Predpisy v roku 1970

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
2/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva národnej obrany o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl 18.02.1970
3/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja, splavnú časť rieky Moravy a Váhu a pre jazerá a vodné nádrže používané na plavbu na území Slovenskej socialistickej republiky 01.04.1970
7/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní 25.02.1970
8/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach z príspevku na sociálne zabezpečenie 25.02.1970
9/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Galante, ktorou sa určuje obvodný úrad miestnych národných výborov v okrese ako stavebný úrad 25.02.1970
10/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru Bratislava-vidiek, ktorou sa určuje miestny národný výbor ako stavebný úrad 25.02.1970
11/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach v znení vyhlášky č. 11/1968 Zb. 25.02.1970
12/1970 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 33/1968 Zb. o overovaní zbraní a schvaľovaní streliva pre civilnú potrebu 25.02.1970
13/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu 01.03.1970
15/1970 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zániku práva osobného užívania bytu a vypratania bytu občanov, ktorí sa protiprávne zdržiavajú mimo územia Československej socialistickej republiky 11.03.1970
16/1970 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zriadení medaily za upevňovanie priateľstva v zbrani 11.03.1970
17/1970 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj a ministerstiev výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky o udeľovaní súhlasu na začínanie stavieb 12.03.1970
18/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o odmeňovaní pracovníkov podnikov a hospodárskych zariadení zriadených spoločenskými organizáciami 12.03.1970
19/1970 Zb. Zákon o organizácii súdov a o voľbách sudcov (úplné znenie zákona)
20/1970 Zb. Zákon o prokuratúre (úplné znenie zákona)
21/1970 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky k 50. výročiu Slovenského národného divadla 24.03.1970
22/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 28/1969 Zb. o prijímaní na štúdium na vysoké školy 24.03.1970
23/1970 Zb. Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí o prejednávaní pracovných sporov komisiami pre pracovné spory 24.03.1970
24/1970 Zb. Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí o prechodnom predĺžení pracovného času a o presunoch pracovného voľna v súvislosti so sviatkami v roku 1970 24.03.1970
25/1970 Zb. Oznámenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o správnom znení zákona Slovenskej národnej rady č. 177/1969 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1970
26/1970 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 19. marca 1970, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied 26.03.1970
27/1970 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti úpravy majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny a vyhrievacích plynov 01.04.1970
28/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Nových Zámkoch, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych (mestského) národných výborov v okrese ako stavebné úrady 26.03.1970
29/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o utvorení obvodných národných výborov v meste Košiciach 08.04.1970
30/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky 08.04.1970
31/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky 08.04.1970
32/1970 Zb. Zákon o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
36/1970 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce 01.05.1970
37/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Topoľčanoch, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady 21.04.1970
39/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Komárne, ktorou sa určuje obvodný úrad miestnych národných výborov v okrese ako stavebný úrad 28.04.1970
40/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Považskej Bystrici, ktorou sa určujú obvodné úrady mestských a miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady 28.04.1970
41/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva plánovania Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva plánovania Slovenskej socialistickej republiky č. 85/1969 Zb. o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, kvapalných a plynných palív a elektrickej energie 28.04.1970
42/1970 Zb. Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
43/1970 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akademii vied 11.05.1970
44/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky a Ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa vykonáva zákon o cestovných dokladoch 11.05.1970
45/1970 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných mincí k 100. výročiu narodenia V. I. Lenina a 25. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky Sovietskou armádou 15.05.1970
47/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Indiou 30.05.1970
48/1970 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o ustanovení orgánu štátnej správy príslušného na preskúmavanie rozhodnutí komisií ľudovej kontroly národných výborov o uložení poriadkových pokút a pokarhaní s pokutou 27.05.1970
49/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstiev palív, stavebníctva, hutníckeho priemyslu a rudných baní a chemického priemyslu a Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín č. 57/1959 Ú. v. o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným národnými výbormi 01.06.1970
50/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu 11.06.1970
51/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej platobnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu 11.06.1970
52/1970 Zb. Ústavný zákon o predĺžení volebného obdobia sudcov krajských a okresných súdov 04.06.1970
53/1970 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
54/1970 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o registri trestov 04.06.1970
55/1970 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o sčítaní ľudu, domov a bytov k 1. decembru 1970 04.06.1970
57/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách 26.06.1970
58/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky 26.06.1970
59/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore týkajúcom sa dočasného dovozu vedeckého materiálu 26.06.1970
60/1970 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 66/1965 Zb. 19.06.1970
63/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 78/1954 Ú. v. o platbách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami a smernice č. 112/1955 Ú. v. vydané na jej vykonanie 01.07.1970
64/1970 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania 01.07.1970
66/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Poprade, ktorou sa určujú obvodné úrady mestských a miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady 30.06.1970
67/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík 15.07.1970
68/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmluvných dokumentoch k Všeobecnému dohovoru o sociálnej bezpečnosti medzi Československom a Francúzskom z 12. októbra 1948 15.07.1970
69/1970 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré ustanovenia vládnych nariadení č. 219/1949 Zb., č. 220/1949 Zb., č. 221/1949 Zb., č. 222/1949 Zb. a č. 223/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom 01.07.1970
70/1970 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii 17.07.1970
71/1970 Zb. Zákon o úprave niektorých nízkych dôchodkov a o ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení 01.10.1970
72/1970 Zb. Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa podnikového registra 01.08.1970
73/1970 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave dĺžky základnej služby absolventov niektorých vojenských škôl a kurzov 17.07.1970
74/1970 Zb. Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s vykonávaním racionalizačných a organizačných opatrení 17.07.1970
75/1970 Zb. Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Štatneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášok č. 91/1968 Zb. a č. 179/1963 Zb. 01.10.1970
