Vyhláška č. 111/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o všeobecnom devízovom povolení pre organizácie oprávnené na zahraničnoobchodnú činnosť

Čiastka 36/1969
Platnosť od 06.10.1969 do31.12.1970
Účinnosť od 06.10.1969 do31.12.1970
Zrušený 142/1970 Zb.

111

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 10. septembra 1969

o všeobecnom devízovom povolení pre organizácie oprávnené na zahraničnoobchodnú činnosť

Minister zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky po dohode s ministrom financií Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 7a ods. 2 zákona č. 107/1953 Zb. o devízovom hospodárstve v znení zákona č. 64/1958 Zb. (ďalej len „zákon“):


§ 1

(1) Organizáciám oprávneným na zahraničnoobchodnú činnosť sa udeľuje podľa § 6 ods. 6 písm. b) zákona všeobecné povolenie vstupovať v rámci ich oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť do zmluvných záväzkov v pomere k cudzine vo veci dovozu alebo vývozu tovaru*) alebo výkonu činnosti, ak tieto organizácie alebo organizácie, pre ktoré sa má uskutočniť dovoz alebo vývoz tovaru alebo výkon činnosti, majú v príslušnej československej banke zabezpečené kúpou alebo iným určeným spôsobom**) devízové prostriedky, pokiaľ sú potrebné na splnenie povinností z týchto zmluvných záväzkov. Toto všeobecné povolenie zahŕňa pri zabezpečení potrebných devízových prostriedkov i oprávnenie uzavierať zmluvy súvisiace s uskutočňovaním plnenia týchto záväzkov alebo vymáhania nárokov z týchto právnych vzťahov.

(2) Pri výmenných obchodoch (§ 420 a 424 Zákonníka medzinárodného obchodu č. 101/1963 Zb.) sa posudzuje podľa tejto vyhlášky dovoz a vývoz tovaru samostatne; dovoz tovaru pri týchto obchodoch sa považuje za použitie devízových prostriedkov, ktoré sa musia vopred zabezpečiť podľa odseku 1.

(3) Povolenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vývoz tovaru na úver dlhší ako 1 rok.

§ 2

Organizáciám oprávneným na zahraničnoobchodnú činnosť sa udeľuje všeobecné povolenie podľa § 6 ods. 6 písm. b) zákona uznávať záväzky zo zmlúv uvedených v § 1, ak sú na to nesporné dôvody.

§ 3

Pokiaľ sa zákon zmieňuje o podnikoch zahraničného obchodu, rozumejú sa nimi organizácie oprávnené na zahraničnoobchodnú činnosť.


§ 4

Zrušuje sa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 62/1957 Ú. v. (Ú. l.) z 5. januára 1957 a ju doplňujúce a vykonávajúce predpisy a pokyny.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Tabaček v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Netýka sa teda práv z vynálezov, ochranných známok a chránených vzorov a využitia výrobných a technologických znalostí (know-how).

**) Na rok 1969 je upravené „Podmienkami Štátnej banky československej pre vykonávanie regulácie devízového trhu" z 3. decembra 1968.