Vyhláška č. 68/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmluvných dokumentoch k Všeobecnému dohovoru o sociálnej bezpečnosti medzi Československom a Francúzskom z 12. októbra 1948

Čiastka 21/1970
Platnosť od 30.06.1970
Účinnosť od 15.07.1970
Redakčná poznámka

Dodatkový dohovor a Doplnok k Dodatkovej dohode podľa svojich článkov 12 a 6 nadobudli platnosť 1. februárom 1970, Protokol o doplnkovom prídavku a Protokol o sústave sociálneho poistenia podľa ustanovenia svojho bodu 4 a článku 3 dňom 1. decembra 1969.

68

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 29. mája 1970

o zmluvných dokumentoch k Všeobecnému dohovoru o sociálnej bezpečnosti medzi Československom a Francúzskom z 12. októbra 1948


Dňa 17. októbra 1967 boli v Paríži podpísané

Dodatkový dohovor k Všeobecnému dohovoru o sociálnej bezpečnosti medzi Československom a Francúzskom z 12. októbra 1948,

Doplnok k Dodatkovej dohode k Všeobecnému dohovoru z 12. októbra 1948 medzi Československom a Francúzskom o sociálnej bezpečnosti,

Protokol o doplnkovom prídavku podľa francúzskeho zákona z 30. júna 1956 v platnom znení a

Protokol o sústave sociálneho poistenia, ktorá sa použije na československých študentov vo Francúzsku a na francúzskych študentov v Československu.

Dodatkový dohovor a Doplnok k Dodatkovej dohode podľa svojich článkov 12 a 6 nadobudli platnosť 1. februárom 1970, Protokol o doplnkovom prídavku a Protokol o sústave sociálneho poistenia podľa ustanovenia svojho bodu 4 a článku 3 dňom 1. decembra 1969.

České znenie zmluvných dokumentov sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DODATKOVÝ DOHOVOR

k Všeobecnému dohovoru o sociálnej bezpečnosti medzi Československom a Francúzskom z 12. októbra 1948

Československá vláda na jednej strane

Francúzska vláda na druhej strane

sa dohodli na týchto doplneniach a zmenách Všeobecného dohovoru o sociálnej bezpečnosti, podpísaného v Paríži 12. októbra 1948:

Článok 1

Článok 1 Všeobecného dohovoru sa zrušuje a nahrádza sa týmto ustanovením:

„Článok 1

§ 1

Československí alebo francúzski štátni príslušníci podliehajú príslušným zákonným predpisom o sociálnom zabezpečení, uvedeným v článku 2 tohto dohovoru a platným v Československu alebo vo Francúzsku a požívajú ich výhody za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci každého z týchto štátov za predpokladu, že preukážu svoju štátnu príslušnosť podľa právnych predpisov každého zo zmluvných štátov.

§ 2

a) Československí alebo francúzski štátni príslušníci, ktorí opustia Československo, kde podliehali povinnému poisteniu, aby sa presťahovali do Francúzska, a nespĺňajú tu podmienky určené pre poistnú povinnosť, môžu dobrovoľne pokračovať v poistení za rovnakých podmienok a v rovnakej lehote ako poistenci, ktorých poistná povinnosť vo Francúzsku zanikla.

b) U československých alebo francúzskych štátnych príslušníkov, ktorí opustia Francúzsko, kde podliehali povinnému poisteniu, aby sa presťahovali do Československa, a nespĺňajú tu podmienky určené pre poistnú povinnosť, sa bude presťahovanie považovať za vážny dôvod prerušenia zamestnania pri posudzovaní otázky zachovania nárokov za podmienok určených podľa československých právnych predpisov.“

Článok 2

Článok 2 (paragraf 1) sa mení takto:

„Článok 2 - § 1

Zákonné predpisy o sociálnom zabezpečení, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, pokiaľ sa týkajú pracovníkov v pracovnom pomere a pracujúcich im na roveň postavených, sú:

1. v Československu:

v období od 1. januára 1957 do 30. júna 1964

a) právne predpisy o sociálnom zabezpečení zamestnancov a zabezpečení dôchodcov v chorobe;

b) právne predpisy o nemocenskom poistení zamestnancov (do 30. marca 1964);

c) právne predpisy o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev, o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich;

d) právne predpisy o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení členov výrobných družstiev;

e) právne predpisy o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti;

f) právne predpisy o prídavkoch na deti.

