Vyhláška č. 140/1970 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave niektorých záväzkových hospodárskych vzťahov pri dodávkach určených spotrebných výrobkov

Čiastka 42/1970
Platnosť od 28.12.1970 do31.12.1972
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1972

140

VYHLÁŠKA

hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 28. decembra 1970

o úprave niektorých záväzkových hospodárskych vzťahov pri dodávkach určených spotrebných výrobkov

Na splnenie úlohy uloženej Predsedníctvom vlády Československej socialistickej republiky 1. decembra 1970 hlavný arbiter Československej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 395 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:


§ 1

Táto vyhláška sa vzťahuje na dodávky základných druhov spotrebných výrobkov určených Ministerstvom obchodu Českej socialistickej republiky a Ministerstvom obchodu Slovenskej socialistickej republiky v zoznamoch základných druhov spotrebných výrobkov*) (ďalej len „určené výrobky“) dodávaných výrobnými štátnymi hospodárskymi organizáciami (ďalej len „dodávatelia“) organizáciám štátneho obchodu a spotrebného družstevníctva (ďalej len „odberatelia“). Vyhláška sa nevzťahuje na výrobné organizácie miestneho hospodárstva.

§ 2

Najneskôr do 30 dní po tom, keď nadriadené odborové (generálne) riaditeľstvá, prípadne zväzy spotrebných družstiev dohodnú na príslušný rok objem dodávok určených výrobkov, sú dodávatelia a odberatelia povinní uzavrieť zmluvu o príprave dodávok, v ktorej uvedú množstvo a členenie dodávok aspoň v rozsahu dohody nadriadených orgánov, určia rozvrhnutie dodávok na jednotlivé zmluvné obdobia (spravidla štvrťročné) a prevezmú povinnosť uzavrieť zodpovedajúce zmluvy o dodávke určených výrobkov.

§ 3

Ak niektorá z organizácií neuzavrie na podklade zmluvy o príprave dodávok určených výrobkov zmluvu o dodávke výrobkov na príslušné zmluvné obdobie v určenej výške, je povinná zaplatiť druhej organizácii majetkovú sankciu vo výške 5 % z ceny výrobkov, na ktoré zmluva o dodávke výrobkov nebola uzavretá; povinnosť organizácie uzavrieť zmluvu na určený objem dodávok tým nie je dotknutá.

§ 4

Zmluva o dodávke určených výrobkov musí obsahovať záväzok na dodávku kompletného farebného, dezénového a veľkostného sortimentu jednotlivých druhov výrobkov v každom mesiaci.

§ 5

Sadzby majetkových sankcií obsiahnuté v § 204 až 208 Hospodárskeho zákonníka sa zvyšuje pri dodávkach určených výrobkov na dvojnásobok.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1971 a platí do 31. decembra 1972.


Námestník hlavného arbitra:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zoznamy sa uverejňujú v Ústrednom vestníku ČSR a SSR.