Vyhláška č. 89/1969 Zb.Vyhláška Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 47/1967 Zb. o cenách

(v znení č. 164/1971 Zb.)

Čiastka 31/1969
Platnosť od 28.07.1969 do31.12.1973
Účinnosť od 01.01.1972 do31.12.1973
Zrušený 137/1973 Zb.

89

VYHLÁŠKA

Slovenského cenového úradu

z 1. júla 1969,

ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 47/1967 Zb. o cenách

Slovenský cenový úrad ustanovuje podľa § 17 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov:


Čl. 1

Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 47/1967 Zb. o cenách sa mení a doplňuje takto:

1. K § 10, ktorého doterajšie ustanovenie sa označuje ako odsek 1, sa pripojujú odseky 2 a 3 tohto znenia:

(2) Keď dohody o vývoji cien nie sú uzavreté, platia pre takéto skupiny výrobkov, prípadne výrobky výrobných odborov maximálne ceny podľa § 11 ods. 1 písm. a), pokiaľ nie je regulácia cien osobitne ustanovená:

a) uplatnením minimálnych alebo smerných cien podľa § 11 ods. 1 písm. b) a c),

b) limitovaním (ustanovením, zmenou) úrovne cien podľa § 15 ods. 2 písm. a).

(3) Regulácia vývoja úrovne limitovaných cien môže byť na základe rozhodnutia Slovenského cenového úradu doplnená, prípadne nahradená ustanovením:

a) povinnej predbežnej registrácie pripravovaných zmien úrovne cien skupín výrobkov (čiastkových úrovní cien) alebo

b) záväzných pravidiel pre tvorbu cien jednotlivých výrobkov alebo

c) osobitného spôsobu sledovania vývoja cenovej úrovne.

Tieto doplňujúce opatrenia možno uplatniť aj v rámci dohôd o vývoji cien.“

2. Ustanovenie § 12 znie:

㤠12

Voľné ceny

Do kategórie voľných cien sa zaraďujú najmä:

a) výrobky s trvalým predstihom ponuky pred dopytom,

b) výrobky z hľadiska výroby a spotreby objemovo nevýznamné, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať, že prípadné zvýšenie cien vyvolá primerané zníženie dopytu alebo zvýšenie ponuky,

c) módne novinky na vopred určenú dobu a luxusne vyhotovené výrobky,

d) výrobky označené príslušnými orgánmi ako technicky pokrokové a výrobky zaradené pri povinnom hodnotení do I. akostného stupňa s výnimkou tých potravinárskych výrobkov, ktoré sú zaradené do kategórie pevných alebo maximálnych cien,

e) výrobky pre vývoz a výrobky z dovozu, pokiaľ nie je ustanovené inak,

f) prototypy, unikáty, modely, vzorky a výrobky z overovacích sérií,

g) riešenie úloh technickej normalizácie (s výnimkou prípadov osobitne ustanovených Úradom pre normalizáciu a meranie), ďalej odborné posudky, expertízy a výkony ekonomického a technického zamerania vykonávané socialistickými organizáciami, programovacie a výpočtové práce, skúšky a hodnotenia výrobkov,

h) výrobky škôl a sociálnych a výchovných zariadení,

i) odplaty za používanie základných prostriedkov a predmetov postupnej spotreby, pokiaľ nie je ustanovené inak.“

3. Ustanovenie § 13 ods. 3 znie:

(3) Výrobky, o zaradení ktorých do cenových kategórií sa výslovne nerozhodlo, sú až do rozhodnutia zaradené do kategórie pevných cien s výnimkou výrobkov uvedených v § 12 písm. e) až i), ktoré sú zaradené do kategórie voľných cien.“

4. Ustanovenie § 19 ods. 3 znie:

(3) Ustanovenia tejto časti neplatia pre určenie voľných cien a realizačných cien výrobkov zaradených do kategórie limitovaných cien; tieto ceny sa tvoria dohodou medzi dodávateľom a odberateľom, pričom dodávateľ je obmedzený rozhodnutím podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b).“