V období po 30. júni 1964:

a) právne predpisy o dôchodkovom zabezpečení pracovníkov v pracovnom pomere a pracujúcich im na roveň postavených a o zabezpečení dôchodcov v chorobe;

b) právne predpisy o nemocenskom poistení zamestnancov včítane novej úpravy dávok v materstve vykonanej v predpisoch o zvýšení starostlivosti o ťarchavé ženy a matky (od 1. apríla 1964);

c) právne predpisy o nemocenskom poistení členov výrobných družstiev;

d) právne predpisy o dôchodkovom zabezpečení, zabezpečení v chorobe a zabezpečení matky a dieťaťa družstevných roľníkov;

e) právne predpisy o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich;

f) právne predpisy o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti;

g) právne predpisy o prídavkoch na deti.

Kde sa v ustanoveniach tohto dohovoru hovorí o vecných dávkach nemocenského poistenia, rozumie sa tým v Československu aj preventívna a liečebná starostlivosť.“

2. Vo Francúzsku (bez zmeny).

Článok 3

Článok 3 sa mení takto:

Článok 3

§ 1 - bez zmeny.

„§ 2 - Zo zásady uvedenej v § 1 tohto článku sa pripúšťajú tieto výnimky:

a) Zamestnanci alebo osoby im na roveň postavené zamestnávaní v inom štáte než v štáte svojho bydliska podnikom, ktorý má v štáte tohto bydliska závod, podľa ktorého sa normálne spravuje miestna príslušnosť k poisteniu, zostávajú podrobení platnému zákonodárstvu v štáte svojho stáleho pracovného miesta, pokiaľ ich zamestnanie na území druhého štátu neprekročí dvanásť mesiacov; ak by sa toto zamestnanie predĺžilo z nepredvídateľných dôvodov nad čas pôvodne predpokladaný a trvalo by dlhšie než 12 mesiacov, bude možné výnimočne používať zákonodárstvo platné v štáte stáleho pracovného miesta, ak prejavia s tým súhlas príslušné úrady priležitostného pracovného miesta.“

(Ďalšie bez zmeny.)

Článok 4

Článok 5 Všeobecného dohovoru sa zrušuje a nahrádza sa týmto ustanovením:

„Článok 5

Zamestnanci a osoby im na roveň postavené, ktorí sa presťahujú z Francúzska do Československa alebo naopak, ako aj ich rodinní príslušníci, ktorí s nimi bývajú v spoločnej domácnosti v štáte nového pracovného miesta, majú nárok na dávky nemocenského poistenia tohto štátu, pokiaľ:

1. boli uznaní schopnými na prácu pri ich poslednom príchode na územie tohto štátu;

2. boli sociálne poistení po svojom poslednom príchode na územie nového štátu zamestnania;

3. spĺňajú podmienky predpísané právnymi predpismi tohto štátu s prihliadnutím, v prípade potreby, na doby poistenia alebo náhradné doby získané podľa právnych predpisov druhého štátu.

