Zákon č. 75/1969 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1969

Čiastka 29/1969
Platnosť od 21.07.1969 do31.12.1969
Účinnosť od 21.07.1969 do31.12.1969

75

ZÁKON

z 9. júla 1969

o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1969

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Určenie výšky štátneho rozpočtu federácie

(1) Celkové príjmy a výdavky štátneho rozpočtu federácie na rok 1969 sa určujú sumami 40 844 035 000 Kčs.

(2) Popri príjmoch z činnosti federálnych orgánov a organizácií sa určuje ako príjem štátneho rozpočtu federácie na rok 1969 celý výnos dane zo mzdy, 8,05% podiel na výnose dane z obratu a ďalej časť odvodu z redistribúcie medzi výrobnými hospodárskymi jednotkami z Českej socialistickej republiky určenej na použitie pre výrobné hospodárske jednotky riadené orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a federácie.

(3) Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie tvoria:

a) dotácie a subvencie na financovanie vybraných akcií

- Českej socialistickej republike 1 112 989 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 1 164 423 000 Kčs

b) dotácie a subvencie do rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na ekonomické vyrovnanie rozdielov medzi Českou socialistickou republikou a Slovenskou socialistickou republikou 3 890 700 000 Kčs

c) dotácie a subvencie na vyrovnanie úrovne spoločenskej spotreby Slovenskej socialistickej republiky 5 065 387 000 Kčs

d) dotácie na redistribúciu medzi VHJ do rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky 874 100 000 Kčs.

(4) Vláda Československej socialistickej republiky premietne do štátneho rozpočtu federácie finančné dôsledky vyplývajúce

a) zo zmien v organizačnej podriadenosti výskumných ústavov medzi federálnymi orgánmi a orgánmi Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky,

b) z nového usporiadania bankového systému, ako aj z prípadných ďalších nevyhnutných organizačných zmien,

c) z upresnenia delimitácií v dôsledku nového štátoprávneho usporiadania.

(5) Minister financií Československej socialistickej republiky po dohode s ministrom plánovania Československej socialistickej republiky a s príslušnými ústrednými orgánmi Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky upraví neinvestičné výdavky, ako aj dotácie a subvencie na investície civilnej obrany a mobilizačnej pripravenosti a výdavky technického rozvoja osobitnej časti plánu poskytované zo štátneho rozpočtu federácie do štátnych rozpočtov Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky podľa upresnenia štátneho plánu na rok 1969.

(6) Nevyčerpané sumy dotácií a subvencií poskytnutých zo štátneho rozpočtu federácie do štátnych rozpočtov oboch republík na výdavky branného charakteru sa odvedú po skončení roku do štátneho rozpočtu federácie, a to najneskoršie do 31. januára 1970.


Spoločné a záverečné ustanovenie

§ 2

Rozpočtové príjmy a výdavky, ktoré patria do štátneho rozpočtu federácie a uskutočnili sa v čase od 1. januára 1969 do začiatku účinnosti tohto zákona, sa zúčtujú na tento rozpočet.

§ 3

Zrušuje sa ustanovenie § 1 a príloha č. 1 zákona č. 158/1968 Zb. o štátnom rozpočte na rok 1969 a o niektorých ďalších finančných opatreniach.

§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Dr. Dubček v. r.

Ing. Černík v. r.