Vyhláška č. 60/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických o leteckej doprave.

Čiastka 23/1969
Platnosť od 23.06.1969 do28.06.1987
Účinnosť od 08.07.1969 do28.06.1987
Zrušený 86/1987 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XVII Dohoda nadobudla platnosť 28. februárom 1969.

60

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. marca 1969

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických o leteckej doprave

Dňa 28. februára 1969 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických o leteckej doprave.

Podľa svojho článku XVII Dohoda nadobudla platnosť 28. februárom 1969.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických o leteckej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Spojených štátov amerických

vedené prianím uzavrieť dohodu s cieľom rozvíjania vzťahov v leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi americkými

sa dohodli takto:

Článok I

Každá zmluvná strana udeľuje druhej zmluvnej strane tieto práva nevyhnutné na vykonávanie leteckých služieb určenými leteckými podnikmi druhej zmluvnej strany:

právo preletu, právo pristátia na neobchodné účely, právo nakladať a vykladať v medzinárodnom dopravnom styku samostatne alebo v kombinácii cestujúcich, tovar a poštu v miestach na svojom území určených v príslušnom oddiele Zoznamu liniek tejto Dohody.

Článok II

Letecký podnik alebo letecké podniky jednej zmluvnej strany môžu začať leteckú službu na trati určenej v Zozname liniek tejto Dohody kedykoľvek po tom, len čo táto zmluvná strana určila letecký podnik alebo letecké podniky pre uvedenú trať a len čo príslušné úrady druhej zmluvnej strany vydali potrebné povolenie.

S výhradou ustanovenia článku III tejto Dohody vydajú tieto úrady spomínané povolenie v čo najkratšom konaní.

Článok III

(1) Každá zmluvná strana bude mať právo odmietnuť vydanie prevádzkového povolenia leteckému dopravnému podniku alebo podnikom určeným druhou zmluvnou stranou, toto povolenie odvolať alebo určiť v ňom podmienky, a to za týchto okolností:

a) v prípade, že takýto letecký podnik nepreukáže leteckým úradom vyššie uvedenej zmluvnej strany svoju spôsobilosť podľa zákonov a predpisov, ktoré tieto úrady obvykle uplatňujú na prevádzku medzinárodných leteckých služieb,

b) v prípade, že tento letecký podnik neplní zákony a predpisy uvedené v článku IV tejto Dohody, alebo

c) v každom prípade, keď letecké úrady zmluvnej strany nie sú presvedčené o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola leteckého podniku patrí zmluvnej strane, ktorá letecký podnik určuje, alebo jej štátnym príslušníkom, alebo v prípade konzorcia leteckých podnikov vláde alebo príslušníkom štátov, letecké podniky ktorých tvoria toto konzorcium; pokiaľ ide o konzorcium, platí výhrada, že existujú platné dohody o leteckej doprave vzťahujúce sa na príslušnú leteckú službu medzi zmluvnou stranou, od ktorej sa vyžaduje prevádzkové povolenie, a každým zo štátov, letecké podniky ktorých tvoria konzorcium.

(2) Pokiaľ nie je nevyhnutné okamžité opatrenie na odmietnutie alebo odvolanie prevádzkového povolenia za tým účelom, aby sa zabránilo ďalšiemu porušovaniu zákonov a predpisov spomínaných v článku IV tejto Dohody, právo odmietnuť alebo odvolať povolenie podľa tohto článku sa použije len po prerokovaní s príslušnými úradmi druhej zmluvnej strany.

Článok IV

(1) Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na jej území na prílet a odlet lietadiel používaných v medzinárodnom lietaní alebo na prevádzku a lietanie týchto lietadiel nad jej územím budú platiť na lietadlá leteckého podniku alebo leteckých podnikov určených druhou zmluvnou stranou a musia sa dodržiavať pri prílete alebo odlete týchto lietadiel alebo pri ich prevádzke na území prvej zmluvnej strany.

