Vyhláška č. 122/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o leteckej doprave

Čiastka 40/1969
Platnosť od 10.11.1969
Účinnosť od 25.11.1969
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 18 nadobudla Dohoda platnosť 3. decembrom 1968.

122

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 11. septembra 1969

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o leteckej doprave


Dňa 3. decembra 1968 bola v Oslo podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o leteckej doprave.

Podľa svojho článku 18 nadobudla Dohoda platnosť 3. decembrom 1968.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Štátny tajomník

na Ministerstve zahraničných vecí:

Pleskot v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o leteckej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Nórskeho kráľovstva, ďalej nazývané zmluvnými stranami, vedené prianím urobiť opatrenia smerujúce k zriadeniu pravidelných obchodných leteckých služieb medzi svojimi príslušnými územiami a za tieto územia, dohodli sa takto:

Článok 1

Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane práva uvedené v tejto Dohode a jej prílohách za účelom zriadenia a vykonávania obchodných leteckých služieb na tratiach určených v Zozname liniek. Tieto služby sa môžu začať ihneď alebo neskôr podľa priania zmluvnej strany, ktorej sa udelili práva.

Článok 2

1. Každá zmluvná strana bude mať právo určiť jeden alebo viac leteckých podnikov, ktoré budú vykonávať dohodnuté služby na určených tratiach.

2. Len čo druhá zmluvná strana dostane správu o tomto určení, bez meškania udelí určenému leteckému podniku príslušné oprávnenie na prevádzku, s výhradou ustanovenia odseku 3 tohto článku.

3. Letecké úrady jednej zmluvnej strany môžu požiadať, aby im letecký podnik určený druhou zmluvnou stranou preukázal, že je schopný splniť podmienky ustanovené zákonmi a predpismi, ktoré sa obvykle uplatňujú pri prevádzke medzinárodných leteckých služieb.

Článok 3

1. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup lietadiel vykonávajúcich medzinárodné lety alebo na prevádzku a lietanie týchto lietadiel na jej území sa budú vzťahovať aj na lietadlá určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.

2. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie, pobyt alebo výstup cestujúcich, posádok a nákladu sa budú vzťahovať aj na cestujúcich, posádky a náklady lietadiel používaných určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany.

Článok 4

Každá zmluvná strana bude mať právo odoprieť alebo odvolať osvedčenie alebo oprávnenie leteckému podniku druhej zmluvnej strany v prípade, že nie je presvedčená o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola patrí štátnym príslušníkom zmluvnej strany tejto Dohody, alebo v prípade, že sa letecký podnik nebude správať podľa zákonov a predpisov spomenutých v článku 3 tejto Dohody, alebo ak nebude spôsobilý plniť záväzky vyplývajúce z tejto Dohody.

Článok 5

Osvedčenie o spôsobilosti na let, diplomy a letecké legitimácie vydané alebo uznané za platné jednou zmluvnou stranou uzná za platné druhá zmluvná strana pre účel prevádzky tratí a služieb podľa Zoznamu liniek. Každá zmluvná strana si však vyhradzuje právo neuznať pre účel letu nad svojím vlastným územím diplomy a letecké legitimácie vydané jej vlastným štátnym príslušníkom druhým štátom.

Článok 6

1. Lietadlá používané určeným leteckým podnikom jednej zmluvnej strany na vykonávanie dohodnutých služieb, ako aj obvyklé vybavenie lietadiel, pohonné látky a mazacie oleje, náhradné diely a palubné zásoby, vrátane potravín, nápojov, tabakových výrobkov a predmetov určených na predaj cestujúcim na palube budú pri vstupe na územie druhej zmluvnej strany oslobodené od všetkých colných poplatkov a ostatných dávok za predpokladu, že toto vybavenie a zásoby zostanú na palube dovtedy, než budú opäť vyvezené alebo spotrebované za letu nad územím tejto zmluvnej strany.

2. Od týchto poplatkov a dávok budú, s výnimkou poplatkov za poskytnuté služby, rovnako oslobodené

(i) pohonné látky a mazacie oleje vzaté na palubu lietadiel na území jednej zmluvnej strany a určené na potrebu lietadiel používaných určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany v priebehu prevádzky na určených tratiach, i keď tieto zásoby sa majú spotrebovať na úseku trate nad územím zmluvnej strany, kde sa vzali na palubu

(ii) náhradné diely dovezené na územie jednej zmluvnej strany za účelom údržby alebo opráv lietadiel používaných určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany pri prevádzke na určených tratiach

(iii) zásoby vzaté na palubu lietadiel na území jednej zmluvnej strany v rozsahu určenom úradmi tejto zmluvnej strany a určené na použitie na palube lietadiel druhej zmluvnej strany pri prevádzke na určených tratiach.

