Vyhláška č. 49/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov.

Čiastka 18/1969
Platnosť od 31.05.1969 do01.03.1971
Účinnosť od 01.09.1969 do01.03.1971
Zrušený 11/1971 Zb.

OBSAH

49

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

zo 4. mája 1969,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Slovenským odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy ustanovuje podľa § 37 ods. 1 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (učňovský zákon):


Čl. I

Príloha 1 vyhlášky č. 84/1965 Zb. v znení vyhlášok č. 60/1967 Zb. a č. 37/1968 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Učebné odbory č. 0105, 0307, 0361, 0621, 0804, 0901, 0902, 0906, 0918, 0921, 1052, 1324, 1325, 1402 a 1553 sa menia takto:

Označenie učebného odboruUrčený pre chlapcov - CH
dievčatá - D
Stručný opis učebného odboruDoba učebného pomeru pre mládež, ktorá ukončilaPočet učňov na 1 majstra odborného výcvikuČíselné označenie zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisov
povinnú školskú dochádzkuúplné stredné všeobecné vzdelanie
ČísloNázovSpolu (rokov)Z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov)Spolu (rokov)Z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov)
12345679910
01 Baníctvo
„0105strojník komplexne mechanizovaných porubov a predkovCHPráce v komplexne mechanizovanom porube, obsluha dobývacích a raziacich strojov a razenie banských diel.3181,5912-150105
03 Chémia
307strojník papierenskej výrobyCHVýroba a zušľachťovanie vláknitých papierenských pololátok, výroba, zušľachťovanie a spracovanie papiera a lepeniek. Obsluha a základná starostlivosť o stroje a výrobné zariadenia. Prevádzkovo-kontrolné skúšky.3221,5108-120307
0361preparátor
preparátorka
CH
D
Zber, úprava, konzervácia a preparácia prírodovedného materiálu. Zhotovovanie prírodovedných preparátov na dokumentačné, výstavné a školské účely.--210indiv. výcvik0361
06 Stavebníctvo
0621maliar iziebCHPríprava povrchu a maliarske práce vápennými, glejovými, latexovými a olejovými farbami rôznymi technikami. Opravy a údržba malieb.3222108-100621
08 Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov
0804preglejkár
preglejkárka
CH
D
Spracovanie a obrábanie dreva a iných materiálov. Základné a odborné práce v odvetví výroby dýh, preglejok a v pridruženej výrobe. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.3221,51010-150804
09 Polygrafia, spracovanie papiera, film a fotografia
0901sadzač
sadzačka
CH
D
Všetky druhy prác pri zhotovovaní tlačovej formy kníhtlačovej techniky, obsluha a nastavovanie potrebných výrobných nástrojov, zariadení a strojov.4222106-80901
0902tlačiar na kníhtlačových strojochCHPríprava jednofarebných i viacfarebných tlačových foriem, nastavovanie a obsluha kníhtlačových strojov. Potlačovanie používaných materiálov. Používanie meracích prístrojov.4222104-60902
0906tlačiar na ofsetových strojochCHVšetky druhy prác pri zhotovovaní tlačovej formy, tlače z plochy, nastavovanie a obsluha tlačových strojov a zariadení. Potlačovanie používaných materiálov. Používanie meracích prístrojov.4222104-60906
0918pečiatkár
pečiatkárka
CH
D
Spracovanie materiálov používaných na zhotovovanie pečiatok. Základné a odborné práce v odbore. Nastavovanie a obsluha prístrojov a mechanizmov.3221,5108-120918
0921reprodukčný grafik
reprodukčná grafička
CH
D
Všetky druhy prác grafickej reprodukcie v základných tlačových technikách, obsluha a nastavovanie potrebných výrobných strojov, zariadení a nástrojov. Používanie meracích prístrojov.4222104-80921
10 Textil a odevníctvo
1052priemyselná modistkaDVýroba dámskych a detských klobúkov podľa predlôh. Šitie čiapok.210168-121052
13 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
1324pestovateľ mechanizátor*)
pestovateľka mechanizátorka*)
CH
D
Obsluha strojov mechanizovanej rastlinnej výroby, bežné opravy strojov.1---8-121324
1325chovateľ mechanizátor*)
chovateľka mechanizátorka*)
CH
D
Ošetrovanie jednotlivých druhov hospodárskych zvierat v mechanizovanej živočíšnej výrobe.1---8-121325
14 Doprava a spoje (prevádzkové odbory)
1402železničiar
železničiarka
CH
D
Základná prevádzková činnosť spojená so železničnou dopravou a prepravou.3221,5108-121402
15 Obchod, pohostinstvo a rôzne nevýrobné služby
1553kuchár a čašník
kuchárka a servírka
CH
D
Príprava jedál teplej a studenej kuchyne, výroba múčnikov a niektorých druhov cukrárskych výrobkov. Ošetrovanie, výčap a predaj nápojov. Úprava tabule a obsluha hosťov pri bežných a slávnostných príležitostiach. Administratívne práce v prevádzkárňach verejného stravovania.3221,51010-151553"

