43

VYHLÁŠKA

Českého cenového úradu a Ministerstva financií Českej socialistickej republiky

z 25. apríla 1969

o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností

Český cenový úrad a Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi Českej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 17 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov, podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku a podľa čl. 144 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Touto vyhláškou sa určujú:

a) ceny stavieb nadobúdaných od občanov z ich osobného vlastníctva z akéhokoľvek právneho dôvodu socialistickými alebo inými organizáciami a občanmi, ako aj ceny takýchto stavieb (§ 2 až § 10) nadobúdaných občanmi od uvedených organizácií, pokiaľ osobitnými predpismi nie je určené inak,

b) ceny práva osobného užívania pozemkov (§ 11),

c) výška a spôsob náhrady za stavby v osobnom vlastníctve a za nehnuteľnosti v súkromnom vlastníctve pri vyvlastnení (§ 12 až § 21).

(2) Ďalej sa touto vyhláškou (ďalej len „vyhláška“) upravuje postup socialistických organizácií pri dojednávaní zmlúv o odplatných prevodoch nehnuteľností s občanmi, príp. s inými než socialistickými organizáciami (§ 22).

Prvá časť

CENOVÉ USTANOVENIA

Prvá hlava

Ceny stavieb v osobnom vlastníctve

§ 2

Rodinné domčeky a obytné časti roľníckych usadlostí

(1) Cena rodinného domčeka a obytnej časti roľníckej usadlosti (ďalej len rodinný domček)*) sa zistí takto:

kvalita stavby

za 1 m2 obytnej plochy

trieda I

3280 Kčs

trieda II

2350 Kčs

trieda III

1720 Kčs

trieda IV

1370 Kčs

Zásady pre zaradenie rodinných domčekov do jednotlivých tried sú ustanovené v prílohe č. 1.

(2) Obytnou plochou pre výpočet ceny sa rozumie podlahová plocha

a) obytných miestností podľa predpisov o hospodárení s bytmi,

b) miestností, ktoré môžu svojím stavebným a technickým usporiadaním slúžiť len na prechodné ubytovanie a nesplňujú podmienky pre trvalé bývanie podľa predpisov o hospodárení s bytmi, znížená o 50 %,

c) miestností určených na iné ako obytné účely,**) nachádzajúcich sa prípadne v rodinnom domčeku.

(3) Cena rodinného domčeka sa primerane zníži o jeho opotrebenie; toto zníženie je spravidla pri bežnej údržbe 1 % za každý rok veku stavby. Pri rodinnom domčeku, na ktorom bola vykonaná modernizácia alebo generálna oprava, je zníženie primerane nižšie a pri rodinnom domčeku, pri ktorom údržba alebo opravy boli zanedbané, alebo ak ide o poškodený rodinný domček, primerane vyššie.

(4) Pre posudzovanie veku rodinného domčeka je v pochybnostiach rozhodujúci dátum uvedenia stavby do užívania.

§ 3

Rekreačné chaty

(1) Cena rekreačnej chaty sa zistí takto:

kvalita stavby

za 1 m2 zastavanej plochy

trieda I

1110 Kčs

trieda II

800 Kčs

trieda III

605 Kčs

Zásady pre zaradenie rekreačných chát do jednotlivých tried sú ustanovené v prílohe č. 2.

(2) Cena podľa odseku 1 sa zvyšuje o 20 %, ak rekreačná chata má podkrovie, a o 60 %, ak rekreačná chata má súvislé poschodie.

(3) Zastavanou plochou pre výpočet ceny rekreačnej chaty sa rozumie celková zastavaná plocha budovy včítane verandy, avšak bez príslušenstva, pokiaľ je mimo budovy, a bez vedľajších stavieb (dreváreň, kôlňa na náradie a pod.).

(4) Ustanovenia § 2 ods. 3 a 4 platia obdobne s tým, že zníženie za každý rok veku rekreačnej chaty je spravidla pri kvalite stavby I. triedy 1,25 %, pri II. triede 1,75 % a pri III. triede 3,3 %.

§ 4

Garáže

(1) Cena samostatnej garáže sa zistí takto:

kvalita stavby

za 1 m2 zastavanej plochy

trieda I

720 Kčs

trieda II

490 Kčs

trieda III

345 Kčs

Zásady pre zaradenie garáží do jednotlivých tried sú ustanovené v prílohe č. 3.

