Vyhláška č. 17/1970 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj a ministerstiev výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky o udeľovaní súhlasu na začínanie stavieb

(v znení č. 7/1971 Zb., 91/1972 Zb.)

Čiastka 4/1970
Platnosť od 12.03.1970 do31.12.1977
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1977
Zrušený 85/1977 Zb.

17

VYHLÁŠKA

Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj a ministerstiev výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky

z 28. februára 1970

o udeľovaní súhlasu na začínanie stavieb

Federálny výbor pre technický a investičný rozvoj, Ministerstvo výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Ministerstvo výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 6 písm. ch) zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov, § 6 zákona č. 2/1969 Zb. Českej národnej rady o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky a § 1 a 11 zákona č. 207/1968 Zb. Slovenskej národnej rady o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky na vykonanie uznesenia vlády Československej socialistickej republiky z 23. 12. 1969 č. 327


Prvá časť

ÚVODNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Účel vyhlášky

(1) Touto vyhláškou sa sleduje zlepšenie realizácie investičnej výstavby v súlade so základnými cieľmi plánu a odstránenie jej nedostatkov, najmä zníženie nadmernej rozostavanosti, skrátenie neúmerných lehôt výstavby a celkové zvýšenie úrovne, disciplíny a poriadku v príprave investičnej výstavby.

(2) Počas nevyhnutnej potreby bude začínanie všetkých stavieb, na ktoré sa táto vyhláška vzťahuje (§ 2), viazané na udelenie štátneho súhlasu. Tak bude zabezpečené, že v budúcnosti sa môžu začínať len stavby zahrnuté vo schválených ročných vykonávacích plánoch, ktorých plynulá realizácia a budúca prevádzka (užívanie) sú náležite zabezpečené a na začatie ktorých bol udelený súhlas podľa tejto vyhlášky.

§ 2

Rozsah platnosti

Vyhláška sa vzťahuje na všetky stavby s rozpočtovým nákladom nad 1,5 mil. Kčs*) plánované na začatie po 1. januári 1970.

§ 3

Základné ustanovenia

(1) Na začatie stavby je potrebné:

a) povolenie na začatie stavby,

b) registrácia.

(2) Začatie stavby sa môže povoliť, len ak sa uskutočnilo povoľovacie konanie podľa § 4 až 8, prípadne - pri stavbách uvedených v § 9 ods. 1 - podľa § 4 až 7 a 9.

(3) Stavba, ktorej začatie bolo povolené (ďalej „povolená stavba“), sa môže začať až po vykonanej registrácii.

Druhá časť

POVOĽOVACIE KONANIE

§ 4

Účel a rozsah povoľovacieho konania

(1) V povoľovacom konaní sa preveria - najskôr tri mesiace, najneskôr šesť týždňov pred začatím stavby - podmienky, za ktorých sa stavba zaradila do plánu, ako aj ostatné dôležité podmienky, ktoré neboli plánom určené (§ 5), ale ktorých splnenie je nevyhnutné na zabezpečenie plynulej a včasnej výstavby a budúcej prevádzky (užívania).

(2) Na povoľovacie konanie sa môžu navrhnúť len stavby uvedené v pláne investičnej výstavby, t. j. v zoznamoch stavieb schválených príslušnými národnými alebo federálnymi orgánmi na začatie v jednotlivých rokoch,*) alebo v režimoch komplexnej bytovej výstavby (§ 9).

§ 5

Podmienky overované pri povoľovacom konaní

(1) Podmienky, za ktorých sa stavba zaradila do plánu, sa overujú týmito údajmi a ukazovateľmi:

a) rozpočtové náklady stavby spolu,**)

b) rok dokončenia stavby,

c) projektovaná kapacita a termín uvedenia kapacít do prevádzky (užívania),

d) rozpočtové náklady zahrnuté do plánu investičnej výstavby spolu a z toho stavebné práce,***)

e) potreba, prípadne prírastok pracovných síl na zabezpečenie prevádzky pri plnom využití kapacity,

f) ďalšie údaje a ukazovatele vyplývajúce z výberového konania.)