5. Ustanovenie § 25 ods. 3 znie:

(3) Pri ustanovení prirážok alebo zrážok sa postupuje ako pri dojednávaní voľných cien, pokiaľ nie sú výnimočne ustanovené ako pevné alebo maximálne.“

6. Ustanovenie § 34 znie:

㤠34

Ústredné orgány Slovenskej socialistickej republiky

(1) Slovenský cenový úrad okrem pôsobnosti uvedenej v ostatných častiach vyhlášky

a) ustanovuje

1. pevné, maximálne, minimálne a smerné ceny nových výrobkov, pokiaľ ich ustanovenie nespadá do pôsobnosti federálnych orgánov alebo pokiaľ ich podľa ďalších ustanovení tejto vyhlášky neustanovujú iné orgány;

2. zmeny pevných, maximálnych, minimálnych alebo smerných cien;

3. zaradenie výrobkov do cenových kategórií;

b) v súčinnosti s príslušnými ministerstvami uzaviera s organizáciami (odborovými riaditeľstvami) dohody o vývoji cien (§ 14);

c) predkladá Federálnemu výboru pre ceny návrhy na ustanovenie a zmeny cien v rozsahu spadajúcom do pôsobnosti federálnych orgánov.

(2) Ústredné orgány Slovenskej socialistickej republiky, ako aj organizácie s odvetvovou a odborovou pôsobnosťou môžu predkladať Slovenskému cenovému úradu návrhy na cenové opatrenia v oblasti svojej pôsobnosti. Slovenský cenový úrad s nimi prerokúva návrhy svojich zásadných opatrení v oblasti cenovej politiky a regulácie cien, a to podľa individuálnych dohôd o spolupráci v oblasti cien. Obdobný postup platí vo vzťahu k záujmovým zväzom.

(3) Osobitnú pôsobnosť vykonávajú:

a) Ministerstvo výstavby a techniky

1. ustanovuje ceny podľa odseku 1 písm. a) v oblasti projektových a inžinierskych činností podľa zásad určených Slovenským cenovým úradom;

2. rozhoduje pre účely cenového konania, či ide o technicky pokrokové [§ 13 ods. 4 písm. b)] alebo technicky zastarané [§ 51 ods. 2 písm. c)] výrobky;

b) Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy

1. predkladá Slovenskému cenovému úradu návrhy na opatrenia podľa odseku 1 písm. a) v oblasti nákupných cien poľnohospodárskych výrobkov a príplatkov k nim;

2. ustanovuje a vyhlasuje po dohode so Slovenským cenovým úradom ceny predaja výrobkov vyrábaných organizáciami ministerstva, určených pre výrobnú spotrebu v rámci rezortu, a veľkoobchodné ceny výrobkov strojových a traktorových staníc a opravovní poľnohospodárskych strojov, dodávaných (poskytovaných) poľnohospodárskym organizáciám spadajúcim do pôsobnosti ministerstva;

c) Ministerstvo obchodu

predkladá Slovenskému cenovému úradu návrhy na opatrenia podľa odseku 1 písm. a) v oblasti obchodného rozpätia potravinárskeho a priemyslového spotrebného tovaru predávaného obchodnými organizáciami, ktoré mu podliehajú;

d) Ministerstvo priemyslu

ustanovuje ceny podľa odseku 1 písm. a) v odbore dodávok banských stavebných prác a konštrukcií podľa zásad dohodnutých so Slovenským cenovým úradom.“

7. Ustanovenie § 35 znie:

㤠35

Okresné národné výbory

Okresné národné výbory

a) vykonávajú pôsobnosť uvedenú v § 34 ods. 1 písm. a) body 1 a 2 pri výrobkoch miestneho hospodárstva, výrobných družstiev a súkromných výrobcov (s výnimkou cien stavebných prác), a keď je na ne táto pôsobnosť osobitne prenesená, aj pri výrobkoch ďalších organizácií riadených národnými výbormi; cenové porovnanie sa vykonáva a zásada jednotnosti cien sa vzťahuje len na výrobky, ktoré vyrábajú organizácie riadené národnými výbormi a výrobné družstvá v obvode pôsobnosti okresných národných výborov;

b) predkladajú Slovenskému cenovému úradu návrhy na ostatné opatrenia podľa § 34 ods. 1 a 2;

c) určujú výhradu uvedenú v § 36 ods. 4 pre organizácie miestneho hospodárstva, ktorých činnosť nepresahuje obvod pôsobnosti okresného národného výboru.“

