Nariadenie vlády č. 78/1970 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti

Čiastka 23/1970
Platnosť od 30.07.1970 do30.06.1982
Účinnosť od 30.07.1970 do30.06.1982
Zrušený 82/1982 Zb.

78

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 1. júla 1970,

ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa čl. 144 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a § 13 ods. 3 zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti:


§ 1

Postavenie Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti

Slovenská komisia pre vedecké hodnosti (ďalej len „komisia“) je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky,*) povolaným riešiť otázky týkajúce sa udeľovania vedeckých hodností.

§ 2

Úlohy komisie

Komisia plní tieto hlavné úlohy:

a) koordinuje a riadi činnosť orgánov pôsobiacich pri udeľovaní vedeckých hodností, pričom sa stará najmä o zabezpečenie náročnosti a jednotnosti pri posudzovaní predpokladov udeľovania vedeckých hodností;

b) na základe sledovania činnosti týchto orgánov a zhodnocovania tým získaných skúseností stará sa o zdokonaľovanie spôsobu udeľovania vedeckých hodností;

c) sústavným sledovaním a dozorom zabezpečuje zachovávanie príslušných právnych predpisov a na základe opravného prostriedku, v odôvodnených prípadoch aj z vlastného podnetu zruší rozhodnutie orgánu, ktoré je s nimi v rozpore;

d) po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky, Slovenskou akadémiou vied, Ministerstvom výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky a so zúčastnenými ústrednými orgánmi vydáva podrobné predpisy na vykonanie zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti;

e) úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky, so Slovenskou akadémiou vied a Ministerstvom výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky;

f) v záujme zachovania zásadnej zhody podmienok a postupu pri udeľovaní vedeckých hodností, najmä pri tvorbe podrobných predpisov a stanovení zásad svojej riadiacej činnosti úzko spolupracuje s Českou komisiou pre vedecké hodnosti.

§ 3

Plán činnosti komisie

Komisia rozvíja svoju činnosť na základe ročného plánu činnosti, ktorý jej predseda predkladá vláde na vedomie.

Pôsobnosť komisie a spôsob jej výkonu

§ 4

Pôsobnosť komisie, jej rozhodovaciu právomoc a jej vzťah k orgánom činným vo veci udeľovania vedeckých hodností vymedzuje zákon č. 53/1964 Zb. a predpisy podľa neho vydané.

§ 5

(1) O odvolaniach alebo námietkach a o iniciatívnych návrhoch komisie na zrušenie rozhodnutia orgánu rozhoduje prezídium alebo plénum spravidla na základe referátu, podaného členom komisie, ktorého prípravou, zdôvodnením a prednesením návrhu v prezídiu alebo v pléne komisie poveril predseda alebo vedecký sekretár.

(2) Pred rozhodnutím si komisia vyžiada stanovisko orgánu, ktorý rozhodol, v prípade námietok proti udeleniu hodnosti aj dizertanta. Môže si tiež vyžiadať posudok Ministerstva školstva alebo Predsedníctva Slovenskej akadémie vied.

(3) O odvolaní alebo o námietkach rozhodne komisia spravidla do štyroch mesiacov odo dňa ich doručenia; ak pre zložitosť veci alebo pre iné vážne dôvody nemôže tento termín zachovať, upovedomí o tom účastníkov, pričom uvedie dôvody odkladu a oznámi lehotu, v ktorej rozhodne.

§ 6

Náklady na činnosť komisie

(1) Úhrada nákladov spojených s činnosťou komisie, jej členov a jej sekretariátu sa zabezpečuje v rozpočte Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky; rozpočet komisie tvorí osobitnú zložku rozpočtu tohto ministerstva. Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky prideľuje komisii aj potrebný počet pracovníkov, pracovné priestory a vecné prostriedky.

(2) Členovia komisie majú nárok na úhradu cestovných nákladov podľa platných predpisov.

(3) Členovia komisie alebo externí odborní pracovníci majú za vykonanú expertíznu činnosť nárok na odmeny.

