Vyhláška č. 115/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa upravuje platnosť vycestovacích doložiek

Čiastka 37/1969
Platnosť od 09.10.1969 do30.06.1991
Účinnosť od 09.10.1969 do30.06.1991
Zrušený 216/1991 Zb.

115

Vyhláška

Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí

z 9. októbra 1969,

ktorou sa upravuje platnosť vycestovacích doložiek

Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí ustanovuje podľa § 7 zákona č. 63/1965 Zb. o cestovných dokladoch:


§ 1

Platnosť vycestovacích doložiek na súkromné a turistické cesty

(1) Nepoužité vycestovacie doložky označené „jednorázová vycestovacia doložka“, ktoré oprávňujú na cestu do cudziny, sa zrušujú dňom účinnosti tejto vyhlášky.

(2) Nepoužité vycestovacie doložky označené „jednorázová vycestovacia doložka - TURISTIKA“ sa zrušujú 1. januárom 1970.

(3) Vycestovacie doložky označené „trvalá vycestovacia doložka - TURISTIKA“ platia na cesty do štátov v nich uvedených a na prechod týmito štátmi.

(4) Vycestovacie doložky oprávňujúce na súkromné a turistické cesty do členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a socialistických krajín Ázie zostávajú v platnosti.

(5) Platnosť vycestovacích doložiek vydaných občanom, ktorí sú prechodne v iných štátoch než v štátoch uvedených v predchádzajúcom odseku, sa obmedzuje do 31. decembra 1969. Zo závažných dôvodov sa môže platnosť týchto doložiek predĺžiť.

(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa vzťahujú v plnom rozsahu na cestovné prílohy k občianskemu preukazu.

§ 2

Platnosť vycestovacích doložiek na služobné cesty

(1) Vycestovacie doložky označené „služobná cesta“ sa zrušujú 1. decembrom 1969.

(2) Vycestovacie doložky označené „služobná cesta“ vydané občanom, ktorí sú prechodne v cudzine, stratia platnosť 1. januárom 1970, ak vysielajúca organizácia neprejaví Ministerstvu zahraničných vecí súhlas s ďalším pobytom občana v cudzine. Ďalšiu platnosť vycestovacej doložky potvrdí československá diplomatická misia alebo konzulárny úrad. Takto potvrdené vycestovacie doložky stratia platnosť dňom návratu do Československej socialistickej republiky.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister zahraničných vecí:

Ing. Marko v. r.

Štátny tajomník na Ministerstve vnútra Československej socialistickej republiky:

Dr. Majer v. r.