Ústavný zákon č. 117/1969 Zb.Ústavný zákon o predĺžení volebného obdobia národných výborov, národných rád a Federálneho zhromaždenia, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov

(v znení č. 96/1971 Zb.)

Čiastka 38/1969
Platnosť od 15.10.1969
Účinnosť od 27.11.1971
Redakčná poznámka

Ustanovenia § 1 až 4 stratia účinnosť dňom, keď sa vykonajú všeobecné voľby do zastupiteľských zborov, najneskôr 31. decembrom 1971.

OBSAH

117

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 15. októbra 1969

o predĺžení volebného obdobia národných výborov, národných rád a Federálneho zhromaždenia, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


§ 5

Predpisy o doplňovacích voľbách a o odvolávaní poslancov voličmi zostávajú nedotknuté.

§ 6

Volebné obdobie Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov sa končí dňom, ktorý ustanoví ústavný zákon o súdoch a prokuratúrach (čl. 145 úst. zák. č. 143/1968 Zb.).


§ 7

Ústavný zákon č. 112/1967 Zb. o skončení volebného obdobia Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov, ústavný zákon č. 83/1968 Zb. o skončení volebného obdobia národných výborov, Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady a ustanovenie článku 148 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii sa zrušujú.

§ 8

(1) Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

(2) Ustanovenia § 1 až 4 stratia účinnosť dňom, keď sa vykonajú všeobecné voľby do zastupiteľských zborov, najneskôr 31. decembrom 1971.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Ing. Černík v. r.