87

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 14. júla 1969

o Štátnej cene Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Štátna cena Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „Štátna cena“) sa udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav uznania za vynikajúce tvorivé výsledky alebo výkony v oblasti vedy a umenia, ktoré obohatili ľudské poznanie alebo vytvorili veľké umelecké hodnoty, a aj inak významnou mierou prispeli k rozmnoženiu hmotného a duchovného bohatstva slovenského národa a národností Slovenskej socialistickej republiky.

§ 2

Štátnu cenu udeľuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady každoročne k 29. augustu na návrh vlády Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „vláda“).

§ 3

(1) Vyznamenaným patrí čestný titul „Laureát Štátnej ceny Slovenskej socialistickej republiky“.

(2) Laureáti Štátnej ceny dostanú listinu o udelení tejto ceny a majú právo nosiť stužku symbolizujúcu Štátnu cenu.

(3) So Štátnou cenou je spojená odmena, ktorej výšku určuje štatút.

§ 4

(1) Návrhy organizácií, inštitúcií alebo jednotlivcov na udelenie Štátnej ceny posudzuje a svoj návrh vláde predkladá Výbor pre Štátnu cenu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „Výbor“) po prerokovaní vo svojich odborných sekciách.

(2) Predsedom Výboru je minister kultúry Slovenskej socialistickej republiky.

§ 5

Náležitosti návrhov na udelenie Štátnej ceny, spôsob ich prerokovania ako aj podrobnosti o udeľovaní Štátnej ceny a o vykonávaní oprávnení podľa § 3, ak sa Štátna cena udeľuje kolektívu, upraví štatút, ktorý schvaľuje vláda.


§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Klokoč v. r.

Ing. Hanus v. r.