Doby poistenia alebo náhradné doby získané v jednom i druhom štáte sa však sčítajú len v tom prípade, ak od konca obdobia poistenia v druhom štáte do začiatku obdobia poistenia na území štátu nového bydliska neuplynul čas dlhší ako šesť týždňov.“

Článok 5

Všeobecný dohovor sa dopĺňa druhým odsekom článku 8 tohto znenia:

„Osoby, ktorým bol vymeraný dôchodok podľa právnych predpisov jedného štátu a ktoré bývajú na území druhého štátu, majú nárok na vecné dávky poistenia pre prípad choroby a materstva za podmienok ustanovených právnymi predpismi štátu svojho bydliska a na účet inštitúcií tohto štátu.“

Článok 6

Všeobecný dohovor sa dopĺňa ďalším článkom 8a tohto znenia:

„Článok 8a

Dôchodcovia vyššie uvedení v článku 8 majú nárok na pohrebné, ak spĺňajú podmienky ustanovené právnymi predpismi štátu svojho bydliska; tieto dávky idú na ťarchu inštitúcie sociálnej bezpečnosti štátu ich bydliska.“

Článok 7

Článok 9 Všeobecného dohovoru sa zrušuje a nahrádza sa týmto ustanovením:

„Článok 9

§ 1

U československých alebo francúzskych štátnych príslušníkov, ktorí boli poistení postupne alebo striedavo v obidvoch zmluvných štátoch v jednej či viacerých sústavách invalidného poistenia, sčítajú sa doby poistenia získané v týchto sústavách alebo doby uznané v týchto sústavách za rovnocenné s dobami poistenia za podmienky, že sa tieto doby nekryjú, a to tak pre nárok na peňažné alebo vecné dávky, ako aj pre zachovanie alebo opätovné nadobudnutie tohto nároku.

§ 2

Peňažné dávky invalidného poistenia sa vymeriavajú podľa predpisov zákonodarstva, ktoré platilo pre poistenca v okamihu prerušenia zamestnania, po ktorom nasledovala invalidita, a poskytuje ho nositeľ príslušný podľa tohto zákonodarstva.

§ 3

Ak však v čase prerušenia zamestnania, po ktorom nasledovala invalidita, nepodrobil sa invalid, prv poistený v sústave invalidného poistenia v druhom štáte, sociálnemu poisteniu aspoň jeden rok, počítajúc od jeho posledného príchodu na územie štátu, kde došlo k prerušeniu zamestnania, dostane od príslušného nositeľa poistenia druhého štátu peňažné dávky podľa právnych predpisov tohto štátu, pokiaľ spĺňa ich podmienky s prihliadnutím na súčet dôb poistenia. Toto ustanovenie neplatí, ak invalidita nastala následkom úrazu.“

Článok 8

Článok 10 Všeobecného dohovoru sa zrušuje a nahrádza sa týmto ustanovením:

„Článok 10

Ak po zastavení invalidného dôchodku nadobudne poistenec znovu nárok, bude nové dávky poskytovať nositeľ, ktorý poskytoval dôchodok pôvodne priznaný.

Ak po odňatí invalidného dôchodku stav poistenca odôvodňuje priznanie nového invalidného dôchodku, vypláca sa tento dôchodok podľa vyššie uvedených predpisov článku 9.“

Článok 9

Článok 13 Všeobecného dohovoru sa zrušuje a nahrádza sa týmto ustanovením:

„Článok 13

§ 1

U československých alebo francúzskych štátnych príslušníkov, ktorí boli postupne alebo striedavo poistení v obidvoch zmluvných štátoch v jednej či viacerých sústavách starobného poistenia alebo poistenia pozostalých (dôchodky), sčítajú sa doby poistenia získané v týchto sústavách alebo doby uznané týmito sústavami za rovnocenné s dobami poistenia - za podmienky, že sa tieto doby nekryjú - a to tak pre získanie nároku na dávky, ako aj pre zachovanie alebo opätovné nadobudnutie tohto nároku.