8. Ustanovenie § 36 ods. 1 znie:

(1) Odborové riaditeľstvá v oblasti cien výrobkov, ktoré

predávajú samy, alebo im podriadené organizácie:

a) určujú

1. ceny nových výrobkov v prípadoch, v ktorých ich tým poverí Slovenský cenový úrad,

2. maximálne, minimálne a smerné ceny, ktoré sa tvoria na základe individuálnej kalkulácie podľa § 22 ods. 5, pokiaľ ich určením nepoveria podriadené organizácie,

3. cenové limity výrobkov v etape ich výskumu a vývoja;

b) predkladajú Slovenskému cenovému úradu a príslušným ústredným orgánom návrhy na opatrenia podľa § 34 ods. 1 a 3.“

9. Ustanovenie § 37 ods. 4 znie:

(4) Ustanoviť pevné, maximálne, minimálne alebo smerné ceny s ohľadom na podmienky realizácie odchylne od ustanovenej úrovne môže iba Slovenský cenový úrad a ústredné orgány uvedené v § 34 ods. 3.“

10. Ustanovenie § 38 znie:

㤠38

Ministerstvo financií

a) vykonáva pôsobnosť podľa § 34 ods. 1 v oblasti cien stavieb v osobnom alebo v súkromnom vlastníctve (vrátane stavieb predávaných do osobného vlastníctva socialistickými organizáciami), pozemkov v súkromnom vlastníctve a úhrad za dočasné užívanie pozemkov a za právo osobného užívania pozemkov;

b) prerokúva so Slovenským cenovým úradom návrhy zásad na ustanovenie a zmeny základných (pevne určených) zložiek cien, pokiaľ ide o tie zložky cien, ktoré sa uhradzujú zo štátneho rozpočtu (účelové cenové dotácie, intervencie a pod.) alebo odvádzajú do štátneho rozpočtu (daň z obratu, cenové prirážky a zrážky v zahraničnom obchode a pod.).“

11. Ustanovenie § 39 znie:

㤠39

(1) Ustanovenia § 40 až 43 platia pre cenové konanie o pevných, maximálnych, minimálnych a smerných cenách, prípadne pre návrhy na zmeny úrovne cien (§ 7 ods. 2), ktoré organizácie predkladajú Slovenskému cenovému úradu, prípadne iným ústredným orgánom uvedeným v § 34 ods. 3.

(2) Na uzavieranie dohôd o vývoji cien (§ 14) sa ustanovenia v § 40 až 43 nevzťahujú. Postup pri ich predkladaní a prerokúvaní určí Slovenský cenový úrad.“

12. Ustanovenie § 42 ods. 1 znie:

(1) Návrh na cenu nového výrobku alebo návrh na zmenu ceny vypracúvajú a predkladajú Slovenskému cenovému úradu, prípadne inému poverenému orgánu dodávateľské, prípadne odberateľské organizácie alebo im nadriadené orgány.“

13. Ustanovenie § 44 ods. 1 znie:

(1) Pevné, maximálne, minimálne a smerné ceny sa ustanovujú alebo menia rozhodnutím o cene; voľné ceny a realizačné ceny výrobkov zaradených do kategórie limitovaných cien sa ustanovujú dohodou organizácií, a to spravidla v hospodárskej zmluve, prípadne podľa odsekov 5, 6 a 7. Pokiaľ maximálnu, minimálnu alebo smernú cenu ustanovuje podľa § 36 ods. 1 odborové riaditeľstvo, musí tak urobiť do 15 dní po prijatí stanoviska hlavného odberateľa (§ 42 ods. 6), prípadne po prerokovaní zamietavého stanoviska hlavného odberateľa (§ 42 ods. 7).“

14. Ustanovenie § 45 znie:

㤠45

Cenové spory

(1) Ak vznikne spor pri ustanovení maximálnej, minimálnej alebo smernej ceny odborovým riaditeľstvom podľa § 36 ods. 1, ustanoví cenu Slovenský cenový úrad.