(2) Podmienky, ktoré neboli plánom určené, sa overujú najmä týmito dokladmi a ukazovateľmi:

a) riadnou projektovou dokumentáciou, t. j. pri jednotlivej stavbe projektom celej stavby, najmenej však súhrnným projektovým riešením stavby, včítane zmluvného zabezpečenia dopracovania projektov všetkých objektov a prevádzkových súborov; pri súbore stavieb okrem toho štúdiou súboru stavieb a dokladom o zabezpečení prednostného vyprojektovania inžinierskych sietí prerokovaným s príslušnými orgánmi pri rešpektovaní ich pripomienok,

b) zmluvným zabezpečením dodávok a prác pre celú stavebnú časť a rozhodujúcich dodávok strojov a zariadení nevyhnutných na splnenie termínov uvádzania stavby do prevádzky (užívania),

c) zabezpečením hlavnými surovinami, vodou a energiami pri uvedení stavby do prevádzky (užívania),

d) zabezpečením financovania stavby, zodpovedajúcim súhrnnému rozpočtu a plne vyčerpávajúcim vecný rozsah stavby, v členení na vlastné zdroje investora, prostriedky štátneho rozpočtu, bankové úvery a devízové prostriedky,

e) územným rozhodnutím a rozhodnutím o prípustnosti stavby,

f) dokladom, že pri bytovej výstavby sú zabezpečené podmieňujúce investície, a ak je stavba súčasťou obytného súboru (sídliska) alebo iného súboru stavieb, že sa vybudujú predovšetkým inžinierske siete,

g) dokladom nadriadeného orgánu, že stavebná organizácia plní záväzky uložené jej ako záväzná úloha v bytovej výstavbe, t. j. že stavba sa nebude realizovať na úkor kapacity potrebnej na túto záväznú úlohu.

§ 6

Overovanie splnenia podmienok

(1) Overenie splnenia podmienok uvedených v § 5 ods. 1 zahŕňa zistenie, že podmienky existujú a trvajú, prípadne že nie sú zhoršené.

(2) Overenie splnenia podmienok podľa § 5 ods. 1 písm. b) zahŕňa zistenie, že stavba sa bude budovať plynule, s dodržaním termínu dokončenia uvedeného v pláne investičnej výstavby, t. j. v zoznamoch stavieb schválených na začatie v jednotlivých rokoch, alebo v režimoch komplexnej bytovej výstavby (§ 9); pritom sa zdôvodní prípadný rozdiel medzi technicky reálnou lehotou a zmluvne zabezpečenou lehotou.

(3) Splnenie podmienok podľa § 5 ods. 1 písm. e) treba preukázať dokladom o zabezpečení budúcej prevádzky stavby pracovnými silami pri plnom využití kapacity výhľadovou bilanciou pracovných síl za celý príslušný okres, prípadne kraj, pričom výhľadovú bilanciu pri centrálne posudzovaných stavbách overuje v ČSR Plánovacia komisia ČSR, v SSR Plánovacia komisia SSR.

§ 7

Povoľujúci orgán

(1) Začatie stavby povoľujú:

a) federálne odvetvové orgány a ostatné orgány im na roveň postavené pri stavbách federálneho významu*) a pri ostatných stavbách organizácií riadených federálnymi orgánmi (pri všetkých stavbách centrálne posudzovaných po vyjadrení federálneho Ministerstva plánovania a Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj);

b) ústredné odvetvové orgány republík a orgány im na roveň postavené, krajské národné výbory v ČSR a okresné národné výbory v SSR pri všetkých ostatných stavbách (pri centrálne posudzovaných stavbách po vyjadrení ministerstiev plánovania a ministerstiev výstavby a techniky republík).