§ 2

Ak zákonodarstvo jedného zo zmluvných štátov ustanovuje na priznanie určitých zvýhodnených dávok podmienku, aby doby boli získané v povolaní podliehajúcom osobitnej poistnej sústave, sčítajú sa pre priznanie týchto dávok len doby získané v príslušnej osobitnej sústave alebo v osobitných sústavách druhého štátu. Ak v jednom zo zmluvných štátov nie je pre ono povolanie osobitná sústava, jednako sa sčítajú doby poistenia získané v onom povolaní v jednej zo sústav uvedených v paragrafe 1 tohto článku.

§ 3

Dávky, o ktoré sa môže poistenec uchádzať u každého zúčastneného francúzskeho alebo československého nositeľa, určujú sa v zásade tak, že výška dávok, na ktoré by mal poistenec nárok, keby sa býval úhrn dôb uvedených v paragrafe 1 tohto článku získal v príslušnej československej alebo francúzskej sústave, sa znižuje v pomere dĺžky dôb získaných v tejto sústave.

§ 4

Správne dojednanie ustanoví podmienky pre uplatnenie minimálnych dôchodkov podľa zákonných predpisov obidvoch štátov, pokiaľ ide o dôchodky priznané podľa tohto článku.“

Článok 10

Všeobecný dohovor sa dopĺňa článkom 19a tohto znenia:

„Článok 19a

Pre zistenie stupňa pracovnej neschopnosti v prípade po sebe nasledujúcich pracovných úrazov, sa budú posudzovať predchádzajúce pracovné úrazy, ktorých odškodnenie spadá alebo spadalo pod zákonné predpisy druhého zmluvného štátu, rovnako ako úrazy podľa zákonných predpisov, ktorým poškodený podlieha.“

Článok 11

Odsek 1 článku 28 Všeobecného dohovoru sa zrušuje a nahrádza sa týmto ustanovením:

„Článok 28

Povinní platci sociálnych dávok podľa tohto dohovoru sa oslobodzujú od svojho záväzku platbou v mene svojho štátu. Prevody súm zodpovedajúcich dávkam dlžným z jednej a druhej strany, sa vykonávajú podľa ustanovení Platobnej dohody, platnej v čase prevodu medzi zmluvnými štátmi. Kurz prepočtu je daný oficiálnou paritou obidvoch mien.“

(Ostatné bez zmeny.)

Článok 12

Zmluvné strany si navzájom oznámia schválenie tohto Dodatkového dohovoru podľa svojich ústavných predpisov; dohovor nadobudne platnosť dňom tretieho mesiaca po dni posledného oznámenia.

Dané v Paríži 17. októbra 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dr. V. Pithart v. r.

Za vládu Francúzskej republiky:

Gilbert de Chambrun v. r.

DOPLNOK

k Dodatkovej dohode k Všeobecnému dohovoru z 12. októbra 1948 medzi Československom a Francúzskom o sociálnej bezpečnosti

Sústava sociálnej bezpečnosti platná pre zamestnancov v baniach a závodoch im postavených na roveň.

Československá vláda na jednej strane a

francúzska vláda na druhej strane,

berúc do úvahy, že treba upresniť vykonávanie ustanovení Dodatkovej dohody k Všeobecnému dohovoru z 12. októbra 1948 medzi Československom a Francúzskom o sociálnej bezpečnosti,

berúc ďalej do úvahy, že je žiadúce uviesť do súladu ustanovenia Dodatkovej dohody s príslušnými ustanoveniami Všeobecného dohovoru, pozmenenými Dodatkovým dohovorom k tomuto Všeobecnému dohovoru, aby sa bral ohľad na zmenu zákonných predpisov v obidvoch štátoch,

sa dohodli na týchto doplnkoch a zmenách Dodatkovej dohody k Všeobecnému dohovoru z 12. októbra 1948 medzi Československom a Francúzskom o sociálnej bezpečnosti:

Článok 1

Článok 5 Dodatkovej dohody sa dopĺňa novým odsekom 4 tohto znenia:

„Správne dojednanie ustanoví podrobnosti o použití zákonných predpisov obidvoch štátov o minimálnych dôchodkoch na dôchodky vymeriavané podľa tohto článku.“

