Vyhláška č. 95/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o jednotných medzinárodných ustanoveniach týkajúcich sa výstroja motorových vozidiel (Predpisy č. 4, 6, 7 a 8)

Čiastka 32/1969
Platnosť od 14.08.1969
Účinnosť od 29.08.1969
Redakčná poznámka

Pre Československú socialistickú republiku Predpisy č. 4, 6, 7 a 8 nadobudli platnosť 17. júnom 1969.

OBSAH

95

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. júna 1969

o jednotných medzinárodných ustanoveniach týkajúcich sa výstroja motorových vozidiel (Predpisy č. 4, 6, 7 a 8)


Na základe Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologizáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologizácie výstroja a súčastí motorových vozidiel, Ženeva, 20. marca 1958 (č. 176/1960 Zb.) Československá socialistická republika oznámila generálnemu tajomníkovi OSN, že bude v budúcnosti používať

1. Jednotné ustanovenia týkajúce sa homologizácie svetiel na osvetlenie štátnej poznávacej značky motorových vozidiel (okrem motocyklov) a ich prívesov (Predpis č. 4)

2. Jednotné ustanovenia týkajúce sa homologizácie ukazovateľov smeru motorových vozidiel (okrem motocyklov) a ich prívesov (Predpis č. 6)

3. Jednotné ustanovenia týkajúce sa homologizácie obrysových svetiel, koncových svetiel a brzdových svetiel motorových vozidiel (okrem motocyklov) a ich prívesov (Predpis č. 7)

4. Jednotné ustanovenia týkajúce sa homologizácie svetlometov pre automobily, dávajúce asymetrické tlmené svetlo a diaľkové svetlo alebo niektoré z týchto svetiel, osadených halogennými žiarovkami (žiarovkami H1), a homologizácie žiaroviek H1 (Predpis č. 8).

Pre Československú socialistickú republiku Predpisy č. 4, 6, 7 a 8 nadobudli platnosť 17. júnom 1969.

Do českého znenia Predpisov č. 4, 6, 7 a 8 možno nahliadnuť v Ústredí vedeckých, technických a ekonomických informácií v Prahe.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

Poznámky pod čiarou

*) České znenie Predpisov č. 4, 6, 7 a 8 možno tiež objednať pod č. 0188524/28007, 0222957/32917, 0222958/32918, 0222139/32805 v ÚVTEI, Praha 1, Konviktská č.5.