Zákon č. 146/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied

Čiastka 46/1969
Platnosť od 23.12.1969 do10.05.1970
Účinnosť od 23.12.1969 do10.05.1970
Zrušený 43/1970 Zb.

OBSAH

146

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 1. decembra 1969,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Funkčné obdobie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied, ktoré bolo zvolené podľa § 15 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied na 23. valnom zhromaždení Slovenskej akadémie vied, predlžuje sa do zvolenia nového predsedníctva valným zhromaždením, najdlhšie však do 31. decembra 1970.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Klokoč v. r.

Colotka v. r.