(2) Federálny výbor pre technicky a investičný rozvoj a ministerstvá výstavby a techniky republík si môžu vyhradiť pri zostavovaní štátneho plánu pôsobnosť povoľujúceho orgánu pri vybraných centrálne posudzovaných stavbách v súlade s pôsobnosťou podľa predchádzajúceho odseku.

(3) Ministri (vedúci ústredných orgánov) môžu pôsobnosť povoľujúceho orgánu podľa ods. 1 preniesť s výnimkou stavieb centrálne posudzovaných na generálnych riaditeľov výrobných hospodárskych jednotiek a vedúcich orgánov im na roveň postavených v rozsahu dohodnutom s príslušným Ministerstvom výstavby a techniky a Ministerstvom plánovania - prípadne pri stavbách organizácií riadených federálnymi orgánmi - s Federálnym výborom pre technický a investičný rozvoj a federálnym Ministerstvom plánovania.

§ 8

Postup pri povoľovacom konaní

(1) Žiadosť o povolenie začať stavbu predkladá priamy investor prostredníctvom svojho nadriadeného orgánu oprávnenému vydať povolenie v lehote podľa § 4 ods. 1. Žiadosť doloží podkladmi podľa § 5 a 6 a návrhom registračného listu stavby,**) uvádzajúcim najmä údaje o stavbe a jej technicko-ekonomické ukazovatele (pozri prílohu č.1), a to v počte vyhotovení vyplývajúcom z § 13. Na povoľovacie konanie možno použiť doklady, ktoré boli už prv preverené (napr. pri schvaľovaní projektu, pri výberovom konaní), za predpokladu, že do prerokovania v povoľovacom konaní nedošlo k ich zmene.

(2) Povoľovací orgán na základe žiadosti (ods.1) začne, organizuje a riadi povoľovacie konanie. Konanie je povinný začať bez meškania. Zúčastniť sa na konaní na vopred určenom mieste v termínoch zodpovedajúcich § 4 ods. 1 vyzve zodpovedného zástupcu priameho investora, jeho nadriadeného orgánu, Štátnej banky československej, generálneho projektanta, dodávateľa stavebnej časti stavby (prípadne dodávateľov stavebných prác) a dodávateľov rozhodujúcich technologických zariadení; ak ide o zahraničné organizácie, pozve ich podľa potreby. Povoľujúci orgán môže poveriť organizačnou prípravou a zvolaním účastníkov povoľovacieho konania priameho investora alebo orgán jemu nadriadený. Pri centrálne posudzovaných stavbách upovedomí o uskutočnení povoľovacieho konania príslušné Ministerstvo výstavby a techniky a Ministerstvo plánovania (prípadne Federálny výbor pre technický a investičný rozvoj a federálne Ministerstvo plánovania).

(3) Ak nie sú pri povoľovacom konaní splnené podmienky pre začatie stavby podľa § 5 ods. 1 a ide pritom o základné údaje a ukazovatele (uvedené v prílohe č. 1 a označené písmenom „Z“) alebo podmienky podľa § 5 ods. 2, nesmie sa začatie povoliť až do odstránenia chýb alebo do rozhodnutia orgánu príslušného na schválenie odchýlok. Začatie stavby sa nesmie povoliť ani v prípadoch, keď lehoty dodávok dohodnuté v hospodárskych zmluvách nezabezpečujú lehotu výstavby určenú podľa tejto vyhlášky.

(4) O výsledku povoľovacieho konania vyhotoví povoľujúci orgán (poverený pracovník) zápisnicu. Prílohu zápisnice tvorí registračný list stavby v počte vyhotovení vyplývajúcom z § 13 s údajmi a ukazovateľmi overenými k času uskutočnenia povoľovacieho konania.

(5) Po kladnom výsledku povoľovacieho konania vedúci povoľujúceho orgánu alebo ním poverený zástupca potvrdí predložený registračný list stavby a postúpi ho najneskôr do jedného týždňa spolu so zápisnicou na registráciu registrujúcemu orgánu (§ 11).