2. V skupine učebných odborov 16 Ručná umelecko-remeselná výroba sa vo všetkých trojročných učebných odboroch mení začínajúc 1. ročníkmi dĺžka prípravného obdobia učebného pomeru pre mládež, ktorá ukončila povinnú školskú dochádzku, na 22 mesiacov.

3. Vyhlasujú sa tieto ďalšie učebné odbory:

Označenie učebného odboruUrčený pre chlapcov - CH
dievčatá - D
Stručný opis učebného odboruDoba učebného pomeru pre mládež, ktorá ukončilaPočet učňov na 1 majstra odborného výcvikuČíselné označenie zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisov
povinnú školskú dochádzkuúplné stredné všeobecné vzdelanie
ČísloNázovSpolu (rokov)Z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov)Spolu (rokov)Z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov)
12345679910
01 Baníctvo
„0109vŕtačCHObsluha vŕtacieho zariadenia a kontrolných prístrojov. Určovanie vhodných režimov vŕtania. Vykonávanie špeciálnych prác (injektovanie, tlakové a čerpacie skúšky, výstroj a paženie vrtov).3221912-15-
08 Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov
0816mechanik výroby konštrukčných dosák
mechanička výroby konštrukčných dosák
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví výroby konštrukčných dosák aglomerovaním z pilín, triesok a vláknitých látok. Spracovanie drevného odpadu a iných materiálov. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.3221,51010-150804
10 Textil a odevníctvo
1057modistkaDSamostatné modelovanie a opravy dámskych a detských klobúkov podľa vlastných návrhov, prípadne predlôh a podľa požiadaviek zákazníkov.3221,51010-121052
14 Doprava a spoje (prevádzkové odbory)
1421traťový strojníkCHObsluha, údržba a opravy strojov a zariadení používaných pri oprave a obnove železničného zvršku a spodku.3221,5108-12-

4. Zrušuje sa učebný odbor 0511 mechanik rádiových spojov, mechanička rádiových spojov; príprava kvalifikovaných pracovníkov sa bude zabezpečovať v študijnom odbore 10-2-06 Spojová technika.*)


Čl. II

Výchova učňov v učebných odboroch uvedených v čl. I, ktorí v školskom roku 1969/70 budú v týchto odboroch v 2. alebo 3. roku učebného pomeru, dokončí sa za podmienok ustanovených doterajšími predpismi.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1969.


Námestník ministra:

Prof. Ing. Chochol, CSc., v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Podmienkou prijatia do učebného odboru č. 1324 a 1325 je vyučenie v učebnom odbore č. 1308 poľnohospodár-mechanizátor, poľnohospodárka-mechanizátorka.

*) Úprava Ministerstva školstva č. 7/1967 Ú. v., ktorou sa upravujú nomenklatúry skupín a odborov štúdia na vysokých školách, konzervatóriách, stredných a odborných školách, v znení úprav č. 24/1967 Ú. v. a č. 18/1968 Ú. v.