Nariadenie vlády č. 114/1969 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovuje, v ktorých prípadoch sa môže vydanie cestovného dokladu odoprieť

Čiastka 37/1969
Platnosť od 09.10.1969 do30.06.1991
Účinnosť od 09.10.1969 do30.06.1991
Zrušený 216/1991 Zb.

OBSAH

114

VLÁDNE NARIADENIE

z 8. októbra 1969,

ktorým sa ustanovuje, v ktorých prípadoch sa môže vydanie cestovného dokladu odoprieť

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje na vykonanie § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 63/1965 Zb. o cestovných dokladoch:


§ 1

Vydanie cestovného dokladu môže sa občanom odoprieť podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 63/1965 Zb. o cestovných dokladoch, ak cesta do cudziny je v rozpore s ochranou bezpečnosti štátu, vnútorného poriadku, verejného zdravia alebo morálky, a ďalej, ak ide o cestu

a) do štátov, s ktorými Československá socialistická republika neudržiava diplomatické styky;

b) na návštevu štátneho občana Československej socialistickej republiky, ktorý sa zdržiava v cudzine bez povolenia československých úradov;

c) občana, proti ktorému sa vedie výkon rozhodnutia pre neplnenie vyživovacej povinnosti alebo neplnenie finančných záväzkov voči štátu alebo socialistickej organizácii;

d) občana, ktorého konanie nasvedčuje tomu, že hodlá zostať v cudzine po uplynutí času povoleného pobytu v cudzine;

e) ktorá nie je devízovo krytá;

f) bez prísľubu devíz, s výnimkou ciest za príbuznými v priamom pokolení, súrodencami a manželmi, ak nejde o prípad uvedený pod písm. a) až d).


§ 2

Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ing. Černík v. r.