§ 9

Odchýlky povoľovacieho konania pri niektorých druhoch stavieb

(1) Pri stavbách komplexnej bytovej výstavby a pri stavbách s rozpočtovými nákladmi do 5 mil. Kčs organizácií riadených okresnými poľnohospodárskymi združeniami, prípadne výrobnými poľnohospodárskymi správami sa neuskutočňuje povoľovacie konanie podľa § 8.

(2) Povolenie začať stavbu komplexnej bytovej výstavby si vyžiada priamy investor na príslušnom národnom výbore (KNV v ČSR, ONV v SSR). Žiadosť doloží návrhom registračného listu stavby opatreným údajmi a ukazovateľmi odvodenými z režimu komplexnej bytovej výstavby a overenými v čase podania žiadosti (v počte vyhotovení podľa § 13).

(3) Povolenie začať stavbu s rozpočtovým nákladom do 5 mil. Kčs organizácie riadenej okresným poľnohospodárskym združením alebo výrobnou poľnohospodárskou správou si vyžiada priamy investor na príslušnom okresnom poľnohospodárskom združení alebo výrobnej poľnohospodárskej správe. Žiadosť doloží návrhom registračného listu stavby opatreným údajmi a ukazovateľmi overenými v čase podania žiadosti (v počte vyhotovení podľa § 13).

(4) Povoľujúci orgán overí, či sú splnené podmienky pre začatie stavby uvedené v odseku 2 a 3. V kladnom prípade vedúci povoľujúceho orgánu alebo ním poverený zástupca potvrdí registračný list stavby a postúpi ho najneskôr do jedného týždňa na registráciu registrujúcemu orgánu (§ 11). Pri stavbách obytných súborov tak môže urobiť až po predchádzajúcom spoločnom prerokovaní a preverení údajov a ukazovateľov registračného listu stavby, uložených pri posudzovaní prípravnej dokumentácie stavby, s Ministerstvom výstavby a techniky. Ak podmienky pre začatie stavby nie sú splnené, postupuje sa podľa ustanovenia § 8 ods. 3.

(5) Federálny výbor pre technický a investičný rozvoj v spolupráci s federálnym Ministerstvom plánovania ustanoví, ktoré orgány udeľujú súhlas na začínanie stavieb osobitnej časti štátneho plánu a uranového priemyslu.

Tretia časť

REGISTRÁCIA POVOLENÝCH STAVIEB

§ 10

Účel a rozsah registrácie

(1) Registráciou sa sleduje:

a) dosiahnutie potrebnej dôslednosti povoľovacieho konania,

b) zabezpečenie potrebných väzieb na jednotný informačný systém v investičnej výstavbe.*)

(2) Registrácii podliehajú všetky stavby, pri ktorých sa uskutočnilo s kladným výsledkom povoľovacie konanie (§ 8 a 9).

§ 11

Orgány vykonávajúce registráciu

(1) Registráciu povolených stavieb organizácií riadených federálnymi orgánmi vykonáva Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj, pri všetkých ostatných stavbách ministerstvá výstavby a techniky ČSR alebo SSR (ďalej len „registrujúci orgán").

(2) Ak je povoľujúcim orgánom Federálny výbor pre technický a investičný rozvoj alebo príslušné Ministerstvo výstavby a techniky, vykoná na základe potvrdeného registračného listu sám registráciu. V prípadoch, keď sa pôsobnosť povoľujúceho orgánu preniesla na generálnych riaditeľov výrobných hospodárskych jednotiek alebo na vedúcich orgánov im na roveň postavených, predkladá sa potvrdený registračný list na registráciu prostredníctvom orgánu, ktorý pôsobnosť preniesol.

§ 12

Postup pri registrácii

(1) Podnet na registráciu povolenej stavby dáva povoľujúci orgán (§ 8 ods. 5, § 9 ods. 4).

(2) Registrujúci orgán posúdi predpoklady registrácie ako podmienky pre udelenie súhlasu na začatie stavby (§ 3).

