Vyhláška č. 83/1969 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätnej striebornej päťadvadsaťkoruny k 100. výročiu úmrtia Jana Evangelistu Purkyně

Čiastka 29/1969
Platnosť od 21.07.1969 do29.09.2000
Účinnosť od 21.07.1969 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

OBSAH

83

VYHLÁŠKA

ministra financií Československej socialistickej republiky

z 10. júla 1969

o vydaní pamätnej striebornej päťadvadsaťkoruny k 100. výročiu úmrtia Jana Evangelistu Purkyně

Minister financií Československej socialistickej republiky vyhlasuje podľa § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 o pamätných minciach:


§ 1

K 100. výročiu úmrtia Jana Evangelistu Purkyně sa vydávajú strieborné pamätné päťadvadsaťkoruny.

§ 2

(1) Pamätné strieborné päťadvadsaťkoruny sa razia zo zliatiny o 500 dieloch striebra, 400 dieloch medi, 50 dieloch niklu a 50 dieloch zinku. Hrubá váha päťadvadsaťkoruny je 16 g. Pri ražbe je dovolená odchýlka hore i dolu v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťadvadsaťkoruny je 34 mm, jej hrana je hladká s nápisom FYSIOLOG + FILOSOF + BUDITEL + BÁSNÍK, ktorý je vyhotovený vlisom.

(2) Na líci pamätnej striebornej päťadvadsaťkoruny je štátny znak Československej socialistickej republiky a vo dvoch neuzavretých kruhoch opis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „25“ je pod štátnym znakom dolu. Autorom návrhu je Jiří Dostál; skratka jeho mena „JD“ je umiestnená pod označením hodnoty.

(3) Na rubu pamätnej striebornej päťadvadsaťkoruny je pravý profil Jana Evangelistu Purkyně a v pravej hornej časti pri okraji letopočty 1869 - 1969. V záhlaví portrétu vľavo je zvislo umiestnené meno JAN, pod portrétom vo vodorovnom riadku meno EVANGELISTA a pri pravom dolnom okraji v opise prímenie PURKYNĚ. V ľavej dolnej časti je symbol lekárstva v podobe Aesculapovej palice ovinutej hadom. Autorom návrhu je akademický sochár Jiří Harcuba; skratka jeho mena „H“ je umiestnená vedľa symbolu vľavo.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

v z. Gajdošík v. r.