Vyhláška č. 131/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou.

Čiastka 43/1969
Platnosť od 26.11.1969 do16.03.2001
Účinnosť od 11.12.1969 do16.03.2001
Zrušený 19/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 nadobudla dohoda platnosť 13. februárom 1969.

131

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. októbra 1969

o Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou

Dňa 13. februára 1969 bola v Tunise podpísaná Platobná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou.

Podľa svojho článku 11 nadobudla dohoda platnosť 13. februárom 1969.

Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

PLATOBNÁ DOHODA
medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Tuniskej republiky, vedené prianím uľahčiť platobný styk medzi oboma krajinami, sa dohodli takto:

Článok 1

Platby medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou sa budú vykonávať v zúčtovacích dolároch USA.

Za tým účelom Československá obchodná banka, a.s. (Banque Commerciale Tchécoslovaque S. A.), Praha, konajúca za vládu Československej socialistickej republiky, a Ústredná banka Tuniska (Banque Centrale de Tunisie), Tunis, konajúca za vládu Tuniskej republiky, otvoria si navzájom vo svojich knihách bezúročný účet v zúčtovacích dolároch USA, ktorý sa bude viesť bez výdavkov.

Článok 2

Na ťarchu účtu otvoreného v knihách Československej obchodnej banky sa bude pripisovať hodnota československého tovaru vyvážaného do Tuniska, ako aj vedľajšie výdavky s tým spojené a v jeho prospech hodnota tuniského tovaru vyvážaného do Československa a vedľajšie výdavky s tým spojené.

Na ťarchu účtu otvoreného v knihách Ústrednej banky Tuniska sa bude pripisovať hodnota tuniského tovaru vyvážaného do Československa, ako aj vedľajšie výdavky s tým spojené a v jeho prospech hodnota československého tovaru vyvážaného do Tuniska a vedľajšie výdavky s tým spojené.

Vedľajšími výdavkami uvedenými v predchádzajúcich odsekoch sa rozumejú najmä: dopravné každého druhu, poistenie, zaistenie a provízie, výdavky obchodného zastúpenia, výdavky výstav, veľtrhov a reklamy, ako aj výdavky bankových operácií.

Prostredníctvom uvedených účtov sa budú rovnako platiť:

- prístavné poplatky a výdavky a výdavky spojené so zásobovaním lodí,

- výdavky oficiálnych reprezentácií,

- konzulárne príjmy,

- cestovné a pobytové náklady oficiálnej, súkromnej alebo turistickej povahy,

- poplatky a pohľadávky vyplývajúce z patentov, licencií, továrenských známok, autorských práv atď.,

- úhrady zostatkov medzi československými a tuniskými správami spojov,

- súdne pokuty a výdavky,

- výdavky spojené s kontrolou tovaru,

- všeobecne všetky bežné platby, na ktorých sa dohodnú Československá obchodná banka a Ústredná banka Tuniska.

Článok 3

Príslušné úrady oboch krajín budú vydávať v rámci príslušných devízových predpisov platných v ich krajinách povolenia na úhradu platieb uvedených v článku 2, pokiaľ také povolenia budú potrebné.

Článok 4

Kontrakty, účty a iné doklady týkajúce sa výmeny tovaru a služieb platených v rámci tejto dohody, ako aj platobné príkazy sa budú vyjadrovať v zúčtovacích dolároch USA.

Článok 5

S výhradou predchádzajúceho schválenia všetkých zúčastnených strán môžu sa na účty uvedené v článku 1 vykonávať prevody prostriedkov z tretej krajiny alebo sa môžu z týchto účtov vykonávať prevody prostriedkov do tretej krajiny.

Článok 6

Ak zostatok účtov uvedených v článku 1 prekročí sumu osemstotisíc (800 000) zúčtovacích dolárov USA, urobia obe zmluvné strany opatrenia potrebné na vyrovnanie tohto prekročenia.

Článok 7

V prípade zmeny úradnej ceny zlata v Spojených štátoch amerických, ktorá je v súčasnosti 35 USA dolárov za 1 troyskú uncu rýdzeho zlata (jeden dolár USA sa rovná 0,888671 gramu rýdzeho zlata), upravia sa zostatky účtov uvedených v článku 1, ako aj suma uvedená v článku 6 v pomere k nastavšej zmene.

Článok 8

Ak sa pri skončení platnosti tejto dohody zostatok účtov uvedených vyššie v článku 1 neprevedie do novej dohody, vyrovná sa dodávkami tovaru, na ktorých sa obe zmluvné strany dohodnú.

Po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa skončenia platnosti tejto dohody vyrovná sa však ešte zvyšujúci zostatok platbou vo voľných dolároch USA, prípadne v inej mene, na ktorej sa dohodnú Československá obchodná banka a Ústredná banka Tuniska; rovnako sa vyrovnajú pohľadávky spadajúce do rámca platieb podľa článku 2 tejto dohody, ktoré budú splatné alebo platené po uplynutí tejto dvanásťmesačnej lehoty.

Článok 9

K 31. decembru 1968 sa zrušuje Platobná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky zo 4. decembra 1964.

Článok 10

Československá obchodná banka a Ústredná banka Tuniska sa dohodnú o spôsobe uzavretia a prevedenia zostatku účtov vedených podľa Platobnej dohody zo 4. decembra 1964, ako aj o technickej úprave vykonávania tejto dohody.

Článok 11

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu s účinnosťou od 1. januára 1969 a bude platiť do 31. decembra 1971.

Po 31. decembri 1971 bude predľžená do 31. decembra 1972 a potom sa bude obnovovať mlčky z roka na rok na nové obdobie 1 roku, pokiaľ ju jedna alebo druhá zmluvná strana písomne nevypovie tri mesiace pred skončením príslušného roku.

Spísané v Tunise 13. februára 1969 vo dvoch vyhotoveniach vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Jaroslav Janda v. r.

Za vládu

Tuniskej republiky:

Naceur Ben Amor v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.