(2) Ustanovenia § 2 ods. 3 a 4 platia obdobne s tým, že zníženie za každý rok veku garáže je spravidla pri kvalite stavby I. triedy 1,25 %, pri II. triede 1,75 % a pri III. triede 3,3 %.

§ 5

Ploty

(1) Cena plota sa zistí takto:

kvalita plota

za 1 m plota

trieda I

360 Kčs

trieda II

200 Kčs

trieda III

130 Kčs

trieda IV

70 Kčs

Zásady pre zaradenie plotov do jednotlivých tried sú ustanovené v prílohe č. 4.

(2) Ustanovenia § 2 ods. 3 a 4 platia obdobne s tým, že zníženie za každý rok veku plota je spravidla pri kvalite I. triedy 2 %, pri II. triede 2,5 %, pri III. triede 3,3 % a pri IV. triede 5 %.

§ 6

Studne

(1) Cena studne sa zistí takto:

a) hĺbka kopanej studne

za 1 m

od 0 m do 5 m

770 Kčs

od ďalších 5 m do 10 m

1410 Kčs

od ďalších 10 m

1930 Kčs

b) studne vŕtané, hlboké

celkom

najviac 5 m

2 180 Kčs

najviac 10 m

6 540 Kčs

najviac 20 m

19 620 Kčs

najviac 40 m

41 420 Kčs

nad 40 m

76 300 Kčs

(2) Cena studne v odseku 1 zahrňuje i cenu jednoduchého (ručného) čerpacieho zariadenia.

(3) Ustanovenia § 2 ods. 3 a 4 platia obdobne s tým, že zníženie za každý rok veku studne je spravidla 1 %.

§ 7

Drobné stavby

(1) Cena drobných stavieb sa zistí takto:

kvalita stavby

za 1 m2 zastavanej plochy

trieda I

640 Kčs

trieda II

510 Kčs

trieda III

420 Kčs

Zásady pre zaradenie drobných stavieb do jednotlivých tried sú ustanovené v prílohe č. 5.

(2) Drobnými stavbami sa rozumejú stavby, ktoré svojou povahou slúžia osobnej potrebe (napr. dreváreň, kôlňa, práčovňa a pod.).

(3) Ustanovenia § 2 ods. 3 a 4 platia obdobne s tým, že zníženie za každý rok veku drobnej stavby je spravidla pri stavbe I. triedy 1,25 %, pri II. triede 1,75 % a pri III. triede 3,3 %.

§ 8

Vonkajšie úpravy

(1) Cena vonkajších úprav (dláždenie, altánky, ochranné múry, narážané studne, drenáže a pod.) sa rovná výške obstarávacích nákladov v čase ocenenia znížených spravidla o 2 % za každý rok veku vonkajšej úpravy.

(2) Ustanovenia § 2 ods. 3 a 4 platia primerane.

§ 9

Nedokončené stavby

Cenou nedokončenej stavby je taký diel ceny dokončenej stavby, aký zodpovedá pomeru nákladov predpokladaných pri dokončení stavby k nákladom už vynaloženým. Do objemu vynaložených nákladov sa nezapočítava nezabudovaný stavebný materiál.

§ 10

Ceny stavieb nadobúdaných občanmi

(1) Cena stavieb v osobnom vlastníctve (§ 2 až § 9), ako aj stavieb predávaných socialistickými alebo inými organizáciami mimo obvyklého hospodárenia občanom do osobného vlastníctva sú cenami najvyššími, pokiaľ táto vyhláška neustanovuje inak (§ 10 ods. 2 a § 22).

(2) A nadobudol vlastník stavbu v osobnom vlastníctve po 1. júni 1953 za vyššiu cenu ako ustanovenú podľa § 2 až § 9 vyhlášky, sú najvyššou cenou preukázateľné nadobúdacie náklady po odpočítaní opotrebenia podľa § 2 až § 7 vyhlášky.

Druhá hlava

Cena práva osobného užívania pozemku

§ 11

(1) Cena práva osobného užívania pozemku*) pre výstavbu rodinného domčeka, rekreačnej chaty, garáže alebo zriadenie záhradky alebo pozemku už na tento účel použitého sa určuje podľa sadzieb uvedených v § 14 ods. 1 a 2.

