Vyhláška č. 2/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva národnej obrany o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl

Čiastka 1/1970
Platnosť od 18.02.1970 do08.03.1973
Účinnosť od 18.02.1970 do08.03.1973
Zrušený 16/1973 Zb.

OBSAH

2

VYHLÁŠKA

Ministerstva národnej obrany

z 21. januára 1970

o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl

Prezident Československej socialistickej republiky podľa ustanovenia § 55 ods. 4 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách (ďalej len „zákon“) rozhodol Rozkazom z 21. apríla 1969 a Rozkazom zo 17. januára 1970 o vykonaní týchto zmien vo vojenských vysokých školách:


§ 1

Zrušiť 31. 7. 1969 Vojenskú politickú akadémiu Klementa Gottwalda so sídlom v Prahe a 1. septembrom 1969 zriadiť vojenskopolitickú fakultu Vojenskej akadémie Antonína Zápotockého so sídlom v Bratislave.

§ 2

Vojenská akadémia Antonína Zápotockého v Brne, vyznamenaná Rádom republiky a Rádom červenej hviezdy, je vojenskou vysokou školou, ktorá sa člení na fakulty:

1. technického smeru:

veliteľsko-organizátorskú so sídlom vo Vyškove - Dědiciach,

inžiniersku pozemných vojsk so sídlom v Brne,

leteckú, PVO a spojovaciu so sídlom v Brne,

vyšších veliteľov so sídlom v Brne,

zahraničnú so sídlom v Brne.

Ich absolventom patrí od účinnosti zákona titul „inžinier“ (v skratke „Ing.“). Podmienky priznania titulu Ing. absolventom, ktorí zakončili školu pred účinnosťou zákona, ustanovil minister národnej obrany Rozkazom č. 16/1966, ktorý bol registrovaný v Zbierke zákonov ČSSR v čiastke 39 z 3. decembra 1966;

2. univerzitného smeru:

vojenskopolitickú so sídlom v Bratislave.

Jej absolventom, ktorí vykonajú predpísané rigorózne skúšky, patrí od účinnosti zákona v závislosti od zamerania štúdia titul „doktor sociálnopolitických naúk“ (v skratke „RSDr.“) alebo „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“).

§ 3

Absolventov Vojenskej akadémie Antonína Zápotockého, študijného odboru meteorológia z rokov 1958-1960 považovať za absolventov vysokej školy univerzitného smeru.


§ 4

Touto úpravou sa mení stať II prílohy vyhlášky MNO č. 90/1966 Zb.


Minister:

genplk. Ing. Dzúr v. r.