(2) Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup cestujúcich, posádok alebo nákladu lietadiel vrátane predpisov o vstupe, vybavení, imigrácii, cestovných dokladoch, cle a karanténe musia sa dodržiavať pri vstupe, výstupe a pobyte na území tejto zmluvnej strany, pokiaľ ide o cestujúcich, posádky alebo náklad lietadiel leteckého podniku alebo leteckých podnikov druhej zmluvnej strany.

Článok V

Osvedčenie o spôsobilosti na let, diplomy a letecké legitimácie vydané alebo uznané za platné jednou zmluvnou stranou budú, pokiaľ nestratia platnosť, uznané za platné druhou zmluvnou stranou na účely prevádzky tratí a služieb podľa tejto Dohody s výhradou, že podmienky, za ktorých tieto osvedčenia, diplomy alebo legitimácie boli vydané alebo uznané za platné sa rovnajú minimálnym podmienkam, ktoré môžu byť ustanovené podľa Dohovoru, alebo sú prísnejšie. Každá zmluvná strana si však vyhradzuje právo neuznať za platné pre lety nad svojím územím diplomy a letecké legitimácie vydané jej vlastným príslušníkom druhou zmluvnou stranou.

Článok VI

Každá zmluvná strana môže ukladať alebo dovoliť ukladať primerané a rozumné poplatky za používanie letísk a iných zariadení, ktoré sú pod jej kontrolou. Tieto poplatky nebudú vyššie, než aké platia domáce lietadlá vykonávajúce podobné medzinárodné služby.

Článok VII

(1) Každá zmluvná strana oslobodí určené letecké podniky druhej zmluvnej strany na základe reciprocity a v najväčšom rozsahu prípustnom podľa svojich zákonov a predpisov od dovozných obmedzení, ciel, daní, inšpekčných poplatkov a iných celoštátnych dávok a poplatkov, pokiaľ ide o pohonné látky, mazacie oleje, spotrebiteľné technické zásoby, náhradné diely vrátane motorov, obvyklé vybavenie, pozemné vybavenie, zásoby a iný materiál, ktoré sa majú výhradne použiť v súvislosti s prevádzkou alebo obsluhou lietadiel leteckých podnikov druhej zmluvnej strany v medzinárodnej leteckej dopravnej službe.

(2) Oslobodenie udelené podľa tohto článku sa vzťahuje na veci

a) dovezené na územie jednej zmluvnej strany určenými leteckými podnikmi druhej zmluvnej strany;

b) ponechané na palube lietadiel určených leteckých podnikov jednej zmluvnej strany pri prílete na územie druhej zmluvnej strany a odlete z neho;

c) vzaté na palubu lietadiel určených leteckých podnikov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany, ktoré sa majú použiť pri prevádzke medzinárodnej leteckej dopravnej služby, a to bez ohľadu na to, či sa materiál čiastočne alebo úplne spotrebuje za letu na území jej zmluvnej strany, ktorá oslobodenie poskytla.

(3) Veci požívajúce oslobodenie podľa odseku 2a) môžu sa použiť na iné účely, než ktoré sú uvedené v odseku 1, so súhlasom príslušných colných úradov a po zaplatení všetkých colných poplatkov, ak sa požadujú.

Článok VIII

(1) Letecké podniky obidvoch zmluvných strán budú mať slušnú a rovnakú možnosť mať v prevádzke ktorúkoľvek trať podľa tejto Dohody.

(2) Pri vykonávaní leteckých služieb ustanovených v tejto Dohode budú letecké podniky každej zmluvnej strany prihliadať na záujmy leteckých podnikov druhej zmluvnej strany tak, aby nevhodným spôsobom nezasiahli do služieb, ktoré tieto letecké podniky zabezpečujú na tých istých tratiach alebo častiach tratí.

(3) Letecké služby, ktoré letecké podniky poskytujú verejnosti pri prevádzke podľa tejto Dohody, budú úzko závisieť od dopytu verejnosti po takýchto službách.