(2) Okresné národné výbory alebo národné výbory im na roveň postavené (ďalej len „okresné národné výbory“) môžu s prihliadnutím na miestne podmienky zvýšiť cenu práva osobného užívania pozemku určeného alebo použitého na výstavbu rekreačnej chaty alebo zriadenie záhradky.

Druhá časť

NÁHRADY PRI VYVLASTNENÍ NEHNUTEĽNOSTÍ

Prvá hlava

Náhrada za stavby v osobnom vlastníctve

§ 12

(1) Pri vyvlastnení patrí za stavbu v osobnom vlastníctve peňažná náhrada vo výške ceny stavby (§ 2 až § 3 a § 10 ods. 2), pokiaľ v odseku 2 nie je ustanovené niečo iné.

(2) Zníženie z dôvodu veku stavby je pri rodinnom domčeku a obytnej časti roľníckej usadlosti (§ 2) najviac 70 % a pri stavbách uvedených v § 3 až § 8 najviac 80 %.

Druhá hlava

Náhrada za nehnuteľnosti v súkromnom vlastníctve

§ 13

Stavby

(1) Za stavby sa poskytuje náhrada vypočítaná podľa tejto tabuľky:

Kvalita stavby

obytnej

ostatnej

trieda

Náhrada v Kčs za 1 m3 obstaraného priestoru*)

I

6,-

II

I

5,40

III

II

4,60

IV

III

4,-

Zásady pre zaradenie obytných budov do jednotlivých tried sú ustanovené v prílohe č. 1, pre zaradenie garáží v prílohe č. 3 a pre zaradenie hospodárskych stavieb v prílohe č. 5.

(2) Pri obytných budovách, ktoré môžu plniť účel rodinných domčekov,**) a pri budovách s bytom a prevádzkarňou môže okresný národný výbor najmä pre zabezpečenie náhradného bývania vlastníka povoliť priznanie náhrady až do výšky náhrady za rodinný domček v osobnom vlastníctve; pri výpočte náhrady prihliada sa na obytnú plochu (§ 2 ods. 2) len do výmery 120 m2.

(3) Pri stavbách užívaných vlastníkom na poľnohospodársku alebo živnostenskú činnosť patrí náhrada vo výške ceny vypočítanej podľa § 7.

(4) Náhrada za plot a studňu sa rovná 1 % ceny vypočítanej podľa § 5 a § 6.

§ 14

Pozemky v zastavanej časti obce a pozemky určené na stavbu rekreačných chát a zriadenie záhradiek mimo zastavanej časti obce

(1) Za pozemky alebo ich časti v zastavanej časti obce patrí s prihliadnutím na polohu, prípadne kvalitu pozemku v miestnych podmienkach náhrada za 1 m2.

a) až do výmery 3000 m2

najviac 15 Kčs v mestách nad 100 000 obyvateľov,

najviac 10 Kčs v mestách od 40 000 do 100 000 obyvateľov,

najviac 8 Kčs v mestách od 10 000 do 40 000 obyvateľov,

najviac 6 Kčs v obciach od 2000 do 10 000 obyvateľov,

najviac 4 Kčs v obciach s menej než 2000 obyvateľmi,

b) za výmeru prevyšujúcu 3000 m2 0,40 Kčs.

(2) Za pozemky alebo ich časti mimo zastavanej časti obce preukázateľne určené na stavbu rekreačnej chaty alebo na zriadenie samostatnej záhradky alebo za pozemky už zastavané patrí s prihliadnutím na polohu, prípadne kvalitu pozemku v miestnych podmienkach náhrada za 1 m2;

a) až do výmery 1500 m2 podľa sadzieb uvedených v odseku 1 písm. a),

b) za výmeru prevyšujúcu 1500 m2 podľa sadzby uvedenej v odseku 1 písm. b).

(3) Ak nadobudol vlastník preukázateľne pozemok po 1. júni 1953 za vyššiu cenu, ako je náhrada podľa odseku 1 a 2, môže orgán rozhodujúci o vyvlastnení priznať náhradu až do výšky preukázanej nadobúdacej ceny.

(4) Podľa predchádzajúcich odsekov poskytuje sa náhrada aj za pozemky už na uvedené účely použité.

(5) Zastavanou časťou obce (intravilánom) podľa tejto vyhlášky sa rozumie územie, ktoré je súvisle zastavané alebo inak technicky upravené pre potreby obce.***)

§ 15

Iné pozemky

(1) Za iné pozemky než uvedené v § 14 patrí peňažná náhrada vo výške Kčs 0,40 za 1 m2.

