Zákon č. 117/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie

Čiastka 36/1970
Platnosť od 14.12.1970 do31.12.1971
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1971
Zrušený 111/1971 Zb.

117

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 3. decembra 1970,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Článok 1

Zákon Slovenskej národnej rady č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie sa v rámci zákona Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 102/1970 Sb. o zmenách a doplnení zákona č. 133/1969 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie, mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. e) sa za slovo „zakladateľov“ vkladajú slová „alebo členov“.

2. § 2 ods. 2 znie:

(2) Daňovníkmi dane z objemu miezd sú všetky štátne hospodárske organizácie, organizácie zahraničného obchodu, tuzemské účastinné spoločnosti a organizácie uvedené v odseku 1 písm. e)“.

3. V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ak ustanovenie ods. 2 neurčuje inak“ a slová „a štátne poľnohospodárske organizácie s výnimkou poľnohospodárskych stavebných organizácií“.

4. V § 4 ods. 1 sa pripájajú vety: „ Ak daňovník nevykáže zisk, je základom dane zo zisku suma pripočítateľných položiek prevyšujúca odpočítateľné položky; ak daňovník vykáže stratu, je základom tejto dane suma pripočítateľných položiek prevyšujúca súčet straty a odpočítateľných položiek.“

5. V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(odvod do fondu ochrany ovzdušia, do cestného fondu a pod.)“

6. § 5 písm. a) č. 3 znie:

3. výdavky spojené s pohostením, v organizáciách zahraničného obchodu len výdavky spojené s pohostením a darmi prevyšujúce schválený limit;“

7. V § 5 písm. a) sa pripájajú položky:

5. zaplatené pokuty a penále;

6. zúčtované prirážky k náhrade za vypúšťanie nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd;

7. zúčtované poplatky vrátane prirážky za znečisťovanie ovzdušia;

8. K § 5 sa pripájajú písmená d) a e) tohto znenia:

d) nezdanené prídely do fondov, ktoré skracujú tvorbu zisku a použili sa na účely, na ktoré možno podľa právnych predpisov použiť zdanené vlastné prostriedky organizácie;

e) vernostné prídavky baníkom nad určený okruh alebo nad určené rozpätie,*) sumy vynaložené na ochranné odevy, obuv a pomôcky nad normy určené regulatívmi alebo nad určený okruh pracovníkov a hodnota naturálnych požitkov nad rámec predpisov alebo nad určený okruh pracovníkov."

9. § 6 ods. 2 písm. c) znie:

c) prijaté pokuty a penále a prijaté sumy, ktoré už boli zdanené daňou zo zisku alebo obdobnou daňou u iného daňovníka, a položky už zdanené u toho istého daňovníka, ak sú súčasťou zisku;“

10. V § 6 ods. 2 písm. d) sa pripájajú slová „a do rovnakej výšky splátky úverov na podnikovú bytovú výstavbu čerpaných do 31. decembra 1969;“

11. V § 6 ods. 2 sa pripája písm. f) tohto znenia:

f) odmeny k Červeným zástavám vlády a Ústrednej rady Čs. ROH alebo k zástavám, prípadne štandardám im na roveň postaveným, ak sú zahrnuté do zisku.

12. § 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Sadzba dane

Sadzba dane zo zisku je 65 % zo základu dane (§ 4), s týmito odchýlkami:

a) 40 % v organizáciách, ktoré sa zaoberajú prevažne výrobou stavebných látok, výrobou konštrukcií alebo dielcov, a v organizáciách potravinárskeho priemyslu (s výnimkou organizácií, ktoré sa zaoberajú prevažne strojárskou výrobou alebo výrobou obalov),

b) 50 % v energetických organizáciách zapojených do jednotnej elektrizačnej sústavy, ktorých prevažnou činnosťou je výroba alebo rozvod elektrickej energie alebo výroba tepla (s výnimkou závodných elektrární),

c) 60 % v baníckych organizáciách, ktorých prevažnou činnosťou je ťažba alebo úprava pevných palív, prípadne rúd alebo vyhľadávanie a ťažba bitúmenov, a v plynárenských organizáciách, ktoré sa zaoberajú prevažne výrobou, rozvodom alebo uskladnením vykurovacích plynov,

d) 85 % v tých peňažných ústavoch, ktoré sú účastinnými spoločnosťami a majú vytvorený všeobecný rezervný fond vo výške určenej stanovami."

