Vyhláška č. 64/1970 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania

Čiastka 20/1970
Platnosť od 30.06.1970 do30.06.1980
Účinnosť od 01.07.1970 do30.06.1980
Zrušený 70/1980 Zb.

OBSAH

64

VYHLÁŠKA

ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

z 25. júna 1970,

ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania

Minister spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 152 ods. 3 a § 153 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok):


§ 1

Paušálna suma trov trestného konania, ktoré znáša štát, uvedených v § 152 ods. 1 písm. c) a §153 ods. 1 Trestného poriadku je

a) v konaní pred samosudcom 300 Kčs a vo veciach, v ktorých sa pribral znalec, 500 Kčs,

b) v konaní pred senátom 600 Kčs a vo veciach, v ktorých sa pribral znalec, 1000 Kčs.


§ 2

(1) Zrušuje sa vyhláška ministra spravodlivosti č. 51/1965 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania.

(2) Ustanovenie § 1 sa nevzťahuje na trovy konania vo veciach právoplatne skončených do 30. júna 1970.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1970.


Minister:

Dr. Vašečka v. r.