Vyhláška č. 164/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 121/1968 Zb. o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť.

Čiastka 49/1969
Platnosť od 23.12.1969 do30.06.1980
Účinnosť od 23.12.1969 do30.06.1980
Zrušený 42/1980 Zb.

164

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 25. novembra 1969,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 121/1968 Zb. o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť

Minister zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 2 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


Čl. I

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 121/1968 Zb. o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť sa mení a dopĺňa takto:

1. Paragraf 1 ods. 2 bude znieť:

„Doterajšie oprávnenia na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti sa považujú v nezmenenom rozsahu za oprávnenia udelené podľa ustanovení tejto vyhlášky.“

2. Za § 4 sa pripojuje § 4a tohto znenia:

㤠4a

Vzhľadom na to, že rozhodovanie o zahraničnoobchodnej činnosti je neoddeliteľné od vykonávania zásad zahraničnoobchodnej politiky a musí dbať na hospodársku spoluprácu so zahraničím (čl. 16 ústavného zákona o československej federácii č. 143/1968 Zb.), patrí rozhodovanie o žiadostiach o udelenie oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť Ministerstvu zahraničného obchodu v súčinnosti s vecne príslušným ústredným orgánom štátnej správy ČSSR, ČSR alebo SSR príslušným podľa sídla žiadateľa, najmä s Ministerstvom obchodu ČSR alebo SSR.“

3. Poznámka k § 6 bude znieť:

„Na hospodárenie oprávnených organizácií sa vzťahujú príslušné predpisy, ktoré nie sú týmto ustanovením dotknuté.“

4. Doterajší § 7 sa zrušuje.

5. Doterajšie znenie § 8 sa zrušuje*) a nahrádza týmto ustanovením:

„Doterajšie oprávnenia podnikov zriadených alebo určených podľa zákona č. 119/1948 Zb. spresní Ministerstvo zahraničného obchodu po prerokovaní s Ministerstvom obchodu ČSR alebo SSR rozhodnutím podľa § 2 ods. 3 citovaného zákona. O tom vydá Ministerstvo zahraničného obchodu svoje rozhodnutie jednotlivým podnikom bez ich žiadosti.

6. Za § 8 sa pripojuje § 8a tohto znenia:

㤠8a

Prekročenie rozsahu oprávnenia na výkon činnosti na základe udeleného oprávnenia - vrátane oprávnenia podľa § 8 - sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny zodpovedného pracovníka príslušnej organizácie."


Čl. II

Všetky doterajšie oprávnenia na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti udelené podľa vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 121/1968 Zb. Ministerstvom zahraničného obchodu alebo Ministerstvom obchodu ČSR alebo Ministerstvom obchodu SSR do dňa účinnosti tejto vyhlášky stratia platnosť, pokiaľ ich Ministerstvo zahraničného obchodu v súčinnosti s Ministerstvom obchodu ČSR alebo SSR nepotvrdí do dvoch mesiacov od vydania tejto vyhlášky v celom alebo obmedzenom rozsahu. Organizácie, ktorým sa oprávnenie na zahraničnoobchodnú činnosť nepotvrdí, môžu dokončiť uskutočňovanie zmlúv so zahraničnými partnermi uzavretých až do dňa vydania tejto vyhlášky. Za tým účelom sú organizácie povinné predložiť Ministerstvu zahraničného obchodu až dosiaľ nesplnené zmluvy na vidovanie.

Čl. III

V pôsobnosti ministra zahraničného obchodu zostáva oprávnenie podľa § 2 ods. 4 zákona č. 119/1948 Zb. rozhodovať po prerokovaní s ministrom obchodu ČSR alebo SSR o výnimkách z oprávnenia jednotlivých organizácií a podnikov na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti.

Čl. IV

Úplné znenie vyhlášky bude uverejnené vo Vestníku Ministerstva zahraničného obchodu.

Čl. V

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Hamouz v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tým sa stáva bezpredmetnou poznámka k doterajšiemu zneniu § 8.