(2) Návrh na ustanovenie ceny podľa odseku 1 je odborové riaditeľstvo povinné predložiť Slovenskému cenovému úradu ihneď po prerokovaní zamietavého stanoviska s hlavným odberateľom (§ 42 ods. 7).“

15. Ustanovenie § 46 znie:

㤠46

Pôsobnosť pri kontrole cien

(1) Kontrolu cien vykonáva Slovenský cenový úrad a orgány poverené kontrolou podľa osobitných predpisov (osobitné kontrolné orgány).

(2) Odberatelia vykonávajú kontrolu správnosti cien dodávaných výrobkov, najmä vo vzťahu k ich akosti (odberateľská kontrola).“

16. Ustanovenia § 50 ods. 2, 3 a 8 znejú:

(2) Dodatkový odvod sa ukladá vo výške prostriedkov neoprávnene získaných podľa odseku 1 zníženej o sumy, ktoré už boli odvedené do štátneho rozpočtu.

(3) Úhrn neoprávnene získaných prostriedkov možno po dohode medzi preverovanou organizáciou a kontrolným orgánom určiť výberovým spôsobom. Ak k takejto dohode nedôjde, môže kontrolný orgán preverovanej organizácii uložiť, aby sama vykonala dokladovú revíziu, ktorou sa presne vyčísli výška neoprávnene získaných prostriedkov. Pri neštandardných strojárenských výrobkoch, v stavebníctve a v organizáciách poskytujúcich práce a služby obyvateľstvu možno úhrn neoprávnene získaných prostriedkov vyčísliť výberovým spôsobom podľa rozhodnutia Slovenského cenového úradu, prípadne osobitných kontrolných orgánov.

(8) Ak orgán priamo nadriadený organizácii neuloží odviesť dodatkový odvod podľa návrhu osobitného kontrolného orgánu, rozhodne o jeho uložení na návrh osobitného kontrolného orgánu Slovenský cenový úrad.“

17. Ustanovenia § 52 ods. 2, 3 a 4 znejú:

(2) Organizácie sú povinné vydávať cenníky, dodatky k cenníkom (najmenej raz do roka), zoznamy cien a pod. V cenníkoch musí byť uvedené, kto ich vydal a na základe rozhodnutia ktorého orgánu, začiatok ich platnosti, cenové dodacie podmienky, prípadne spôsoby tvorby cien, cenové kategórie a pod. Pri cenách ustanovených ústredne, určí vydavateľa cenníkov Slovenský cenový úrad.

(3) Všetky orgány a organizácie predkladajú Slovenskému cenovému úradu v dvoch vyhotoveniach svoje rozhodnutia v oblasti cien výrobkov vydané podľa tejto vyhlášky, ako aj cenníky, dodatky k nim, zoznamy cien a pod.

(4) Dodávatelia sú povinní pri uzavieraní zmlúv o dodávke oznámiť odberateľovi rozhodnutie príslušného orgánu o ustanovení ceny. Na požiadanie odberateľa sú dodávatelia povinní dať mu k dispozícii odpis príslušného cenového rozhodnutia. O cenách výrobkov určených na predaj obyvateľstvu musí byť v príslušných prevádzkárňach zabezpečená každému prístupná, presná a úplná informácia (cenník, výmer, prípadne doklad o účtovanej cene).“


Čl. 2

S platnosťou pre Slovenskú socialistickú republiku sa zrušujú ustanovenia § 28 ods. 1, § 32, § 33, § 44 ods. 3 a 5, § 43 ods. 1 a 3 vyhlášky č. 47/1967 Zb. o cenách.

Čl. 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Opatrenia vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky sa považujú za vykonané podľa nej.


Predseda:

Dr. Rendek v. r.