Vyhláška č. 13/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu

(v znení č. 235/1991 Zb.)

Čiastka 2/1970
Platnosť od 25.02.1970 do16.03.1992
Účinnosť od 31.05.1991 do16.03.1992
Zrušený 75/1992 Zb.

13

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

zo 17. februára 1970

o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode s ministerstvami financií, práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenskou radou odborových zväzov podľa § 64 ods. 2 až 4 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení zákona č. 156/1969 Zb.:


§ 1

(1) Sudcom z ľudu, ktorí nie sú v pracovnom pomere,*) uhradí zárobok, ktorý im ušiel vykonávaním sudcovskej funkcie, štát.

(2) Ak sú sudcovia z ľudu zamestnaní v pomere obdobnom pracovnému pomeru**) podľa Zákonníka práce alebo podľa iného osobitného predpisu, patrí im náhrada vo výške priemerného zárobku.***)

(3) Sudcom z ľudu, ktorí nie sú v pracovnom pomere ani v pomere obdobnom pracovnému pomeru, prislúcha - pokiaľ sú zárobkove činní - náhrada ušlého zárobku vo výške určenej podľa priemerného ročného príjmu uplynulého kalendárneho roka; ináč miesto náhrady ušlého zárobku prislúcha náhrada výdavkov, ktoré im vznikli vzhľadom na výkon sudcovskej funkcie.

§ 2

(1) Výšku ušlého zárobku treba preukázať dokladom organizácie, v ktorej sudcovia z ľudu pracujú, prípadne v ktorej sú združení alebo ktorá je pre nich platobným miestom; ak niet takejto organizácie, treba preukázať výšku ušlého zárobku potvrdením miestneho národného výboru v obci, v ktorej má sudca z ľudu bydlisko.

(2) Ak nie je možné u sudcov z ľudu uvedených v § 1 ods. 3 z predloženého dokladu s ohľadom na povahu ich zamestnania spoľahlivo zistiť výšku ušlého zárobku, možno náhradu priznať s prihliadnutím na celkové pomery sudcu z ľudu, najviac však sumou 17 Kčs za hodinu a najviac sumou 136 Kčs za jeden pracovný deň.

§ 3

Hotové výdavky, ktoré vznikli sudcovi z ľudu vykonávaním sudcovskej funkcie, t. j. cestovné výdavky, stravné, nocľažné, prípadne i ďalšie výdavky, sa im nahradia podľa predpisov o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov. Hotové výdavky nahradzuje štát. Pri posudzovaní nároku na náhradu týchto výdavkov a pri určovaní výšky náhrady sa použijú obdobne predpisy platné pre pracovníkov v pracovnom pomere.†)

§ 4

Sudcom z ľudu patrí okrem náhrady ušlého zárobku a náhrady hotových výdavkov paušálna náhrada za každý deň ich pojednávania vo výške 22 Kčs, ktorú poskytuje štát.

§ 5

Vykonávaním sudcovských funkcií sa rozumie okrem pojednávania aj účasť sudcov z ľudu na školeniach, aktívoch a iných akciách, ktoré majú vzťah k funkcii sudcov z ľudu a patria k ich úlohám.

§ 6

Náhrada ušlého zárobku a paušálna náhrada za pojednávanie je funkčným požitkom podrobeným dani zo mzdy.

§ 7

Nárok na náhradu ušlého zárobku, ktorú poskytuje štát (§ 1), na náhradu hotových výdavkov (§ 3) a na paušálnu náhradu (§ 4) musí sa uplatniť do 15 dní od výkonu sudcovskej funkcie u orgánu správy súdu, pre ktorý je sudca z ľudu zvolený.


§ 8

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 64/1961 Zb. o náhradách prislúchajúcich sudcom, ktorí svoju funkciu vykonávajú popri svojom zamestnaní, stráca účinnosť pre územie Slovenskej socialistickej republiky.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1970.


Minister:

Dr. Vašečka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Sudcom z ľudu, ktorí sú v pracovnom pomere, poskytuje náhradu ušlej mzdy (§ 124 zákona č. 65/1965 Zb.) podnik, v ktorom sú zamestnaní (pozri § 64 ods. 1 zákona č. 36/1964 Zb.).

**) Členovia JRD, členovia výrobných družstiev, advokáti a pod.

***) § 275 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., § 30 až 33 vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb. a vyhláška č. 84/1966 Zb.

) Vyhláška býv. Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 96/1967 Zb.