(3) Ak orgán vykonávajúci registráciu nezistí prekážky registrácie, pridelí stavbe registračné číslo. Registračný list stavby opatrí doložkou o vykonanej registrácii. V opačnom prípade prerokuje spôsob odstránenia nedostatkov pred registráciou s povoľujúcim orgánom.

§ 13

Opatrenie po vykonanej registrácii

Orgán, ktorý vykonal registráciu, si ponechá jedno vyhotovenie registračného listu opatrené registračným číslom; ďalšie vyhotovenie odošle najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď mu bol registračný list doručený:

- Federálnemu štatistickému úradu (originál na štatistické spracovanie);

- povoľujúcemu orgánu (ak nie je súčasne orgánom, ktorý vykonal registráciu);

- investorovi;

- nadriadenému orgánu investora (ak nie je súčasne povoľujúcim orgánom);

- ústrednému odvetvovému orgánu (ak nie je súčasne povoľujúcim orgánom);

- Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj (pri všetkých centrálne posudzovaných stavbách organizácií riadených národnými orgánmi);

- Ministerstvu výstavby a techniky ČSR alebo SSR podľa miesta stavby pri všetkých centrálne posudzovaných stavbách organizácií riadených federálnymi orgánmi;

- Štátnej banke československej, a to

- ústrediu pri všetkých stavbách organizácií riadených federálnymi orgánmi,

- hlavnému ústavu v Prahe alebo v Bratislave pri všetkých stavbách organizácií riadených národnými orgánmi;

- Štátnej plánovacej komisii pri všetkých centrálne posudzovaných stavbách;

- Plánovacej komisii ČSR alebo SSR pri všetkých centrálne posudzovaných stavbách organizácií riadených národnými orgánmi.

Štvrtá časť

FINANCOVANIE A REALIZÁCIA REGISTROVANÝCH STAVIEB

§ 14

Podmienka financovania

Podmienkou financovania stavieb podliehajúcich povoľovaciemu konaniu je predloženie registračného listu potvrdeného povoľujúcim orgánom a opatreného registračným číslom orgánu, ktorý vykonal registráciu, Štátnej banke československej (podľa § 13 písm. e).

§ 15

Povinnosti investorov pri realizácii

(1) V priebehu realizácie stavieb sú priami investori a im nadriadené orgány povinní zabezpečovať dodržanie podmienok, za ktorých bol vydaný súhlas na začatie stavby.

(2) Ak v priebehu realizácie stavby dôjde k zmene základných údajov a ukazovateľov (uvedených v prílohe č. 1 a označených písmenom „Z“), je priamy investor povinný bez meškania oznámiť zmenu povoľujúcemu orgánu a financujúcej pobočke banky s uvedením dôvodov. Povoľujúci orgán rozhodne, či sa má predložiť nový registračný list stavby, prípadne opakovať povoľovacie konanie.*)

(3) Ak nedôjde k začatiu stavby do troch mesiacov po jej registrácii alebo ak došlo k zastaveniu stavby v priebehu realizácie, je priamy investor rovnako povinný túto skutočnosť oznámiť povoľujúcemu orgánu, registrujúcemu orgánu a financujúcej pobočke banky s uvedením dôvodov. V týchto prípadoch stráca registrácia, a tým aj udelenie súhlasu na začatie stavby platnosť.

§ 16

Úlohy Štátnej banky československej

(1) Štátna banka československá preveruje dodržiavanie základných údajov a technicko-ekonomických ukazovateľov stavby, zahrnutých do úverových zmlúv a dohôd o uvoľňovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu v súlade s hlavnými podmienkami, za ktorých bol udelený súhlas na začatie stavby. Plnenie ostatných podmienok pri týchto stavbách a dodržiavanie základných údajov a technicko-ekonomických ukazovateľov pri ostatných stavbách overuje banka pri previerke podkladov predkladaných investorom pre financovanie stavieb a pri náhodných dohliadkach na stavbách alebo u investorov.