3. Obvyklé palubné vybavenie, zásoby pohonných látok a mazacích olejov, palubné zásoby, ako aj náhradné diely, ktoré sú na palube lietadiel určeného leteckého podniku jednej zmluvnej strany, sa môžu vyložiť na území druhej zmluvnej strany len so súhlasom jej zmluvných orgánov. Uložia sa pod colným dohľadom týchto orgánov až dovtedy, keď sa znovu vyvezú alebo inak použijú v súlade s colnými predpismi.

4. Nepredajné predmety určené na propagáciu, dokumenty, kancelársky materiál, vybavenie kancelárie určené na použitie zastúpením určeného leteckého podniku jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany budú rovnako oslobodené od týchto poplatkov a dávok.

Článok 7

1. Prevody príjmov dosiahnutých určeným leteckým podnikom jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany sa budú vykonávať podľa platných devízových predpisov tejto zmluvnej strany v ktorejkoľvek voľne zameniteľnej mene.

2. Zmluvné strany uľahčia tieto prevody do druhej krajiny.

Článok 8

1. Tarify zavedené pre ktorúkoľvek dohodnutú službu sa určia v primeranej výške a s patričným prihliadnutím na všetky smerodajné faktory, vrátane prevádzkových nákladov, primeraného zisku, zvláštnej povahy služby (ako je úroveň rýchlosti a pohodlia) a taríf ostatných leteckých podnikov pre ktorúkoľvek časť určenej trate. Tieto tarify sa určia v súlade s nižšie uvedenými ustanoveniami tohto článku.

2. Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku, ako aj agentské provízie používané v spojení s nimi sa podľa možnosti dohodnú medzi určenými leteckými podnikmi oboch strán pre každú z určených tratí, a ak to jeden z týchto podnikov bude považovať za potrebné, po prerokovaní s inými leteckými podnikmi vykonávajúcimi prepravu na celej príslušnej trati alebo jej časti a taká dohoda sa dosiahne, kde to bude možné, prostredníctvom systému na určenie taríf Medzinárodného združenia leteckých dopravcov. Takto dohodnuté tarify sa predložia na schválenie leteckým úradom oboch zmluvných strán.

3. V prípade, že určené letecké podniky sa nemôžu dohodnúť na niektorej z týchto taríf, alebo ak z nejakého iného dôvodu sa nemôže dosiahnuť dohoda o tarife podľa ustanovenia odseku 2 tohto článku, letecké úrady oboch zmluvných strán sa budú usilovať o určenie tarify na základe vzájomnej dohody.

4. Ak sa letecké úrady nemôžu dohodnúť pri schvaľovaní tarify, predloženej im v súlade s odsekom 2 tohto článku, vyrieši sa rozpor v súlade s ustanoveniami článku 12 tejto Dohody.

5. Žiadna tarifa nenadobudne platnosť, ak letecký úrad ktorejkoľvek zmluvnej strany nebude s ňou spokojný, s výnimkou uplatnenia ustanovenia odseku 3 článku 12 tejto Dohody.

6. Len čo sa tarify v súlade s ustanoveniami tohto článku zavedú, zostanú v platnosti dovtedy, než budú v súlade s ustanoveniami tohto článku zavedené nové tarify.

Článok 9

Určený letecký podnik jednej zmluvnej strany je oprávnený udržiavať na území druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál potrebný na prevádzku jeho leteckých služieb.

Článok 10

1. Kapacita, ktorú budú určené letecké podniky poskytovať, sa prispôsobí prepravnému dopytu.

2. Pri vykonávaní dohodnutých služieb bude určený letecký podnik každej zmluvnej strany prihliadať na záujmy určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany tak, aby nezasiahol nevhodným spôsobom do služieb, ktoré tento letecký podnik zabezpečuje na tej istej trati alebo jej časti.

3. Prednostným cieľom služieb poskytovaných určeným leteckým podnikom podľa tejto Dohody bude poskytovať kapacitu primeranú prepravnému dopytu medzi krajinou, kam letecký podnik patrí, a krajinami konečného určenia prepravy. Právo nakladať alebo vykladať pri týchto službách medzinárodnú prepravu určenú do tretích krajín alebo z týchto krajín prichádzajúcu v mieste alebo miestach tratí určených v tejto Dohode, sa bude vykonávať v súlade so všeobecnými zásadami usporiadaného rozvoja, ktoré obe zmluvné strany uznávajú, a bude podliehať všeobecnej zásade, podľa ktorej kapacita má zodpovedať

a) prepravnému dopytu medzi krajinou pôvodu a krajinami konečného určenia prepravy;

b) požiadavkám prevádzky diaľkových liniek;

c) prepravnému dopytu v oblasti, ktorou letecká linka prechádza, s prihliadnutím na miestne a oblastné služby.

