluvnej strany nakladať na území druhej zmluvnej strany cestujúcich, tovar alebo poštu prepravovanú za odplatu alebo v nájme do iného miesta na území tejto druhej zmluvnej strany.

Článok 3

1. Každá zmluvná strana má právo určiť písomným oznámením druhej zmluvnej strane jeden letecký podnik pre vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach.

2. Po prijatí takého oznámenia druhá zmluvná strana udelí s výhradou ustanovenia odsekov 3 a 4 tohto článku určenému leteckému podniku v čase čo najkratšom príslušné prevádzkové oprávnenie.

3. Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže požadovať, aby určený letecký podnik druhej zmluvnej strany preukázal, že je spôsobilý na plnenie podmienok podľa zákonov a predpisov, ktoré obvykle a primerane tento úrad uplatňuje pri vykonávaní medzinárodných leteckých služieb v súlade s ustanoveniami Dohovoru.

4. Každá zmluvná strana bude mať právo odmietnuť udeliť prevádzkové oprávnenie podľa odseku 2 tohto článku alebo uložiť také podmienky, ktoré môže považovať za nevyhnutné pre používanie práv ustanovených v článku 2 určeným leteckým podnikom, v prípade, keď uvedená zmluvná strana nie je presvedčená o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola tohto podniku patrí zmluvnej strane, ktorá letecký podnik určuje, alebo jej štátnym príslušníkom.

5. Keď bol letecký podnik takto určený a oprávnený, môže kedykoľvek začať prevádzku dohodnutých služieb za predpokladu, že tarifa zavedená v súlade s ustanovením článku 11 tejto Dohody je pre túto službu v platnosti.

Článok 4

1. Určené letecké podniky obidvoch zmluvných strán budú mať slušnú a rovnakú možnosť mať v prevádzke ktorúkoľvek trať určenú v súlade s článkom 2 tejto Dohody.

2. Pri vykonávaní medzinárodných leteckých služieb na tratiach určených v súlade s článkom 2 tejto Dohody bude určený letecký podnik jednej zmluvnej strany prihliadať na záujmy určeného podniku druhej zmluvnej strany tak, aby sa nevhodným spôsobom nedotýkal služieb, ktoré tento letecký podnik zabezpečuje na rovnakých tratiach alebo ich častiach.

3. Prvoradým cieľom medzinárodných leteckých služieb na tratiach určených podľa článku 2 tejto Dohody bude poskytovanie kapacity primeranej odhadovanému dopytu po preprave cestujúcich, tovaru a pošty na územie a z územia zmluvnej strany, ktorá letecký podnik určila. Právo každého určeného podniku uskutočňovať obchodnú prepravu medzi miestami na území druhej zmluvnej strany a miestami na území tretích krajín na určených tratiach podľa článku 2 tejto Dohody bude sa vykonávať v záujme usporiadaného rozvoja medzinárodnej leteckej dopravy takým spôsobom, aby kapacita zodpovedala:

(a) prepravnému dopytu na území a z územia zmluvnej strany, ktorá určuje letecký podnik;

(b) prepravnému dopytu v oblastiach, ktorými letecké služby prechádzajú, s prihliadnutím na miestne a oblastné služby;

(c) požiadavkám ekonomickej prevádzky diaľkových liniek.

Článok 5

1. Určený letecký podnik jednej zmluvnej strany oznámi na schválenie leteckému úradu druhej zmluvnej strany najneskôr tridsať (30) dní pred začatím služieb na tratiach určených v súlade s článkom 2 tejto Dohody typy lietadiel, ktoré sa budú používať a letové poriadky. Podľa tohto ustanovenia sa bude postupovať taktiež pri neskorších zmenách.

2. Určený letecký podnik jednej zmluvnej strany predloží na požiadanie leteckému úradu druhej zmluvnej strany všetky periodické štatistické údaje, ktoré sa môžu primerane požadovať na posudzovanie kapacity poskytovanej na tratiach určených v Prílohe tejto Dohody. Takéto údaje budú zahŕňať informácie požadované na určenie objemu prepravy vo vzťahu k miestam na určených tratiach.

Článok 6

1. Každá zmluvná strana bude mať právo odvolať prevádzkové oprávnenie alebo pozastaviť vykonávanie práv, ustanovených v článku 2 tejto Dohody, leteckému podniku určenému druhou zmluvnou stranou, alebo uložiť pre vykonávanie týchto práv také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné:

(a) v prípade, že zmluvná strana nie je presvedčená o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola tohto podniku patrí zmluvnej strane, ktorá určuje letecký podnik, alebo jej štátnym príslušníkom, alebo

(b) v prípade, že letecký podnik sa nebude spravovať zákonmi a predpismi zmluvnej strany, ktorá tieto práva udelila, alebo

(c) v prípade, že letecký podnik iným spôsobom nebude postupovať v súlade s podmienkami predpísanými touto Dohodou.