(4) Prednostným cieľom služieb určeného leteckého podniku podľa tejto Dohody bude poskytovať kapacitu primeranú prepravnému dopytu medzi krajinou, kam letecký podnik patrí, a krajinami konečného určenia prepravy. Právo nakladať alebo vykladať na týchto linkách a v mieste alebo miestach tratí ustanovených v tejto Dohode medzinárodnú prepravu určenú do tretích krajín alebo prichádzajúcu z týchto krajín bude sa vykonávať v súlade so všeobecnými zásadami usporiadaného rozvoja, s ktorými obidve zmluvné strany súhlasia, a bude podliehať všeobecnej zásade, podľa ktorej kapacita má zodpovedať

a) prepravnému dopytu medzi krajinou pôvodu a krajinami konečného určenia prepravy;

b) požiadavkám prevádzky diaľkových liniek;

c) prepravnému dopytu v oblasti, ktorou letecká linka prechádza, s prihliadnutím na miestne a oblastné služby.

(5) Žiadna zmluvná strana nebude letecký podnik alebo letecké podniky druhej zmluvnej strany obmedzovať, pokiaľ ide o kapacitu, frekvenciu, letové poriadky alebo typ používaného lietadla pri prevádzke ktorejkoľvek trate ustanovenej v Zozname liniek tejto Dohody. V prípade, že sa jedna zmluvná strana domnieva, že prevádzka leteckého podniku druhej zmluvnej strany neprebieha v súlade s ustanoveniami a predpismi uvedenými v odsekoch 1, 2, 3 alebo 4 tohto článku, môže požiadať podľa článku XI tejto Dohody o rokovanie na posúdenie tejto prevádzky a na rozhodnutie, či je v súlade so spomínanými ustanoveniami a zásadami.

Článok IX

(1) Všetky tarify používané leteckým podnikom jednej zmluvnej strany za prepravu do miest alebo z miest na území druhej zmluvnej strany budú určené v rozumnej výške s patričným prihliadnutím na všetky smerodajné faktory, ako sú prevádzkové náklady, primeraný zisk a sadzby každého iného leteckého podniku a osobitné črty každej služby. Tieto tarify budú podliehať schváleniu leteckých úradov zmluvných strán, ktoré budú pri schválení postupovať v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z tejto Dohody a v rámci svojej právomoci.

(2) Každú tarifu, ktorú letecký podnik zmluvnej strany zamýšľa zaviesť za prepravu na území alebo z územia druhej zmluvnej strany, tento podnik ohlási, ak sa to vyžaduje, leteckým úradom druhej zmluvnej strany najmenej tridsať (30) dní pred zamýšľaným dátumom zavedenia tarify, pokiaľ zmluvná strana, ktorej sa má vec ohlásiť, nepovolí na hlásenie kratší termín. Letecké úrady každej zmluvnej strany sa vynasnažia zabezpečiť, aby požadované a vyberané tarify boli v súlade s tarifami ohlásenými obidvom zmluvným stranám a aby žiadny dopravca neznižoval tarifu nijakým spôsobom, priamym alebo nepriamym.

(3) Obidve zmluvné strany uznávajú, že v období, pre ktoré by letecké úrady ktorejkoľvek zmluvnej strany schválili výsledky rokovania dopravnej konferencie Medzinárodného združenia leteckých dopravcov alebo iného združenia medzinárodných leteckých dopravcov, dohody o tarifách dosiahnuté na tomto rokovaní a týkajúce sa leteckých podnikov zmluvnej strany podliehajú schváleniu leteckých úradov tejto zmluvnej strany.

(4) Ak zmluvná strana, ktorej bola ohlásená tarifa podľa odseku 2 tohto článku, nie je s navrhnutou tarifou spokojná, oznámi to druhej zmluvnej strane aspoň pätnásť (15) dní pred dátumom, keď by takáto tarifa inak bola zavedená, a letecké úrady obidvoch zmluvných strán budú sa usilovať o dosiahnutie dohody o náležitej tarife.

