Vyhláška č. 30/1969 Zb.Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad

Čiastka 10/1969
Platnosť od 15.04.1969
Účinnosť od 01.04.1969

OBSAH

30

VYHLÁŠKA

Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici

z 19. februára 1969,

ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad


§ 1

Rada Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad:

Mestský národný výbor v Ilave, okres Považská Bystrica.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1969.


Tajomník:

JUDr. Janečko v. r.

Predseda:

Ing. Litvaj v. r.