Vyhláška č. 46/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o niektorých opatreniach na úseku dane z obratu a dane zo mzdy

Čiastka 16/1969
Platnosť od 21.05.1969 do31.12.1974
Účinnosť od 21.05.1969 do31.12.1974
Zrušený 103/1974 Zb.

46

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 22. apríla 1969

o niektorých opatreniach na úseku dane z obratu a dane zo mzdy

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 18 a 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu a podľa § 22 ods. 3 č. 2 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy a s prihliadnutím na čl. 9 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii ustanovuje:


Čl. 1

(1) Tržby z nepoľnohospodárskych činností jednotných roľníckych družstiev a štátnych majetkov n. p. (vrátane prác a služieb) podliehajú vyrovnávacej dani z obratu s výnimkou tržieb uvedených v odseku 2.

(2) Tržby z nepoľnohospodárskych činností, ktoré slúžia na zabezpečenie zamestnania stálych poľnohospodárskych pracovníkov v období vegetačného pokoja, a tržby z činností, ktoré sa vykonávajú pre poľnohospodárske podniky a závody, pre členov a zamestnancov vlastnej organizácie a jednotlivo hospodáriacich roľníkov, vyrovnávacej dani z obratu nepodliehajú.

Rozsah obdobia vegetačného pokoja vopred určí v jednotlivých okresoch podľa miestnych podmienok jednotlivým jednotným roľníckym družstvám a štátnym majetkom odbor štátnych financií okresného národného výboru po prerokovaní s okresným poľnohospodárskym združením.

(3) Daňový základ tvorí fakturovaná cena výrobkov, prác a služieb. Daňový základ sa znižuje o daň z obratu účtovanú jednotným roľníckym družstvom alebo štátnym majetkom ako dodávateľom vo výške ustanovenej sadzobníkom dane z obratu pre jednotlivé výrobky, práce a služby.

(4) Sadzba vyrovnávacej dane z obratu je 10 % základu.

(5) V hlásení o dani z obratu sa vyrovnávacia daň vykazuje pod položkou 890 100.

(6) Výnimky zo zdanenia povoľuje odbor štátnych financií okresného národného výboru po dohode s okresným poľnohospodárskym združením, a to organizáciám vykonávajúcim pridruženú výrobu v horských a podhorských oblastiach a ekonomicky zaostávajúcim podnikom s prihliadnutím na potrebu rozvoja poľnohospodárskej výroby, využitie voľných pracovných síl, na zámery a spoločenský dosah a účelnosť vykonávanej nepoľnohospodárskej činnosti.

Čl. 2

(1) Činnosť osôb pracujúcich trvale v družstve a členov jednotných roľníckych družstiev vykonávaná na príkaz družstva pre cudzieho odberateľa v rámci nepoľnohospodárskej činnosti, z ktorej tržby podliehajú vyrovnávacej dani z obratu podľa čl. 1 tejto vyhlášky, ak tieto osoby v nej pracujú vo väčšom rozsahu ako v základnej poľnohospodárskej výrobe, vyhlasuje sa za zamestnanie vykonávané v pomere podobnom pracovnému pomeru a odmeny za takúto činnosť podliehajú dani zo mzdy.

(2) Rozhodujúcim pre posúdenie, ktorá činnosť v konkrétnom prípade prevažuje, je výška odmeny vyplatenej v príslušnom mzdovom období osobám pracujúcim trvale v družstve a členom za činnosť v základnej poľnohospodárskej výrobe a za činnosť v nepoľnohospodárskej výrobe pre cudzieho odberateľa.

(3) Na tieto odmeny sa nevzťahuje ustanovenie článku 2 ods. 5 písm. f) vyhlášky č. 24/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy.


Čl. 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Martinka v. r.