(5) Ak zmluvná strana posúdi existujúcu tarifu, ktorú letecký podnik druhej zmluvnej strany vyberá za prepravu na jej území alebo z jej územia, a ak s tarifou nie je spokojná, oznámi to druhej zmluvnej strane a letecké úrady obidvoch zmluvných strán budú sa usilovať o dosiahnutie dohody o náležitej tarife.

(6) V prípade, že sa podľa ustanovení odsekov 4 alebo 5 tohto článku dosiahne dohoda, zmluvné strany sa vynasnažia, aby tarifa bola zavedená.

(7) a) Ak sa za podmienok podľa odseku 4 nedosiahne dohoda pred dátumom, kedy by tarifa inak bola zavedená, alebo

b) ak sa za podmienok podľa odseku 5 nedosiahne dohoda pred uplynutím šesťdesiatich (60) dní od dátumu ohlásenia tarify,

môže zmluvná strana uplatňujúca proti tarife námietky urobiť opatrenia, ktoré považuje za potrebné, aby sa zabránilo otvoreniu alebo pokračovaniu prevádzky linky, na ktorej sa má tarifa použiť, avšak s výhradou, že zmluvná strana uplatňujúca námietku nebude požadovať vyberanie vyššej tarify, ako je najnižšia tarifa vyberaná jej vlastným leteckým podnikom alebo leteckými podnikmi pri vykonávaní porovnateľnej služby medzi tými istými dvoma miestami.

(8) Ak v ktoromkoľvek prípade podľa odsekov 4 a 5 tohto článku sa nemôžu letecké úrady obidvoch zmluvných strán dohodnúť v primeranom čase po konzultácii vyvolanej sťažnosťou jednej zmluvnej strany na navrhnutú alebo existujúcu tarifu leteckého podniku alebo leteckých podnikov druhej zmluvnej strany o náležitej tarife, použijú sa na žiadosť ktorejkoľvek strany príslušné ustanovenia článku XII tejto Dohody. Arbitrážny tribunál sa pri svojom rozhodnutí alebo výroku bude spravovať zásadami obsiahnutými v tomto článku.

Článok X

Za podmienok ďalšieho dojednania obsiahnutého vo vymenených listoch pripojených k tejto Dohode bude obchodná činnosť a obchodné možnosti určených leteckých podnikov každej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany upravené týmito ustanoveniami:

a) Každý určený letecký podnik je oprávnený predávať leteckú prepravu na území druhej zmluvnej strany buď priamo, alebo podľa svojho uváženia prostredníctvom schválených zástupcov. Každý letecký podnik bude oprávnený predávať túto prepravu a ktokoľvek bude mať možnosť ju kupovať za menu daného územia alebo za voľne vymeniteľnú menu iných krajín.

b) Každá tarifa vyjadrená v národnej mene jednej zmluvnej strany sa určí vo výške, ktorá zodpovedá skutočnému vymeniteľnému kurzu (vrátane všetkých poplatkov za výmenu alebo iných poplatkov), v ktorom môžu letecké podniky obidvoch strán meniť a prevádzať príjmy z dopravnej činnosti do národnej meny druhej zmluvnej strany.

c) Každý určený letecký podnik je oprávnený meniť a prevádzať do svojej krajiny po odpočítaní miestnych nákladov prebytočné zárobky vyplývajúce z tržieb na území druhej zmluvnej strany. Výmena a prevody týchto prebytočných zárobkov sa bude vykonávať podľa oficiálneho vymeniteľného kurzu platného pri predajoch prepravy v čase, keď sa sumy predkladajú na výmenu a prevod. Prevedené zárobky budú oslobodené od zdanenia alebo od iných obmedzení a výmena a prevody sa budú povoľovať bez prieťahov.