2. Pokiaľ nie je nevyhnutné okamžité odvolanie, pozastavenie alebo uloženie podmienok uvedených v odseku 1 tohto článku, aby sa zabránilo ďalšiemu porušovaniu zákonov a predpisov, toto právo sa použije iba po prerokovaní s druhou zmluvnou stranou.

Článok 7

1. Lietadlá používané na prevádzku medzinárodných leteckých služieb určenými leteckými podnikmi zmluvných strán, rovnako ako ich obvyklé vybavenie, zásoby pohonných látok a mazacích olejov, zásoby na palube týchto lietadiel vrátane potravín, nápojov a tabakových výrobkov budú oslobodené pri vstupe na územie druhej zmluvnej strany od colných dávok, inšpekčných poplatkov a iných dávok alebo poplatkov za predpokladu, že toto vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadla dovtedy, kým budú opäť vyvezené.

2. S výnimkou poplatkov za poskytované služby budú od rovnakých poplatkov a dávok ďalej oslobodené

(a) zásoby vzaté na palubu lietadiel na území jednej zmluvnej strany v rozsahu určenom úradmi tejto zmluvnej strany a určené na použitie na palube lietadla na určenej trati druhej zmluvnej strany;

(b) náhradné diely dovezené na územie jednej zmluvnej strany na údržbu alebo opravy lietadiel používaných na určenej trati druhej zmluvnej strany;

(c) pohonné látky a mazacie oleje určené na zásobovanie lietadiel používaných na určenej trati určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany, aj keď sa tieto zásoby použijú na úseku cesty vykonanej cez územie zmluvnej strany, na ktorom boli vzaté na palubu.

Možno požadovať, aby materiály uvedené vo vyššie spomenutých pododsekoch (a), (b) a (c) boli uložené pod colným dohľadom alebo kontrolou.

Článok 8

Obvyklé lietadlové vybavenie, ako aj materiál a zásoby na palube lietadiel jednej zmluvnej strany môžu byť vyložené na území druhej zmluvnej strany iba so súhlasom colných úradov tejto zmluvnej strany. V takom prípade môžu byť uložené pod dohľadom uvedených úradov dovtedy, kým budú opäť vyvezené alebo kým sa s nimi inak naloží v súlade s colnými predpismi.

Článok 9

Každá zmluvná strana poskytne na základe vzájomnosti určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany na svojom území oslobodenie od všetkých daní zo ziskov alebo príjmov z vykonávania dohodnutých leteckých služieb.

Článok 10

Cestujúci v tranzite cez územie obidvoch zmluvných strán budú podliehať len veľmi zjednodušenej kontrole. Batožiny a tovar v priamom tranzite budú oslobodené od colných poplatkov a iných podobných dávok.

Článok 11

1. Tarify používané leteckým podnikom jednej zmluvnej strany za prepravu na území alebo z územia druhej zmluvnej strany určia sa v primeranej výške s patričným prihliadnutím na všetky smerodajné faktory vrátane prevádzkových nákladov, primeraný zisk a tarify ostatných leteckých podnikov.

2. Tarify uvedené v paragrafe 1 tohto článku sa podľa možnosti dojednajú medzi určenými leteckými podnikmi obidvoch zmluvných strán a po prípadnom prerokovaní s inými leteckými podnikmi vykonávajúcimi prepravu na celej trati alebo jej časti, a také dojednanie sa dosiahne tam, kde to bude možné, prostredníctvom systému na určenie taríf Medzinárodného združenia leteckých dopravcov.

3. Takto potvrdené tarify budú predložené na schválenie leteckým úradom zmluvných strán najmenej tridsať (30) dní pred zamýšľaným dátumom ich zavedenia; v osobitných prípadoch môže sa táto lehota skrátiť, ak sa o tom uvedené letecké úrady dohodnú.

4. Letecký úrad jednej zmluvnej strany oznámi leteckému úradu druhej zmluvnej strany priamo a čo možno najskôr svoj súhlas alebo prípadne nesúhlas s navrhovanými tarifami, pokiaľ možno aspoň pätnásť (15) dní pred navrhovaným dátumom zavedenia týchto taríf. Prípadný nesúhlas bude sa riešiť v súlade s ustanoveniami článku 17 tejto Dohody.

5. Vzhľadom na ustanovenie odseku 3 tohto článku nevstúpi žiadna tarifa do platnosti, ak ju neschválili letecké úrady zmluvných strán.

6. Tarify zavedené v súlade s ustanoveniami tohto článku zostanú v platnosti dovtedy, kým budú zavedené v súlade s ustanoveniami tohto článku nové tarify.