(2) Na žiadosť vyvlastneného môže mu byť za vyvlastnený pozemok priznaná náhrada v náhradnom pozemku toho istého druhu, ak ho má vyvlastňujúca organizácia k dispozícii.

§ 16

Vonkajšie úpravy

Za vonkajšie úpravy sa poskytne náhrada vo výške ceny materiálu získaného ich demoláciou po odpočítaní nákladov na demolačné práce.

Tretia hlava

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Náhrada za porasty

§ 17

Trvalé porasty

(1) Náhrada zo ovocné stromy sa poskytne vo výške vypočítanej podľa tabuľky I., prílohy č. 6.

Náhrada za úžitkové stromy sa poskytne vo výške ceny vyťaženej drevnej hmoty.

Ak celková náhrada za ovocné a úžitkové stromy prevyšuje 40 000 Kčs, kráti sa časť náhrady prevyšujúca 40 000 Kčs o 50 %.

(2) Náhrada za viničné porasty včítane zariadenia viníc sa poskytne podľa tabuľky II., prílohy č. 6.

Ak celková náhrada za viničné porasty a zariadenia viníc prevyšuje 40 000 Kčs, kráti sa časť náhrady prevyšujúca 40 000 Kčs o 50 %.

(3) Náhrada za chmeľové porasty a zariadenie chmeľníc sa poskytne vo výške vypočítanej podľa tabuľky III., prílohy č. 6.

(4) Náhrada za lesné porasty sa poskytne vo výške vypočítanej podľa tabuľky IV., prílohy č. 6. Drevná hmota vyvlastnených lesných porastov patrí vyvlastniteľovi.

Ak celková náhrada za lesné porasty prevyšuje 40 000 Kčs, kráti sa časť náhrady prevyšujúca 40 000 Kčs o 50 %.

§ 18

Iné porasty

Za iné porasty na vyvlastňovanom pozemku, než uvedené v § 17, poskytne sa náhrada vo výške nákladov vynaložených na zasiatie alebo zasadenie, obrobenie a hnojenie.

§ 19

Náhrada niektorých nákladov

(1) Za odstránenie, prípadne za premiestnenie nevyvlastnených prenosných stavieb z vyvlastňovaného pozemku patrí náhrada vo výške primeraných a preukázateľne vynaložených nákladov; táto náhrada nepatrí, ak vlastník bol na základe zmluvy alebo úradného rozhodnutia povinný ich na svoj náklad odstrániť.

(2) Za presťahovanie zvrškov a iného hnuteľného majetku užívateľa vyvlastnenej stavby na miesto nového určenia sa poskytne náhrada vo výške primeraných a preukázateľne vynaložených nákladov.

§ 20

Predbežné užívanie nehnuteľností

(1) Za predbežné užívanie*) nehnuteľností vo vlastníctve občanov, pokiaľ ich neužívajú socialistické organizácie, patrí náhrada vo výške 2,5 % ročnej zo sumy, ktorá by za vyvlastňovanú nehnuteľnosť patrila.

(2) Celková náhrada za nehnuteľnosti sa neznižuje o náhradu za predbežné užívanie nehnuteľnosti.

§ 21

Výnimky na poskytnutie vyšších náhrad a kúpnych cien

(1) Ak náhrada za stavby v osobnom vlastníctve nestačí na získanie primeraného náhradného bytu v družstevnej bytovej výstavbe, okresný národný výbor môže v mimoriadnych prípadoch povoliť poskytnutie vyššej náhrady až do výšky členského podielu v stavebnom bytovom družstve.

(2) Ak stavby je v spoluvlastníctve, možno povoliť vyššiu náhradu len tomu spoluvlastníkovi, ktorý si potrebuje obstarať náhradný byť; v takomto prípade sa môže povoliť len do výšky zodpovedajúcej podielu spoluvlastníka.

(3) Vyššia náhrada povolená podľa odseku 1 sa smie použiť len na zaplatenie členského podielu v stavebnom bytovom družstve. Orgán rozhodujúci o vyvlastnení vyčísli v rozhodnutí rozdiel, o ktorý je náhrada vyššia a určí podmienku, že rozdiel musí byť vrátený, ak náhrada sa nepoužije na uvedený účel v lehote určenej týmto orgánom.