Článok XI

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o rokovanie s príslušnými úradmi druhej zmluvnej strany o otázkach týkajúcich sa výkladu, vykonávania alebo zmeny tejto Dohody. Tieto rokovania sa začnú počas šesťdesiatich (60) dní odo dňa, keď druhá zmluvná strana dostane žiadosť, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok XII

(1) Ak vznikne medzi zmluvnými stranami akýkoľvek rozpor, týkajúci sa otázok upravených v tejto Dohode alebo v niektorej jej zmene, zmluvné strany sa vynasnažia vyriešiť ho najprv rokovaniami podľa článku XI. Každý rozpor, ktorý sa uspokojivo nevyrieši týmito rokovaniami, bude na žiadosť ktorejkoľvek strany predložený arbitráži v súlade s postupom, ktorý je ustanovený ďalej.

(2) Arbitráž bude predstavovať tribunál troch arbitrov ustanovený takto:

a) V lehote 60 dní odo dňa, keď jedna zmluvná strana odovzdá druhej strane žiadosť o uskutočnenie arbitráže, určí každá zmluvná strana jedného arbitra. Počas 30 dní po tomto období 60 dní určia takto vybratí dvaja arbitri na základe vzájomnej dohody tretieho arbitra, ktorý nesmie byť štátnym príslušníkom žiadnej zo zmluvných strán.

b) Ak sa o treťom arbitrovi nemožno dohodnúť v súlade s odsekom a), dohodnú sa zmluvné strany počas 30 dní nasledujúcich po 30 dennej lehote podľa odseku a), že tretieho arbitra vyberie buď prezident rady Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo, alebo generálny riaditeľ Medzinárodného združenia leteckých dopravcov. Tretí arbiter nebude v žiadnom prípade štátnym príslušníkom niektorej zmluvnej strany.

(3) Každá zmluvná strana vynaloží v súlade s vlastným právnym poriadkom všetko úsilie na to, aby sa vykonalo akékoľvek rozhodnutie alebo výrok arbitrážneho tribunálu.

(4) Náklady arbitrážneho tribunálu vrátane odmien a výdavkov arbitrov budú znášať zmluvné strany rovnakým dielom.

Článok XIII

Táto Dohoda a všetky jej zmeny budú registrované v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok XIV

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane, že zamýšľa ukončiť platnosť tejto Dohody. Toto oznámenie sa súčasne zašle Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. Platnosť Dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa, keď druhá zmluvná strana dostane oznámenie o výpovedi, ak sa po dohode zmluvných strán výpoveď nevezme späť pred uplynutím tohto obdobia.

Článok XV

Táto Dohoda nahradí Dohodu o leteckej doprave medzi Československou republikou a Spojenými štátmi americkými, ktorá bola podpísaná v Prahe 3. januára 1946.

Článok XVI

(1) Výraz „Dohoda“ bude znamenať túto Dohodu a pripojený Zoznam liniek a akékoľvek jej zmeny.

(2) Výraz „letecké úrady“ bude znamenať v prípade Československej socialistickej republiky Ministerstvo dopravy - Správu civilného letectva, v prípade Spojených štátov amerických Úrad civilného letectva alebo v obidvoch prípadoch akúkoľvek osobu alebo orgán, ktorý bude oprávnený vykonávať pôsobnosť patriacu teraz uvedeným úradom.

(3) Výraz „určený letecký podnik“ bude znamenať letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana písomne ohlásila druhej zmluvnej strane ako podnik, ktorý bude mať v prevádzke určitú trať alebo trate uvedené v Zozname liniek tejto Dohody.

(4) Výraz „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944.

(5) Výrazy „územie“, „letecká služba“, „medzinárodná letecká služba“ a „pristátie na neobchodné účely“ budú mať význam určený článkami 2 a 96 Dohovoru.

Článok XVII

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, ktorí boli na to riadne splnomocnení svojimi vládami, túto Dohodu podpísali.

Dané v Prahe 28. februára 1969 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom a českom jazyku, pričom obidve znenia sú rovnako platné.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Martin Murín v. r.