4. Kapacita, ktorú budú určené letecké podniky poskytovať pri prevádzke dohodnutých služieb, sa určí v prípade spoločných liniek priamou dohodou medzi určenými podnikmi a bude podliehať schváleniu leteckých úradov oboch zmluvných strán.

Článok 11

V duchu úzkej spolupráce budú letecké úrady oboch zmluvných strán z času na čas rokovať za účelom zabezpečenia vykonávania a uspokojivého výkladu ustanovení tejto Dohody a jej príloh.

Článok 12

1. Ak medzi zmluvnými stranami vznikne akýkoľvek rozpor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody alebo jej príloh, vynasnažia sa ho zmluvné strany najprv vyriešiť rokovaniami medzi leteckými úradmi, a ak to nebude úspešné, diplomatickou cestou.

2. Ak sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť riešenie rokovaním, môže sa rozpor predložiť na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany na rozhodnutie tribunálu troch arbitrov, z ktorých po jednom vymenuje každá zmluvná strana a tretieho arbitra určia títo dvaja vybraní arbitri. Každá zmluvná strana vymenuje arbitra v lehote šesťdesiatich dní odo dňa, keď jedna zmluvná strana dostala od druhej zmluvnej strany diplomatickú nótu so žiadosťou o riešenie sporu arbitrážou, a tretí arbiter bude vymenovaný v priebehu ďalšieho obdobia šesťdesiatich dní.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa podrobia každému rozhodnutiu urobenému na základe odseku 2 tohto článku.

Článok 13

Táto Dohoda a jej prílohy budú upravené tak, aby zodpovedali všetkým mnohostranným dohovorom, ktoré sa môžu stať záväznými pre obe zmluvné strany.

Článok 14

1. Ak jedna zo zmluvných strán bude považovať za žiadúce zmeniť niektoré ustanovenie tejto Dohody, môže požiadať o konzultácie druhú zmluvnú stranu. Takéto konzultácie sa začnú do šesťdesiatich dní odo dňa podania žiadosti a uskutočnia sa písomne alebo rokovaním medzi leteckými úradmi.

2. Zmeny príloh tejto Dohody sa môžu vykonať priamou dohodou medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán a budú sa priebežne vykonávať odo dňa dohodnutého medzi týmito leteckými úradmi.

3. Akákoľvek zmena tejto Dohody alebo jej príloh, dohodnutá v súlade s ustanoveniami odsekov 1 a 2 tohto článku, nadobudne platnosť, len čo bude schválená výmenou nót medzi zmluvnými stranami.

Článok 15

Na vykonávanie tejto Dohody a jej príloh

a) výraz „letecký úrad“ znamená v prípade Československej socialistickej republiky Ministerstvo dopravy - Správu civilného letectva; v prípade Nórskeho kráľovstva Ministerstvo dopravy a spojov alebo v oboch prípadoch akýkoľvek orgán poverený výkonom pôsobnosti, ktorú teraz vykonávajú uvedené úrady;

b) výrazy „dohodnuté služby“ a „určené trate“ znamenajú medzinárodné letecké služby a trate určené v prílohe tejto Dohody;

c) výraz „určený letecký podnik“ značí letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane v súlade s článkom 2 tejto Dohody;

d) výraz „prílohy“ znamená pripojený Zoznam liniek a listy.

Článok 16

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoj úmysel ukončiť platnosť tejto Dohody. V takom prípade sa skončí platnosť tejto Dohody rok po tom, keď druhá zmluvná strana dostane oznámenie o výpovedi, ak sa výpoveď po vzájomnej dohode nevezme späť pred uplynutím tohto obdobia.

Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí prijatie oznámenia o výpovedi, bude sa za dátum prijatia považovať štrnásť (14) dní po tom, čo oznámenie dostala medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

Článok 17

Táto Dohoda, každá jej zmena a každá výmena diplomatických nót týkajúca sa tejto Dohody sa odovzdá Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo na registráciu.

Článok 18

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

Dané v Oslo 3. decembra 1968 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Na dôkaz toho splnomocnenci oboch zmluvných strán túto Dohodu podpísali a opatrili ju pečaťami.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Valeš v. r.

