Vyhláška č. 51/1969 Zb.Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad

Čiastka 18/1969
Platnosť od 31.05.1969
Účinnosť od 01.06.1969

51

VYHLÁŠKA

Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave

z 8. apríla 1969,

ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad


§ 1

Rada Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad

Mestský národný výbor Kravaře, okres Opava.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1969.


Tajomník:

JUDr. Kempa v. r.

Predseda:

Mušal v. r.