(2) Ak banka zistí zmenu základných podmienok, ktorú investor neohlásil podľa § 15 ods. 2, oznámi to orgánu, ktorý začatie stavby povolil, a určí lehotu na odstránenie chyby. Po jej márnom uplynutí zastaví financovanie.


Piata časť

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 17

Prechodné ustanovenia

Pri stavbách začatých po 1. januári 1970 do jedného mesiaca po účinnosti vyhlášky sa vykoná povoľovacie konanie podľa vyhlášky dodatočne, najneskôr však do konca apríla 1970.

§ 18

Záverečné ustanovenia

(1) Porušenie povinností určených touto vyhláškou, v dôsledku ktorého bol udelený súhlas na začatie stavby, hoci neboli splnené určené podmienky, je dôvodom na opatrenie podľa § 77 a nasledujúcich Zákonníka práce,**) ak nejde o závažnejší čin vyžadujúci trestný postih.

(2) Vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister - predseda:

Ing. Černík v. r.

Minister:

Doc. Ing. Löbl, DrSc., v. r.

Minister:

Šebesta v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 17/1970 Zb.

Údaje a ukazovatele registračného listu stavby

A. Identifikačné údaje

Registračné číslo stavby -

1. miesto: číslo reg. miesta

2. miesto: označenie zmeny

3. - 7. miesto poradové číslo

Stavba - názov a miesto (kraj, okres)

- odvetvie a pododvetvie

- charakter stavby

- veľkostné kategórie

Investor - názov a sídlo (kraj, okres)

- rezort

- skupina organizácií (VHJ)

- odvetvie a pododvetvie

- druh organizácie

Orgán udeľujúci súhlas so začatím stavby

Financujúca pobočka ŠBČS

B. Údaje o výstavbe

Mesiac a rok začatia stavby

Z Mesiac a rok dokončenia stavby

Z Čas výstavby v mesiacoch

Z Mesiac a rok dokončenia nábehu výroby na projektované parametre

Zábor poľnohospodárskej pôdy v ha

Zastavaná plocha v m2

Úžitková plocha v m2

Obstavaný priestor v m3

Náklady súhrnného rozpočtu stavby spolu (hlava I až IX)

Projektové práce (hlava I)

Z Rozpočtové náklady zahrnované do plánu investičnej výstavby spolu

z toho stavebné práce

Dtto v jednotlivých rokoch

z toho stavebné práce

(hlava II až VIII stĺpcov f+g súhrnného rozpočtu)

Z Náklady uhrádzané z investičných prostriedkov spolu

Dtto v jednotlivých rokoch

(hlava I až IX po vylúčení nákladov uhrádzaných z neinvestičných prostriedkov

C. Finančné krytie investičných nákladov spolu a v jednotlivých rokoch

Spolu

v tom: vlastné zdroje

úverový prísľub

prísľub návratných štátnych prostriedkov

prísľub nenávratných štátnych prostriedkov

iné zdroje

D. Finančné zabezpečenie dodávok z KST spolu a v jednotlivých rokoch

Potreba dodávok

Zmluvné zabezpečenie

Zdroje krytia

v tom: vlastné devízy

limit

iné zdroje

E. Finančné zabezpečenie dodávok z KŠ spolu a v jednotlivých rokoch

Potreba dodávok

Zmluvné zabezpečenie

Zdroje krytia

v tom: vlastné devízy

návratný predaj

nenávratný predaj

iné zdroje

F. Ekonomické ukazovatele prevádzky

Z Ročný objem výroby tovaru

Z Ročný objem výkonov

Ročné náklady na výkony spolu

Ročné odpisy základných prostriedkov

Ročný objem vývozu do KST

Ročný objem vývozu do KŠ

Z Hrubý zisk

Nerozdelený - čistý zisk použiteľný

Mzdy a platy (včítane odmien)

