Vyhláška č. 5/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 32/1964 Zb. o konaní pri dovoze

Čiastka 2/1969
Platnosť od 01.02.1969 do30.06.1980
Účinnosť od 01.02.1969 do30.06.1980
Zrušený 42/1980 Zb.

OBSAH

5

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničného obchodu

z 21. decembra 1968,

ktorou sa mení vyhláška č. 32/1964 Zb. o konaní pri dovoze

Ministerstva zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 54 colného zákona č. 36/1953 Zb.:


Čl. 1

Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 32/1964 Zb. o konaní pri dovoze sa mení a dopĺňa takto:

1. Ustanovenie § 6 ods. 1 písm. e) sa zrušuje.

2. K § 6 sa pripája nový odsek, ktorý znie:

(3) Výnimky zo zákazu a obmedzení uvedených v ods. 1 písm. a), f) a g) môže povoliť colná správa.“


Čl. 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Valeš v. r.