13. V § 9 ods. 1 písm. b) slová „podnikových fondov" sa nahradzujú slovami „ostatných fondov organizácie".

14. § 9 ods. 1 písm. c) sa dopĺňa o slová „a stav rezerv, ktoré nezodpovedajú právnym predpisom."

15. § 12 vrátane nadpisu znie:

㤠12

Sadzba dane

Sadzba dane z majetku je 5 % zo základu dane; v žriedelných organizáciách a v organizáciách uvedených v § 7 písm. b) a c) je sadzba 2 %."

16. V § 14 sa pripája veta: „Do základu dane z objemu miezd sa nezapočítavajú odmeny zúčtované na vyplatenie najlepším pracovníkom a kolektívom zo sumy, ktorú dostala organizácia ako odmenu k Červenej zástave vlády a Ústrednej rady Čs. ROH alebo k zástave, prípadne štandarde jej na roveň postavenej."

17. V § 15 ods. 2 sa slová „mzdy vyplatené učňom" nahrádzajú slovami „zúčtovanú mzdu za produktívnu prácu učňov".

18. V § 16 sa vypúšťajú slová „Slovenskej socialistickej republiky" a za prvú vetu sa vkladajú vety: „Do základu pre výpočet príspevku na sociálne zabezpečenie sa nezapočítavajú odmeny zúčtované na vyplatenie podľa druhej vety § 14 (bod 16). Súčasťou príspevku na sociálne zabezpečenie je aj poistné nemocenského poistenia.*)"

19. § 19 vrátane nadpisu znie:

㤠19

Správa daní

(1) Správu podnikových daní a príspevku na sociálne zabezpečenie vykonáva s výnimkou uvedenou v odseku 2 okresná (mestská) finančná správa,**) v obvode ktorej má daňovník sídlo (ďalej len „finančná správa").

(2) Ak podlieha podnikovým daniam organizácia v hospodárstve riadenom národnými výbormi, správu podnikových daní a príspevku na sociálne zabezpečenie vykonáva okresný národný výbor (národný výbor s rovnakou pôsobnosťou), v obvode ktorého má daňovník sídlo (ďalej len „národný výbor").

20. V § 21 ods. 1 sa slová „príslušnom národnom výbore" nahradzujú slovami „príslušnej finančnej správe alebo národnom výbore".

21. § 23 ods. 1 znie:

(1) Dane vyrubí finančná správa (národný výbor)."

22. § 24 ods. 1 znie:

(1) O vyrubení daní vyrozumie finančná správa (národný výbor) daňovníka platobným výmerom."

23. § 24 ods. 2 znie:

(2) Proti platobnému výmeru môže daňovník podať do 15 dní odvolanie na orgáne, ktorý platobný výmer vydal."

24. § 25 ods. 1 a 2 znie:

(1) Daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na podnikové dane najneskoršie 3. dňa pred koncom každého mesiaca, a to:

a) na daň zo zisku vo výške 1/12 celoročnej daňovej povinnosti vypočítanej zo zisku plánovaného na bežný rok. Novým daňovníkom určí výšku mesačných preddavkov finančná správa (národný výbor) s prihliadnutím na plánovaný zisk daňovníka. Po uplynutí každého štvrťroka (s výnimkou posledného štvrťroka) vypočíta daňovník, koľko je daň zo zisku skutočne dosiahnutého za uplynutý čas od začiatku roka. Ak je vypočítaná daň vyššia ako odvedené preddavky, je povinný rozdiel zaplatiť s preddavkom zročným v prvom mesiaci nasledujúceho štvrťroka. Zároveň oznámi finančnej správe (národnému výboru) na predpísanom tlačive, ako vypočítal daň. Ak je vypočítaná daň nižšia ako odvedené preddavky, zúčtuje sa preplatok na preddavky zročné v ďalších mesiacoch;

b) na daň z majetku vo výške 1/12 celoročnej daňovej povinnosti vypočítanej z priemerného stavu majetku v zdaňovacom období, t. j. z účtovného stavu majetku daňovníka na začiatku bežného roka a z plánovaného stavu majetku daňovníka na konci bežného roka;

c) na daň z objemu miezd vo výške 1/12 plánovanej ročnej výšky dane.