Za vládu

Spojených štátov amerických:

J. E. Jacob D. Beam v. r.

ZOZNAM LINIEK

A. Letecký podnik alebo letecké podniky určené vládou Spojených štátov budú oprávnené vykonávať letecké služby v obidvoch smeroch na určenej trati a pravidelne pristávať v Československu na linke určenej v tomto odseku:

Zo Spojených štátov cez miesta v Írsku, Spojenom kráľovstve, Holandsku, Belgicku, Nemeckej spolkovej republike do Prahy a ďalej cez medziľahlé miesta do Indie a ďalej do Spojených štátov (obidvoma smermi).

Pokiaľ ide o miesta medzi Prahou a Indiou, môže určený letecký podnik (alebo podniky) Spojených štátov s prepravnými právami štyrikrát (4) pristávať v týchto krajinách:

Rakúsko

Juhoslávia

Turecko

Libanon

Irán

Pakistan

Pokiaľ ide o miesta medzi Indiou a Spojenými štátmi, môže určený letecký podnik (alebo podniky) Spojených štátov s prepravnými právami šesťkrát (6) pristávať v týchto krajinách:

Thajsko

Vietnam

Malajzia

Singapur*)

Hong Kong

Japonsko*)

Vláda Spojených štátov bude oprávnená nahradiť v rámci rovnakej skupiny krajín inú krajinu krajinou pôvodne vybratou. Toto právo sa môže vykonávať v obdobiach šiestich (6) mesiacov po 30 dennom predbežnom oznámení vláde Československej socialistickej republiky.

B. Letecký podnik alebo letecké podniky určené vládou Československej socialistickej republiky budú oprávnené vykonávať letecké služby v obidvoch smeroch na určenej trati a pravidelne pristávať v Spojených štátoch amerických na linke určenej v tomto odseku:

Z Československa cez miesto v Nemeckej spolkovej republike alebo Francúzsku alebo Spojenom kráľovstve, miesta v Luxembursku, Belgicku, Holandsku, Dánsku do Montrealu v Kanade a New Yorku.

Montreal môže byť na linke tak miestom medziľahlým, ako aj miestom ďalej za New Yorkom.

Pokiaľ ide o výber miesta v Nemeckej spolkovej republike alebo Francúzsku alebo v Spojenom kráľovstve, bude vláda Československej socialistickej republiky oprávnená nahradiť miesto pôvodne vybraté iným miestom v niektorej z ostatných dvoch krajín. Toto právo sa môže vykonávať v období šiestich (6) mesiacov po 30 dennom predbežnom oznámení vláde Spojených štátov.

C. Miesta na ktorejkoľvek určenej trati môžu sa podľa úvahy určeného leteckého podniku vynechávať pri jednotlivom alebo všetkých letoch.

Praha 28. februára 1969.

Vážený pán veľvyslanec,

odvolávam sa na Dohodu o leteckej doprave podpísanú dnes v Prahe. Počas rokovaní, ktoré viedli k uzavretiu Dohody, prerokúvali delegácie zastupujúce obidve naše vlády spôsob vykonávania obchodnej činnosti leteckých podnikov v súvislosti s predajom leteckej prepravy na určených tratiach. O tejto činnosti sa dosiahlo toto dojednanie:

Pokiaľ ide o ustanovenia článku X Dohody, je úmyslom každej vlády vyvinúť v súlade so svojou politikou všetko úsilie pre to, aby sa v najkratšej prakticky možnej lehote pre letecký podnik alebo letecké podniky druhej zmluvnej strany zabezpečila materiálna reciprocita pri vykonávaní obchodnej činnosti. V medziobdobí budú mať určené letecké podniky jednej krajiny právo vykonávať v druhej krajine obchodnú činnosť za podmienok, ktoré nebudú menej výhodné, než aké požíva ktorýkoľvek letecký podnik akejkoľvek tretej krajiny.