Článok 12

Určené letecké podniky zmluvných strán sú oprávnené v záujme vykonávania dohodnutých služieb udržiavať na území druhej zmluvnej strany vlastné zastúpenie a technický a obchodný personál.

Článok 13

V duchu úzkej spolupráce budú letecké úrady zmluvných strán z času na čas robiť vzájomné konzultácie týkajúce sa zabezpečovania plnenia a uspokojivého vykonávania ustanovení tejto Dohody a jej Prílohy.

Článok 14

1. Ak jedna zmluvná strana bude považovať za žiadúce zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody, môže požiadať o rokovanie s druhou zmluvnou stranou. Takéto rokovanie, ktoré sa môže uskutočniť medzi leteckými úradmi, a to buď priamym rokovaním, alebo písomne, začne sa do šesťdesiatich (60) dní odo dňa podania žiadosti. Takto dohodnuté zmeny nadobudnú platnosť, len čo budú potvrdené výmenou diplomatických nót.

2. Zmeny Prílohy Dohody môžu sa uskutočniť na základe dohody medzi leteckými úradmi zmluvných strán. Takto dohodnuté zmeny nadobudnú platnosť dátumom, na ktorom sa letecké úrady vzájomne dohodnú, a budú potvrdené výmenou diplomatických nót.

Článok 15

Táto Dohoda a jej Príloha sa zmenia tak, aby zodpovedali akémukoľvek mnohostrannému dohovoru, ktorý sa môže stať záväzným pre obidve zmluvné strany.

Článok 16

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie vypovedať túto Dohodu; takéto oznámenie sa súčasne odovzdá Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. V takomto prípade sa platnosť Dohody skončí dvanásť (12) mesiacov od dátumu prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, pokiaľ oznámenie o výpovedi nebude po vzájomnej dohode odvolané pred uplynutím tohto obdobia. Ak prijatie nepotvrdí druhá zmluvná strana, bude sa predpokladať, že oznámenie bolo prijaté štrnásť (14) dní po jeho prijatí Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo.

Článok 17

Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody alebo jej Prílohy sa urovná priamym rokovaním medzi leteckými úradmi obidvoch zmluvných strán; ak sa medzi týmito leteckými úradmi nedosiahne dohoda, spor sa urovná diplomatickou cestou.

Článok 18

Dávky a iné poplatky za používanie letísk, ich zariadení a technického vybavenia na území jednej zmluvnej strany určia sa na základe oficiálnych sadzieb zavedených podľa zákonov a predpisov tejto zmluvnej strany, ktoré sa používajú jednotne pre všetkých zahraničných prevádzateľov.

Článok 19

Táto Dohoda, akékoľvek jej zmeny a akákoľvek výmena nót na ňu sa vzťahujúcich oznámia sa na účely registrácie Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok 20

Táto Dohoda nahradí a zruší akékoľvek skoršie dohody týkajúce sa leteckých služieb medzi zmluvnými stranami.

Článok 21

Táto Dohoda bude sa predbežne vykonávať odo dňa podpisu a nadobudne platnosť dátumom, keď si obidve zmluvné strany vzájomne oznámia, že boli splnené náležitosti požadované každou zmluvnou stranou.

Dané vo dvoch vyhotoveniach v Nikózii 13. novembra 1967 v anglickom jazyku.

Na dôkaz tohto nižšie podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, túto dohodu podpísali.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. M. Murín v. r.

Za vládu

Cyperskej republiky:

L. Xenopoulos v. r.

PRÍLOHA

Článok 1

1. Vláda Československej socialistickej republiky určuje na vykonávanie leteckých služieb na tratiach určených v tejto Prílohe Československé aerolínie (ČSA).

2. Československé aerolínie budú mať právo vykonávať letecké služby na týchto tratiach:

A. Praha - medziľahlé body - Nikózia a ďalej do bodov na Strednom východe a Ďalekom východe, v obidvoch smeroch;

B. Praha - medziľahlé body - Nikózia a ďalej do bodov ma Strednom východe a vo Východnej Afrike, v obidvoch smeroch.

Článok 2

1. Vláda Cyperskej republiky určuje na vykonávanie leteckých služieb na tratiach určených v tejto Prílohe Cyprus Airways Ltd.

2. Cyprus Airways Ltd. budú mať právo vykonávať letecké služby na týchto tratiach:

A. Nikózia - medziľahlé body - Praha, v obidvoch smeroch;

B. Nikózia - medziľahlé body - Praha a ďalej, v obidvoch smeroch.

Článok 3

Medziľahlé body a body za Prahou a Nikóziou na tratiach určených v článku 1 a 2 tejto Prílohy sa dohodnú neskôr na základe spoločnej dohody medzi leteckými úradmi zmluvných strán.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.