(4) Vyššiu náhradu organizácia poukáže na vkladnú knižku bývalého vlastníka stavby v štátnej sporiteľni v obvode jeho bydliska s podmienkou, že výplatu tohto vkladu z vkladnej knižky bude bývalý vlastník vynkulovať na súhlas organizácie. Organizácia dá súhlas na výplatu tohto vkladu len na zaplatenie členského podielu v stavebnom bytovom družstve.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 platia aj pri zmluvnom nadobúdaní stavieb v osobnom vlastníctve.

Tretia časť

POSTUP SOCIALISTICKÝCH ORGANIZÁCII PRI DOJEDNÁVANÍ ZMLÚV S OBČANMI O PREVODE NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 22

(1) Socialistické organizácie pri zmluvnom nadobúdaní stavieb v osobnom vlastníctve a nehnuteľností v súkromnom vlastníctve, na ktoré sa vzťahuje táto vyhláška, sa môžu zaväzovať na vyššie odplaty ako poskytované pri vyvlastnení len v mimoriadnych, najmä sociálnych prípadoch a len so súhlasom okresného národného výboru.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí obdobne aj pri predajoch stavieb socialistickými organizáciami mimo obvyklého hospodárenie občanom do osobného vlastníctva.

(3) Socialistická organizácia môže tiež dojednať, že za vykupovanú stavbu v osobnom vlastníctve poskytne vlastníkovi namiesto peňažnej odplaty inú stavbu (a to i jej výstavbou), ktorá môže byť v osobnom vlastníctve, alebo stavebné prostriedky. Na náhradu v inej stavbe alebo na náhradu v stavebných prostriedkoch vlastník nemá právny nárok. Náhradná stavba sa ocení podľa § 12 ods. 1 a 2 a prípadné rozdiely sa vyrovnajú v peniazoch. Rovnako v peniazoch sa vyrovná rozdiel medzi odplatou za vykupovanú stavbu a cenou stavebných prostriedkov. Socialistická organizácia zabezpečí nezaplatený rozdiel na náhradnej stavbe zmluvou o obmedzení prevodu nehnuteľnosti podľa § 58 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.

(4) Socialistická organizácia môže tiež dojednať, že za vykupovaný pozemok poskytne vlastníkovi namiesto peňažnej odplaty iný pozemok rovnakého druhu. Prípadné rozdiely v ocenení sa vyrovnajú v peniazoch.

(5) Ustanovenia § 19 až § 21 platia primerane. Rozdiel (§ 21 ods. 3) sa musí vyčísliť a povinnosť vrátiť ho sa určí v zmluve.

(6) Predpisy o správe národného majetku nie sú týmto dotknuté.


Štvrtá časť

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 23

Organizácie, ktoré získali stavby vyvlastnením alebo zmluvne za cenu podľa vyhlášky č. 73/1964 Zb. po 1. januári 1969, doplatia bývalému vlastníkovi stavby sumu vo výške rozdielu medzi touto náhradou (kúpnou cenou) a náhradou (kúpnou cenou) podľa tejto vyhlášky.

§ 24

Organizácie, ktoré právoplatným rozhodnutím o vyvlastnení získali predo dňom účinnosti tejto vyhlášky pozemok za náhradu v náhradnom pozemku, ktorý dosiaľ nebol poskytnutý, môžu priznať na žiadosť bývalého vlastníka peňažnú náhradu podľa § 15 ods. 1, ak finančný odbor príslušného okresného národného výboru potvrdí, že nemôže poskytnúť náhradný pozemok v tej istej obci. Organizácia upovedomí o poskytnutí peňažnej náhrady vyvlastňujúci orgán i finančný odbor okresného národného výboru.

§ 25

Táto vyhlášky nadobúda účinnosť 1. júnom 1969 a od tohto dňa neplatí na území Českej socialistickej republiky vyhláška č. 73/1964 Zb. o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností.


Minister financií:

Ing. Lér, CSc., v. r.

Minister predseda

Českého cenového úradu:

Dr. Jaška v. r.


Príloha č. 1 zákona 43/1969 Zb.

Príloha 01

Príloha č. 2 zákona 43/1969 Zb.

Príloha 02

Príloha č. 3 zákona 43/1969 Zb.

Príloha 03

Príloha č. 4 zákona 43/1969 Zb.

Príloha 04

Príloha č. 5 zákona 43/1969 Zb.

Príloha 05

Príloha č. 6 zákona 43/1969 Zb.

Príloha 06