V čase najneskôr do dvadsaťdva mesiacov po začatí pravidelnej prevádzky československého leteckého podniku do Spojených štátov uskutočnia obidve zmluvné strany rokovanie, aby sa overilo, že boli vytvorené vzájomne prijateľné podmienky pre letecké podniky každej zmluvnej strany, aby mohli vykonávať obchodnú činnosť na území druhej zmluvnej strany na základe uplatňovania článku X vo vzájomne prijateľnom rozsahu. Ak rokovanie nepovedie k uspokojeniu obidvoch zmluvných strán, že sa dosiahli vzájomne prijateľné podmienky, a pokiaľ by sa o tom neuzavrelo ďalšie dojednanie, stratí Dohoda o leteckej doprave platnosť automaticky bez ohľadu na ustanovenie článku XIV dvadsaťštyri mesiacov po začatí pravidelnej prevádzky do Spojených štátov určeným československým leteckým podnikom.

V mene vlády s potešením potvrdzujem uvedené dojednanie a uvítal by som, keby ste z Vašej strany oznámili, že dojednanie potvrdila vláda Spojených štátov amerických.

S úctou

Martin Murín
vedúci delegácie
Československej socialistickej republiky

J. E. Jacob D. Beam
veľvyslanec Spojených štátov amerických

Praha

Praha 28. februára 1969.

Vážený pán Murín,

odvolávam sa na Váš list z 28. februára 1969, ktorého text preložený do angličtiny znie takto:

„Odvolávam sa na Dohodu o leteckej doprave podpísanú dnes v Prahe. Počas rokovaní, ktoré viedli k uzavretiu Dohody, prerokúvali delegácie zastupujúce obidve naše vlády spôsob vykonávania obchodnej činnosti leteckých podnikov v súvislosti s predajom leteckej prepravy na určených tratiach. O tejto činnosti sa dosiahlo toto dojednanie:

Pokiaľ ide o ustanovenia článku X Dohody, je úmyslom každej vlády vyvinúť v súlade so svojou politikou všetko úsilie pre to, aby sa v najkratšej prakticky možnej lehote pre letecký podnik alebo letecké podniky druhej zmluvnej strany zabezpečila materiálna reciprocita pri vykonávaní obchodnej činnosti. V medziobdobí budú mať určené letecké podniky jednej krajiny právo vykonávať v druhej krajine obchodnú činnosť za podmienok, ktoré nebudú menej výhodné, než aké požíva ktorýkoľvek letecký podnik akejkoľvek tretej krajiny.

V čase najneskôr do dvadsaťdva mesiacov po začatí pravidelnej prevádzky československého leteckého podniku do Spojených štátov uskutočnia obidve zmluvné strany rokovanie, aby sa overilo, že boli vytvorené vzájomne prijateľné podmienky pre letecké podniky každej zmluvnej strany, aby mohli vykonávať obchodnú činnosť na území druhej zmluvnej strany na základe uplatňovania článku X vo vzájomne prijateľnom rozsahu. Ak rokovanie nepovedie k uspokojeniu obidvoch zmluvných strán, že sa dosiahli vzájomne prijateľné podmienky, a pokiaľ by sa o tom neuzavrelo ďalšie dojednanie, stratí Dohoda o leteckej doprave platnosť automaticky bez ohľadu na ustanovenie článku XIV dvadsaťštyri mesiacov po začatí pravidelnej prevádzky do Spojených štátov určeným československým leteckým podnikom.

V mene vlády s potešením potvrdzujem uvedené dojednanie a uvítal by som, keby ste z Vašej strany oznámili, že dojednanie potvrdila vláda Spojených štátov amerických.“

Potvrdzujem predchádzajúce dojednanie v mene vlády Spojených štátov amerických.

S úctou

Jacob D. Beam
veľvyslanec Spojených štátov amerických

Pán
Martin Murín
vedúci delegácie
Československej socialistickej republiky

Praha

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.

*) Prepravné práva do obidvoch Indonézia týchto krajín nemôžu sa Filipíny používať súčasne.