76/1970 Zb. Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí z 9. júla 1970, ktorou sa mení vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb.,č. 117/1967 Zb.m č. 92/1968 Zb. a č. 180/1968 Zb. 01.10.1970
77/1970 Zb. Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín, v znení vyhlášok č. 93/1968 Zb. a č. 181/1968 Zb. 01.10.1970
78/1970 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti 30.07.1970
80/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti využívania jadrovej energie na mierové účely 26.08.1970
81/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu 11.08.1970
82/1970 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o čestných tituloch „zaslúžilý pracovník kultúry" a „vzorný pracovník kultúry" 19.08.1970
83/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 197/1964 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel 19.08.1970
84/1970 Zb. Vyhláška Federálného výboru pre priemysel, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.) o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získavaných náborom vykonávaným odbormi pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia rád okresných národných výborov 19.08.1970
85/1970 Zb. Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady 01.10.1970
92/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Leviciach, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národných výborov a ďalšie mestské národné výbory ako stavebné úrady 30.09.1970
93/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o určovaní názvov obcí a ich častí, ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní budov 01.01.1971
94/1970 Zb. Redakčné oznámenie o úprave tlačovej chyby v Oznámení o vydaní všeobecných právnych predpisov v čiastke 21/1970 Zb. slovenského vydania 15.10.1970
96/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 124/1961 Zb. o strelných zbraniach a strelive 27.10.1970
97/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o civilnej leteckej doprave 18.11.1970
98/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sudánskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva 18.11.1970
100/1970 Zb. Zákon o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti 01.01.1971
101/1970 Zb. Zákon, ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie 27.11.1970
102/1970 Zb. Zákon o zmenách a doplnení zákona č. 133/1969 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie 27.11.1970
103/1970 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu a federálneho Ministerstva financií, ktorou sa dopĺňajú a upravujú prílohy vyhlášok č. 73/1966 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii a č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov 01.01.1971
104/1970 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny, tepla a vykurovacích plynov 01.12.1970
105/1970 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti vyhlášok o hospodárskych zmluvách v nákladnej doprave. 01.01.1971
106/1970 Zb. Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v súvislosti so sviatkami v roku 1971 30.11.1970
109/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch 08.12.1970
110/1970 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež 01.01.1971
111/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sierry Leone o leteckej doprave 23.12.1970
112/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín 23.12.1970
113/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi mexickými 23.12.1970
114/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o pomoci kozmonautom a ich návrate a o vrátení predmetov vypustených do kozmického priestoru 23.12.1970
115/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o finančných správach 01.01.1971
116/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie 01.01.1971
117/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie 01.01.1971
118/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o úprave odmien za niektoré druhy umeleckej činnosti vykonávanej mimo pracovného pomeru 15.12.1970
122/1970 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre poľnohospodárstvo a výživu o niektorých opatreniach na úseku dodávok poľnohospodárskych výrobkov a potrieb 01.01.1971
124/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat, v znení vyhlášky č. 170/1969 Zb. 01.01.1971
125/1970 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii 22.12.1970
126/1970 Zb. Ústavný zákon o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky 01.01.1971
127/1970 Zb. Ústavný zákon o voľbe poslancov krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike 22.12.1970
128/1970 Zb. Zákon o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti 01.01.1971
129/1970 Zb. Zákon, ktorým se mení zákon č. 176/1968 Sb. o Kancelárii prezidenta republiky 22.12.1970
130/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky 01.01.1971
131/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich 01.01.1971
132/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbe poslancov krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike 28.12.1970
133/1970 Zb. Zákon o pôsobnosti federálnych ministerstiev 01.01.1971
134/1970 Zb. Zákon o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá) 01.01.1971
135/1970 Zb. Zákon o cieľoch a hlavných úlohách štátneho plánu rozvoja Československej socialistickej republliky a o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1971 01.01.1971
136/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Československej socialistickej republiky a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác 01.01.1971
137/1970 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre techniku č. 108/1966 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť. 01.01.1971
138/1970 Zb. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia Hospodárskeho zákonníka 01.01.1971
139/1970 Zb. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia zákona o hospodárskej arbitráži 01.01.1971
140/1970 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave niektorých záväzkových hospodárskych vzťahov pri dodávkach určených spotrebných výrobkov 01.01.1971
142/1970 Zb. Zákon o devízovom hospodárstve 01.01.1971
143/1970 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve 01.01.1971
144/1970 Zb. Zákon o Štátnej banke československej 01.01.1971
145/1970 Zb. Zákon o národohospodárskom plánovaní 01.01.1971
146/1970 Zb. Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 128/1968 Zb. o Národnom fronte 28.12.1970
150/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky 01.01.1971
151/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o cieľoch a hlavných úlohách štátneho plánu rozvoja a o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1971 01.01.1971
152/1970 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o povinnostiach organizácií a občanov pri zabezpečovaní práce občanom 01.01.1971
153/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o zmenách a doplnení vyhlášky č. 8/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon SNR č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona SNR č. 117/1970 Zb. 01.01.1971
154/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 71/1964 Zb. o kúpeľnom poplatku 01.01.1971
155/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov 01.01.1971
156/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež 01.01.1971
157/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Prešove, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady 29.12.1970
158/1970 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdového vývoja a o zásadách odmeňovania práce 01.01.1971
159/1970 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach 01.01.1971
161/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave 14.01.1971
162/1970 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, hlavného arbitra Československej socialistickej republiky a ministerstiev výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe 01.01.1971
163/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Tuzexu, podniku zahraničného obchodu 01.01.1971
164/1970 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Presunúť na začiatok