Dotácie k tržbám

Z Počet pracovníkov spolu, z toho žien

Počet smien za 24 hodín

Počet robotníkov spolu

Počet robotníkov hlavnej výrobnej činnosti

Dtto v hlavnej smene

G. Ukazovatele ekonomickej efektívnosti investícií

Z Vnútorné výnosové percento z hrubého a čistého zisku

Z Čas návratnosti investičných prostriedkov v rokoch

Z Reprodukčná hodnota 1 prevoditeľného rubľa v Kčs

Z Reprodukčná hodnota 1 US dolára v Kčs

Cenová výhodnosť výrobkov v Kčs

Z H. Projektované kapacity - názov a termíny uvádzanie do prevádzky

Druh kapacity

Merná jednotka

Číselné označenie kapacity

Počet jednotiek

Prírastok

Termín uvedenia do prevádzky (mesiac, rok)

J. Plánovaný prírastok potreby energie z cudzích zdrojov

Druh energie

Merná jednotka

Číselné označenie

Jednotka množstva

Plánovaná potreba:

elektrická energia, vykurovacia nafta, tuhé palivá, para, voda, svietiplyn, plyn

K. Dodávatelia z tuzemska a termínové údaje o zmluvách

Generálny projektant - dátum zmluvy

Dodávateľ stavebnej časti 1, 2, 3 - dátum zmluvy

Dodávateľ technológie 1, 2, 3, 4, 5 - dátum zmluvy

Projektová úloha prerokovaná (názov orgánu a dátum)

Súhrnné projektové riešenie prerokované (názov orgánu a dátum)

Územné rozhodnutie vydal - dátum

Rozhodnutie o prípustnosti stavby vydal - dátum

L. Dodávatelia zo zahraničia a termínové údaje o zmluvách

Dodávateľ stavebnej časti 1 - prísľub devíz z KŠ - dátum zmluvy

Dodávateľ technológie 1, 2 - prísľub devíz z KŠ - dátum zmluvy

M. Údaje o potrebe prírastkov hlavných materiálov a kooperácie vo výrobe

Druh materiálu (kooperácie)

Dodávateľ (i zahraničný)

Merná jednotka

Počet jednotiek

N. Údaje o bytových stavbách

Počet bytových jednotiek

Počet obyvateľov na 1 ha

Priemerná úžitková plocha 1 bytu v m2

Priemerná obytná plocha 1 bytu v m2

Výšková zástavba v % (byty v bytových objektoch do 4 podlaží, od 5 do 8, od 9 do 13, nad 13 podlaží)

Čistý priemerný náklad na 1 byt

Priemerný náklad na 1 byt včítane vybavenia

Príloha č. 2 vyhlášky č. 17/1970 Zb.

Postup

pri vypracovaní a potvrdení zoznamov stavieb plánovaných na začatie v roku 1970

Na vykonanie uznesenia vlády č. 327/1969 bodu VI/E/4 vyslovilo Predsedníctvo vlády súhlas s týmto postupom pri vypracovaní zoznamov stavieb plánovaných na začatie v roku 1970:

1. Postup pri vypracovaní zoznamov stavieb

a) organizácií riadených národnými orgánmi:

Zoznamy stavieb organizácií s plnou hmotnou zodpovednosťou za investičnú výstavbu spracujú národné plánovacie a odvetvové orgány na podklade výsledkov konkurzného a výberového konania a výberu stavieb prerokovaného Predsedníctvom vlády ČSSR z 1. 12. 1969.

Zoznamy stavieb ostatných organizácií vypracujú národné ministerstvá plánovania, odvetvové ministerstvá a národné výbory.

Zoznamy stavieb sa vypracujú v spolupráci so Štátnou bankou československou a pri centrálne posudzovaných stavbách a stavbách federálneho významu sa odsúhlasia s federálnym Ministerstvom plánovania pred ich predložením vládam ČSR a SSR, najmä z hľadiska rešpektovania výsledkov previerky podľa rozhodnutia Predsedníctva vlády ČSSR z 1. 12. 1969 (zabezpečenie pracovných síl, dodávateľské a finančné zabezpečenie) a koordinácie investičných programov v jednotlivých republikách.