Za vládu

Nórskeho kráľovstva:

John Lyng v. r.

ZOZNAM LINIEK

Oddiel I

1. Určený letecký podnik Nórskeho kráľovstva bude oprávnený nakladať a vykladať v medzinárodnej preprave cestujúcich, tovar a poštu na týchto tratiach:

body v Nórsku - medziľahlé body - body v Československu - body ďalej, v oboch smeroch.

2. Medziľahlé body a body ďalej sa určia neskôr v súlade s odsekom 2 článku 14 tejto Dohody.

Oddiel II

1. Určený letecký podnik Československej socialistickej republiky bude oprávnený nakladať a vykladať v medzinárodnej preprave cestujúcich, tovar a poštu na týchto tratiach:

body v Československu - medziľahlé body - body v Nórsku - body ďalej, v oboch smeroch.

2. Medziľahlé body a body ďalej sa určia neskôr v súlade s odsekom 2 článku 14 tejto Dohody.

Oslo 3. decembra 1968

Vaša Excelencia,

s odvolaním na Dohodu medzi vládou Nórskeho kráľovstva a vládou Československej socialistickej republiky, podpísanú dnes v Oslo, mám česť informovať Vašu Excelenciu, že v súlade s článkom 2 Dohody nórska vláda určuje Det Norske Luftfartselskap A/S (DNL) na prevádzku tratí určených v Zozname liniek k Dohode.

V tejto súvislosti mám česť potvrdiť v mene svojej vlády toto dojednanie, ku ktorému sme dospeli v priebehu rokovaní, ktoré predchádzali podpisom Dohody:

(1) Det Norske Lustfartselskap A/S (DNL) spolupracujúce s AB Aerotransport (ABA) a Det Danske Luftfartselkap A/S (DDL) pod označením Scandinavian Airlines System (SAS) môžu vykonávať služby určené im Dohodou lietadlami, posádkami a vybavením ktoréhokoľvek alebo oboch z druhých dvoch leteckých podnikov.

(2) Pokiaľ Det Norske Lustfartselskap A/S (DNL) používajú lietadlá, posádky a vybavenie druhých leteckých podnikov zúčastnených v Scandinavian Airlines System (SAS), ustanovenia Dohody budú platiť pre tieto lietadlá, posádky a vybavenie, ako by išlo o lietadlá, posádky a vybavenie Det Norske Lustfartselskap A/S (DNL) a príslušné nórske úrady a Det Norske Lustfartselskap A/S (DNL) príjmu plnú zodpovednosť v súlade s Dohodou.

Tento list a odpoveď Vašej Excelencie budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Dohody.

Prijmite, prosím, Vaša Excelencia, výraz mojej hlbokej úcty.

John Lyng v. r.

minister zahraničných vecí

Nórskeho kráľovstva

Jeho Excelencia

pán Václav Valeš

minister zahraničného obchodu
Československej socialistickej republiky

Praha

Oslo 3. decembra 1968

Vaša Excelencia,

odvolávam sa na Váš list z dnešného dňa tohto znenia:

„S odvolaním na Dohodu medzi vládou Nórskeho kráľovstva a vládou Československej socialistickej republiky, podpísanú dnes v Oslo, mám česť informovať Vašu Excelenciu, že v súlade s článkom 2 Dohody nórska vláda určuje Det Norske Luftfartselskap A/S (DNL) na prevádzku tratí určených v Zozname liniek k Dohode.

V tejto súvislosti mám česť potvrdiť v mene svojej vlády toto dojednanie, ku ktorému sme dospeli v priebehu rokovaní, ktoré predchádzali podpisom Dohody:

(1) Det Norske Lustfartselskap A/S (DNL) spolupracujúce s AB Aerotransport (ABA) a Det Danske Luftfartselkap A/S (DDL) pod označením Scandinavian Airlines System (SAS) môžu vykonávať služby určené im Dohodou lietadlami, posádkami a vybavením ktoréhokoľvek alebo oboch z druhých dvoch leteckých podnikov.

(2) Pokiaľ Det Norske Lustfartselskap A/S (DNL) používajú lietadlá, posádky a vybavenie druhých leteckých podnikov zúčastnených v Scandinavian Airlines System (SAS), ustanovenia Dohody budú platiť pre tieto lietadlá, posádky a vybavenie, ako by išlo o lietadlá, posádky a vybavenie Det Norske Lustfartselskap A/S (DNL) a príslušné nórske úrady a Det Norske Lustfartselskap A/S (DNL) príjmu plnú zodpovednosť v súlade s Dohodou.