Funkcionári

§ 7

Predsedu, podpredsedov, vedeckého sekretára a členov komisie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky z vedeckých pracovníkov Slovenskej akadémie vied, učiteľov vysokých škôl a vedeckých pracovníkov iných vedecko-výskumných pracovísk. Návrhy na vymenovanie podáva vláde minister školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s predsedom Slovenskej akadémie vied a ministrom výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky.

§ 8

(1) Predseda zastupuje komisiu navonok a zodpovedá za jej činnosť. Rokuje s ministrami a vedúcimi ostatných ústredných orgánov štátnej správy o veciach patriacich do pôsobnosti komisie. Riadi prácu komisie, zvoláva zasadnutia pléna a prezídia a vedie ich rokovania.

(2) Podpredsedovia sa zúčastňujú na riadení práce komisie podľa pokynov predsedu.

(3) Vedecký sekretár pripravuje materiál pre rokovanie pléna a prezídia, zabezpečuje kontrolu plnenia úloh komisie a navrhuje potrebné opatrenia. Riadi prácu sekretariátu a zodpovedá za jeho činnosť predsedovi.

§ 9

Plénum

(1) Plénum komisie tvoria predseda, podpredsedovia, vedecký sekretár a ostatní členovia komisie.

(2) Plénum rokuje a rozhoduje o zásadných a všeobecných veciach patriacich do právomoci komisie a o predpisoch vydávaných komisiou.

(3) Plénum rokuje a rozhoduje aj o tých veciach patriacich inak do pôsobnosti prezídia, ktoré si samo vyhradilo alebo ktoré pre plénum vyhradil predseda alebo prezídium.

(4) Plénum najmä

a) určuje skupiny vied, vedy a odbory, v ktorých možno konať obhajoby a udeľovať vedecké hodnosti kandidáta vied a doktora vied;

b) určuje zásady smerodajné pri tvorení komisií pre obhajoby a určuje orgány oprávnené zriaďovať tieto komisie pre jednotlivé skupiny vied, vedy a odbory;

c) určuje orgány Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl oprávnené rozhodovať o udelení vedeckých hodností kandidáta vied a doktora vied v jednotlivých skupinách vied, vedách alebo odboroch;

d) hodnotí inšpekčnú činnosť svojich členov.

(5) Plénum zasadá najmenej štyrikrát do roka.

§ 10

Prezídium

(1) Prezídium komisie tvoria predseda, podpredsedovia, vedecký sekretár a ďalší členovia komisie, ktorých určí predseda z predstaviteľov najdôležitejších skupín vied.

(2) Prezídium vykonáva najmä túto pôsobnosť:

a) pripravuje materiály pre rokovanie pléna;

b) koordinuje a zabezpečuje styk komisie s orgánmi Slovenskej akadémie vied, s orgánmi Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky a s ostatnými ústrednými orgánmi;

c) riadi inšpekčnú činnosť členov komisie a kontroluje dodržiavanie predpisov vydaných komisiou;

d) pripravuje plán práce komisie a priebežne kontroluje a hodnotí jeho plnenie;

e) povoľuje výnimky z podmienok pre udeľovanie vedeckých hodností v jednotlivých prípadoch;

f) priznáva právo zriadiť komisiu na obhajobu dizertačnej kandidátskej alebo doktorskej práce, prípadne právo rozhodnúť o udelení hodnosti orgánu, ktorému inak toto právo nepatrí;

g) dáva súhlas na udelenie čestnej vedeckej hodnosti doktora vied;

h) schvaľuje nostrifikáciu vedeckých hodností nadobudnutých v cudzine;

i) rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam o udelení alebo odňatí vedeckej hodnosti;

j) rozhoduje o sťažnostiach proti postupu orgánov, pred ktorými sa konajú kandidátske skúšky či obhajoby alebo ktoré udeľujú vedecké hodnosti;

k) v odôvodnených prípadoch z vlastného podnetu preskúmava rozhodnutia o udelení vedeckej hodnosti;

l) podáva pravidelne správu o svojej činnosti plénu komisie.