Zoznamy stavieb sa vypracujú v týchto ukazovateľoch:

- názov a miesto stavby,

- rozpočtové náklady zahrnuté do plánu investičnej výstavby spolu, z toho stavebné práce,

- rok dokončenia stavby,

- projektovaná kapacita a termíny uvedenia jednotlivých kapacít do prevádzky,

- objem prác a dodávok v roku 1970 a 1971 spolu, z toho stavebné práce,

- potreba, prípadne prírastok pracovných síl na zabezpečenie prevádzky pri plnom využití kapacity;

b) organizácií riadených federálnymi orgánmi:

Organizáciám riadeným federálnymi orgánmi zabezpečujú vypracovanie zoznamov stavieb príslušné federálne orgány a federálne Ministerstvo plánovania obdobne, ako je uvedené v bode 1 a). Pre stavby národnej obrany platí osobitný predpis.

2. Potvrdenie zoznamov stavieb

Zoznamy stavieb podľa zmyslu uznesenia vlády č. 327/1969, ktorých začatie sa plánuje v roku 1970, potvrdí

a) vláda ČSSR pri stavbách federálneho významu, pokiaľ by sa navrhovali zmeny proti uzneseniu vlády, a pri ostatných centrálne posudzovaných stavbách organizácií riadených
federálnymi orgánmi;

b) vláda SSR pri všetkých zostávajúcich centrálne posudzovaných stavbách a vláda ČSR, len pokiaľ by šlo o rozšírenie už schváleného zoznamu stavieb;

c) federálne odvetvové orgány pri ostatných stavbách organizácií riadených federálnymi orgánmi;

d) odvetvové ústredné orgány republík, KNV v ČSR a ONV v SSR pri ostatných zostávajúcich stavbách (prípadne môžu previesť kompetenciu pre stavby do určitého rozsahu na
VHJ).

3. Vykonávanie zmien zoznamov stavieb

Zmeny zoznamov stavieb vypracované podľa bodu 1 a), b) bude možné vykonávať len so súhlasom orgánov, ktoré zoznamy potvrdili.

4. Výnimky z vypracovania zoznamov stavieb

Zoznamy stavieb sa nebudú vypracúvať okrem komplexnej bytovej výstavby za tieto organizácie:

JRD, Zväz spotrebných družstiev, ROH, drobné socialistické podnikanie.

Poznámky pod čiarou

*) Hlava II až VIII stĺpcov f+ g súhrnného rozpočtu.

*) Pred schválením príslušného zoznamu stavieb sa môžu v roku 1970 navrhovať i stavby, pre druh ktorých vláda povolila výnimku. Postup pri spracovaní a potvrdzovaní zoznamov stavieb plánovaných na začatie v roku 1970 je uvedený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

**) Hlava I až IX súhrnného rozpočtu stavby.

***) Hlava II až VIII stĺpcov f+g súhrnného rozpočtu stavby.

) Týka sa aj výsledkov prv uskutočneného konkurzného konania.

*) Okruh stavieb federálneho významu určí štátny plán; na rok 1970 ho ustanovila vláda ČSSR v uznesení č. 327/1969.

**) Vzor jednotného formulára registračného listu stavby určí Federálny štatistický úrad ako súčasť metodických smerníc o štatistickom sledovaní údajov a ukazovateľov posudzovaných pri udeľovaní súhlasu na začatie stavieb.

*) Metodické smernice o štatistickom sledovaní údajov a ukazovateľov posudzovaných pri udeľovaní súhlasu na začínanie stavieb vydá Federálny štatistický úrad.

*) Tento postup platí dovtedy, než spôsob zmien registrovaných údajov bude upravený v jednotnom systéme informácií o investičnej výstavbe.

**) Zákon č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 153/1969 Zb.