Tento list a odpoveď Vašej Excelencie budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Dohody.

Prijmite, prosím, Vaša Excelencia, výraz mojej hlbokej úcty.“

Potvrdzujem predchádzajúce dojednania v mene vlády Československej socialistickej republiky.

Prijmite, prosím, Vaša Excelencia, výraz mojej hlbokej úcty.

Václav Valeš v. r.

minister zahraničného obchodu
Československej socialistickej republiky

Jeho Excelencia

pán John Lyng

minister zahraničných vecí
Nórskeho kráľovstva

Oslo

Oslo 3. decembra 1968

Vaša Excelencia,

s odvolaním na Dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva, podpísanú dnes v Oslo, mám česť informovať Vašu Excelenciu, že v súlade s článkom 2 Dohody vláda Československej socialistickej republiky určuje Československé aerolínie na prevádzku tratí určených v Zozname liniek k Dohode.

V tejto súvislosti mám česť potvrdiť v mene svojej vlády toto dojednanie, ku ktorému sme dospeli v priebehu rokovaní, ktoré predchádzali podpisom Dohody:

(1) Ak určený letecký podnik Československej socialistickej republiky urobí akékoľvek opatrenia vo veci spoločnej leteckej prevádzky na obdobnom základe, aký je upravený vo Vašom liste z dnešného dňa týkajúcom sa štatútu Det Norske Luftfartselskap, alebo akékoľvek iné opatrenia spadajúce pod kapitolu XVI, článok 77 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve - Chicago 7. decembra 1944, vláda Nórskeho kráľovstva udelí príslušné prevádzkové oprávnenie v súlade s článkom 2 Dohody a ustanovenia Dohody budú platiť za predpokladu, že príslušné Československé úrady a určený letecký podnik príjmu plnú zodpovednosť v súlade s Dohodou.

(2) Podstata takých dojednaní bude oznámená leteckým úradom Nórskeho kráľovstva šesťdesiat dní pred prevádzkou leteckých služieb za podmienok uvedených dojednaní.

Tento list a odpoveď Vašej Excelencie budú tvoriť neoddeliteľnú časť Dohody.

Prijmite, prosím, Vaša Excelencia, výraz mojej hlbokej úcty.

Václav Valeš v. r.

minister zahraničného obchodu
Československej socialistickej republiky

Jeho Excelencia

pán John Lyng

minister zahraničných vecí
Nórskeho kráľovstva

Oslo

Oslo 3. decembra 1968

Vaša Excelencia,

odvolávam sa na Váš list z dnešného dňa tohto znenia:

„S odvolaním na Dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva, podpísanú dnes v Oslo, mám česť informovať Vašu Excelenciu, že v súlade s článkom 2 Dohody vláda Československej socialistickej republiky určuje Československé aerolínie na prevádzku tratí určených v Zozname liniek k Dohode.

V tejto súvislosti mám česť potvrdiť v mene svojej vlády toto dojednanie, ku ktorému sme dospeli v priebehu rokovaní, ktoré predchádzali podpisom Dohody:

(1) Ak určený letecký podnik Československej socialistickej republiky urobí akékoľvek opatrenia vo veci spoločnej leteckej prevádzky na obdobnom základe, aký je upravený vo Vašom liste z dnešného dňa týkajúcom sa štatútu Det Norske Luftfartselskap, alebo akékoľvek iné opatrenia spadajúce pod kapitolu XVI, článok 77 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve - Chicago 7. decembra 1944, vláda Nórskeho kráľovstva udelí príslušné prevádzkové oprávnenie v súlade s článkom 2 Dohody a ustanovenia Dohody budú platiť za predpokladu, že príslušné Československé úrady a určený letecký podnik príjmu plnú zodpovednosť v súlade s Dohodou.

(2) Podstata takých dojednaní bude oznámená leteckým úradom Nórskeho kráľovstva šesťdesiat dní pred prevádzkou leteckých služieb za podmienok uvedených dojednaní.

Tento list a odpoveď Vašej Excelencie budú tvoriť neoddeliteľnú časť Dohody.

Prijmite, prosím, Vaša Excelencia, výraz mojej hlbokej úcty.“

Potvrdzujem predchádzajúce dojednanie v mene vlády Nórskeho kráľovstva.

Prijmite, prosím, Vaša Excelencia, výraz mojej hlbokej úcty.

John Lyng v. r.

minister zahraničných vecí
Nórskeho kráľovstva

Jeho Excelencia

pán Václav Valeš

minister zahraničného obchodu
Československej socialistickej republiky

Praha

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.