(3) Prezídium koná a rozhoduje aj vo veciach, ktoré mu prikázalo plénum.

(4) V období, v ktorom plénum nezasadá, môže prezídium konať a rozhodovať aj o veciach patriacich do pôsobnosti pléna, ak mu takú vec prikáže predseda. O rozhodnutí urobenom v takej veci podá prezídium správu najbližšiemu plénu. Prezídium však nemôže vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, vydanie ktorých patrí do pôsobnosti komisie.

(5) Prezídium zasadá spravidla raz za mesiac.

§ 11

Konanie a rozhodovanie v pléne a v prezídiu

(1) Plénum a prezídium sú spôsobilé konať a rozhodovať ak sú prítomné najmenej dve tretiny ich členov. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. Hlasovanie sa nevykonáva tajne.

(2) Zasadnutia pléna a prezídia sú neverejné. Možno však na ne prizvať zástupcov ústredných orgánov, spoločenských organizácií, Slovenskej akadémie vied, vysokých škôl a ďalších odborníkov; prizvaným nepatrí právo hlasovať.

§ 12

Pracovné skupiny

Ako poradné orgány komisie môžu plénum, prezídium alebo príslušní členovia prezídia podľa potreby zriadiť stále alebo dočasné pracovné skupiny. Vedúcim skupiny môže byť len člen komisie, jej členmi môžu byť aj odborníci, ktorí nie sú členmi komisie. Vedúci skupiny riadi jej prácu a podáva o nej správy plénu alebo prezídiu. Ak sa v pracovnej skupine nedosiahlo jednomyseľné stanovisko, informuje vedúci plénum či prezídium aj o odchylných názoroch vyjadrených v skupine.

§ 13

Členovia komisie

(1) Členovia komisie sa zúčastňujú na zasadnutiach pléna a príslušní členovia aj na zasadnutiach prezídia či pracovných skupín komisie. Ďalej plnia úlohy, ktoré im boli zverené orgánmi alebo funkcionármi komisie.

(2) Členovia komisie sú povinní iniciatívne sledovať úroveň kandidátskych skúšok, priebeh, úroveň i spôsob udeľovania vedeckých hodností a dbať o náročné a jednotné posudzovanie vedeckej úrovne uchádzačov o vedecké hodnosti. Každý člen komisie je oprávnený požadovať od orgánov rozhodujúcich vo veci udeľovania hodností, od komisií pre obhajoby a od skúšobných komisií všetky potrebné informácie a je oprávnený zúčastniť sa na ich zasadnutiach a na skúškach. Poznatky získané týmto spôsobom uplatňujú členovia komisie pri rokovaní jej orgánov za účelom zlepšenia úrovne a spôsobu udeľovania vedeckých hodností.

(3) Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie, a to v rovnakom rozsahu ako pracovníci štátnych orgánov.

§ 14

Sekretariát

(1) Sekretariát zabezpečuje činnosť komisie, jej orgánov, funkcionárov a členov po stránke organizačnej a administratívnej.

(2) Sekretariát eviduje udelené a nostrifikované vedecké hodnosti, zloženie komisií pre obhajoby, vyhlášky o konaní obhajob, pričom pre túto evidenciu vydáva formuláre záväzné pre miesta, ktorých sa evidencia týka. Ak pri kontrole evidencie zistí, že došlo k porušeniu predpisov, predloží prípad ihneď prezídiu.

§ 15

Uverejňovanie oznámení a rozhodnutí

Oznámenia a rozhodnutia komisie, ktoré sa majú publikovať, uverejňujú sa vo Zvestiach Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky.


Záverečné ustanovenia

§ 16

Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 172/1964 Zb., ktorou sa vydal organizačný a rokovací poriadok Štátnej komisie pre vedecké hodnosti, sa pre územie Slovenskej socialistickej republiky zrušuje.

§ 17

Tento organizačný a rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ing. Hanus v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 10 zák. SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky.