Vyhláška č. 170/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o predĺžení platnosti niektorých ustanovení vyhlášky č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek

(v znení č. 124/1970 Zb.)

Čiastka 50/1969
Platnosť od 30.12.1969 do31.12.1972
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1972

OBSAH

170

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky

z 15. decembra 1969

o predĺžení platnosti niektorých ustanovení vyhlášky č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 18 zákona č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti:


§ 1

Platnosť ustanovenia § 8 ods. 1 prvej vety, odsekov 2 až 6 a § 9 vyhlášky č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek v znení vyhlášky č. 100/1965 Zb. o zrušení povinného odpredaja masti a vyhlášky č. 156/1969 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat sa predlžuje do 31. decembra 1972.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.


Minister:

Ing. Janovic, CSc., v. r.