(2) Daňovník je povinný predložiť finančnej správe (národnému výboru) do 29. januára každého roka výpočet ročnej povinnosti dane zo zisku, dane z majetku a dane z objemu miezd."

25. V § 25 ods. 3 sa nahradzujú slová „národný výbor" slovami „finančná správa (národný výbor)".

26. V § 28 ods. 1 sa nahradzujú slová „Národný výbor" slovami „Finančná správa (národný výbor)".

27. V § 29 ods. 2 sa nahradzujú slová „miestne príslušnému národnému výboru" slovami „finančnej správe (národnému výboru)"

28. V § 32 písm. f) znie:

f) v prípadoch odôvodnených špecifickými podmienkami a ekonomickou účelnosťou povoliť odvod podnikových daní odborovými (generálnymi) riaditeľstvami alebo obdobnými orgánmi hospodárskeho riadenia za výrobnú hospodársku jednotku ako celok alebo povoliť ako experiment, aby sa zdaňoval zisk, prípadne aj majetok výrobnej hospodárskej jednotky ako celku a aby daňovníkom dane zo zisku, prípadne aj dane z majetku za celú výrobnú hospodársku jednotku mohlo byť odborové (generálne) riaditeľstvo alebo obdobný orgán hospodárskeho riadenia; ak ide o orgány hospodárskeho riadenia v Českej socialistickej republike, ktoré majú podriadené podniky na území Slovenskej socialistickej republiky, je potrebný súhlas vlády Slovenskej socialistickej republiky;"

29. V § 32 sa pripájajú písm. ch) a i) tohto znenia:

„ch) určiť podmienky, za ktorých nebudú prirážky k náhrade za vypúšťanie nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd, ako aj poplatky a prirážky za znečisťovanie ovzdušia pripočítateľnými položkami k zisku na účely výpočtu dane zo zisku;

i) povoľovať v odvetví potravinárskeho priemyslu zľavy z dane z majetku až do výšky tejto dane z tej časti hodnoty zásob vybraných druhov výrobkov, ktorá je krytá obratovým fondom; druhy týchto výrobkov určí Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky."

30. V § 32 a 33 sa za slová „v Slovenskej socialistickej republike" vkladajú slová „s výnimkou daňovníkov riadených federálnymi orgánmi*)".

31. Ustanovenie § 33 písm. b) sa zrušuje.

32. § 34 znie:

㤠34

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky rozhodne v sporných prípadoch, s výnimkou organizácií riadených federálnymi orgánmi, o spôsobe zdanenia.**)"

33. Ustanovenie § 35 sa zrušuje.

34. Ustanovenie § 39 sa zrušuje.


Článok 2

(1) Odvody vykonávané podľa zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky a zákona č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd, ktorých povinnosť vznikla po 1. januári 1971, nemožno vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla povinnosť odvodu.

(2) Ak sa vykoná úkon na vymáhanie odvodu podľa odseku 1, platí obdobne ustanovenie § 27 ods. 3.

Článok 3

V zákone č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd

a) vypúšťajú sa z § 2 ods. 1 slová „dodatkové odvody pre nevyhnutné znovurozdelenie prostriedkov.“

b) zrušuje sa ustanovenie § 2 ods. 2.

Článok 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.


Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 177/1968 Zb. o vernostnom prídavku baníkov.

*) § 57 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.

**) Zákon SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach.

*) Výnimky, zvýhodnenia a zľavy pre daňovníkov v pôsobnosti federálnych orgánov podľa § 32 môže povoliť vláda Československej socialistickej republiky a podľa § 33 federálne Ministerstvo financií, a to ak ide o prípady uvedené v § 33 písm. c), po dohode s federálnym Ministerstvom práce a sociálnych vecí (§ 22 zákona č. 133/1969 Zb. v znení zákona č. 102/1970 Zb.).

**) V organizáciách v pôsobnosti federálnych orgánov môže rozhodnúť federálne Ministerstvo financií (§ 21 zákona č. 133/1969 Zb. v znení zákona č. 102/1970 Zb.).