Vyhláška č. 74/1970 Zb.Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s vykonávaním racionalizačných a organizačných opatrení

Čiastka 22/1970
Platnosť od 17.07.1970 do31.07.1991
Účinnosť od 31.05.1991 do31.07.1991
Zrušený 306/1991 Zb.

OBSAH

74

VYHLÁŠKA

federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí

z 3. júla 1970,

ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s vykonávaním racionalizačných a organizačných opatrení

Federálne Ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode s ministerstvami práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednou radou Československého revolučného odborového hnutia podľa § 11 a 12 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov, § 63 ods. 2 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov a § 142 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení:


§ 6

(4) Pracovníkovi, ktorému už uplynula ochranná lehota zo zamestnania, patrí v čase, keď poberá príspevok, aj prípadné pohrebné, ak sú inak splnené podmienky pre jeho poskytnutie podľa predpisov o nemocenskom poistení pracovníkov; za týchto podmienok patrí pohrebné aj tomu, kto zomretému pracovníkovi vystrojil pohreb.


Minister:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 157/1975 Zb. o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce.

2) Najmä vyhláška č. 33/1974 Zb. o príspevkoch a náhradách, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi.

3) V tretej časti vyhlášky sú v §4 až 7 upravené podmienky nároku na hmotné zabezpečenie pred nástupom do nového zamestnania (najmä na príspevok pred nástupom do nového zamestnania poskytovaný okresným národným výborom), ktoré zostávajú bez zmeny."

4) Napr. vyhláška č. 33/1974 Zb. o príspevkoch a náhradách, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi, úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 3.11.1976 č. FV/1-1046/76-1112 o poskytovaní náležitostí pracovníkom a učňom získaným náborom a vnútrorezortnými prevodmi z iných oblastí ČSSR do vybraných organizácií na území hl. m. Prahy (registrovaná v čiastke 29/1976 Zb.), vyhláška č. 62/1970 Zb. o poskytovaní náborových príspevkov a iných výhod doosídlencom vo vymedzenom území pohraničia, vyhláška č. 96/1967 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, smernice Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí zo 14. januára 1972 č. II/1-126/72-7501 na vykonanie niektorých ustanovení vyhlášky č. 96/1967 Zb.

5) Pozri aj ustanovenia §1 ods. 1 písm. e) a písm. f) vyhlášky č. 112/1975 Zb.

6) Nároky zo sociálneho zabezpečenia pracovníkov, na ktoré sa vzťahuje táto vyhláška, upravuje vyhláška č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, najmä v ustanoveniach §2, 11, 14, 15 a 136.

7) Pozri aj ustanovenie §2 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 143/1965 Zb. v znení vyhlášky č. 113/1975 Zb.".