Článok 2

Článok 9 Dodatkovej dohody sa zrušuje a nahrádza sa týmto ustanovením:

„Na uplatnenie nároku na invalidný dôchodok je dobou po ktorú účastníkovi patrí nemocenské poskytované podľa predpisu o nemocenskom poistení pred vymeraním jeho dôchodku, vždy doba ustanovená zákonnými predpismi štátu, v ktorej pracoval v čase, keď došlo k prerušeniu zamestnania, po ktorom nasledovala invalidita.“

Článok 3

Odsek 1 článku 10 Dodatkovej dohody sa zrušuje a nahrádza sa týmto ustanovením:

„Dôchodok pri baníckej invalidite, zavedený pre pracovníkov v baniach, možno priznať len poistencom, ktorí pracovali v baniach v čase, keď došlo k prerušeniu zamestnania, po ktorom nasledovala invalidita, a ktorí až do vymerania tohto dôchodku mali svoje bydlisko v štáte povinnom poskytovať dávky.“

Článok 4

Článok 12 Dodatkovej dohody sa zrušuje a nahrádza sa týmto ustanovením:

„Ak bol účastník v čase, keď došlo k prerušeniu zamestnania, po ktorom nasledovala invalidita, zamestnaný v inom štáte než v štáte, v ktorom má svoje sídlo nositeľ povinný poskytovať dávky, prihliada sa pri určení výšky invalidného dôchodku na zárobok poskytovaný pracovníkom onej skupiny povolania, ku ktorej účastník v tom čase patril, v štáte, v ktorom má svoje sídlo nositeľ povinný poskytovať dávky.“

Článok 5

Odsek 1 článku 14 Dodatkovej dohody sa zrušuje a nahrádza sa týmito ustanoveniami:

„Ak po zastavení výplaty invalidného dôchodku vznikne poistencovi nový nárok, obnoví výplatu dávok nositeľ, ktorý bol povinný poskytovať dôchodok pôvodne priznaný.“

„Ak po zastavení výplaty invalidného dôchodku poistencov stav bude odôvodňovať priznanie nového invalidného dôchodku, vymerá sa tento nový dôchodok podľa ustanovenia článku 9 Dodatkovej dohody.“

Článok 6

Zmluvné strany si navzájom oznámia schválenie tohto Doplnku podľa svojich ústavných predpisov. Tento Doplnok nadobudne platnosť prvým dňom tretieho mesiaca po dni posledného oznámenia.

Dané v Paríži 17. októbra 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dr. V. Pithart v. r.

Za vládu Francúzskej republiky:

Gilbert de Chambrun v. r.

PROTOKOL

o doplnkovom prídavku podľa francúzskeho zákona z 30. júna 1956 v platnom znení

Československá vláda a francúzska vláda,

berúc do úvahy, že doplnkový prídavok, zavedený vo Francúzsku zákonom z 30. júna 1956 v platnom znení, je dávkou, ktorá je poskytovaná bez platenia akýchkoľvek príspevkov zúčastnených osôb starým osobám bez dostatočných prostriedkov, a že táto dávka je poskytovaná podľa osobitných predpisov;

berúc do úvahy výšku starobných dávok, ktoré v Československu požívajú zamestnanci, francúzski štátni príslušníci,

berúc do úvahy, že zákon z 2. augusta 1957 rozšíril poskytovanie tohto prídavku na požívateľov doživotných dávok invalidného poistenia,

dohodli sa na následujúcom:

1. Československí štátni príslušníci, ktorí sú príjemcami starobného alebo invalidného dôchodku podľa francúzskej ústavy pre zamestnancov v rámci právnych predpisov uvedených v článku 2, § 1 bode 1 Všeobecného dohovoru z 12. októbra 1948 alebo právnych predpisov o prídavku pre starých zamestnancov uvedených v Protokole podpísanom toho istého dňa, majú nárok na doplnkový prídavok za podmienok ustanovených pre francúzskych štátnych príslušníkov zákonom z 30. júna 1956 v platnom znení so zreteľom na neskoršie predpisy.

2. Doplnkový prídavok uvedený v predchádzajúcom odseku sa prestane poskytovať československým štátnym príslušníkom, ktorí sa vysťahujú z územia metropolitného Francúzska.

3. Za účelom vykonania predpisov o príjmoch, obsiahnutých v zákone z 30. júna 1956 v platnom znení, poskytnú príslušné československé úrady francúzskym inštitúciám a úradom, ktoré poskytujú doplnkový prídavok, svoju pomoc, čo sa týka:

a) vykonávania vyšetrovania o príjmoch, ktoré má žiadateľ v Československu, najmä o doživotných dávkach poskytovaných podľa československej sústavy sociálneho zabezpečenia a vykonajú v dôsledku toho vyšetrenie a zistenie za podmienok predpísaných v tomto smere československými právnymi predpismi sociálneho zabezpečenia;

b) ocenenia majetku, ktorý v Československu vlastní;

c) donútenia, v prípade potreby, osôb bývajúcich v Československu, ktoré sú povinné poskytovať výživu žiadateľom, o ktorých ide.

Žiadosti podané za tým účelom francúzskymi inštitúciami a úradmi sa pošlú ústrednému orgánu označenému československou vládou.

4. Zmluvné strany si navzájom oznámia schválenie tohto Protokolu podľa svojich ústavných predpisov; Protokol nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni posledného oznámenia.

5. Tento Protokol je uzavretý na čas jedného roka od nadobudnutia platnosti. Bude mlčky obnovený z roka na rok, ledaže by bol vypovedaný tri mesiace pred uplynutím lehoty.

Dané v Paríži 17. októbra 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dr. V. Pithart v. r.

Za vládu Francúzskej republiky:

Gilbert de Chambrun v. r.

PROTOKOL

o sústave sociálneho poistenia, ktorá bude použitá na československých študentov vo Francúzsku a na francúzskych študentov v Československej socialistickej republike

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Francúzskej republiky

usilujúc o spoluprácu v kultúrnej oblasti a o zabezpečenie sociálnej ochrany príslušníkov obidvoch štátov študujúcich na území druhého štátu sa rozhodli prijať tieto opatrenia:

Článok 1

Francúzska sústava sociálneho zabezpečenia študentov, obsiahnutá v knihe VI oddiele 1 Kodexu sociálneho zabezpečenia je použiteľná za tých istých podmienok tak na francúzskych študentov ako aj na československých študentov študujúcich vo Francúzsku, ktorí nie sú v tejto krajine ani sociálne poistení, ani nie sú rodinnými príslušníkmi poistenca.

Článok 2

Československá sústava sociálneho zabezpečenia je použiteľná za tých istých podmienok tak na československých študentov ako aj na francúzskych študentov študujúcich v Československu.

Článok 3

Zmluvné strany si navzájom oznámia, že boli splnené ústavné opatrenia nevyhnutné, aby tento Protokol nadobudol účinnosť. Protokol nadobudne účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dátume posledného oznámenia.

Článok 4

Tento Protokol je uzavretý na čas jedného roka od nadobudnutia platnosti. Bude mlčky obnovený z roka na rok, ledaže by bol vypovedaný tri mesiace pred uplynutím lehoty.

Ak tento Protokol bude vypovedaný, zostanú jeho ustanovenia v platnosti pre získané nároky bez ohľadu na obmedzujúce ustanovenia, ktoré by zaviedli sústavy sociálneho zabezpečenia pre pobyt poistenca v cudzine.

Spísané v Paríži 17. októbra 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dr. V. Pithart v. r.

Za vládu Francúzskej republiky:

Gilbert de Chambrun v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.