Vyhláška č. 23/1970 Zb.Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí o prejednávaní pracovných sporov komisiami pre pracovné spory

Čiastka 6/1970
Platnosť od 24.03.1970 do30.06.1975
Účinnosť od 24.03.1970 do30.06.1975
Zrušený 20/1975 Zb.

23

VYHLÁŠKA

federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí

z 10. marca 1970

o projednávaní pracovných sporov komisiami pre pracovné spory

Federálne Ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode s ministerstvami spravodlivosti, Ústrednou radou Československého revolučného odborového hnutia, Českým zväzom výrobných družstiev a Slovenským zväzom výrobných družstiev podľa § 216 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 153/1969 Zb. (ďalej len „Zákonník“):


Prvá časť

Komisie pre pracovné spory

§ 1

(1) Za účelom urovnania sporu zmierom prejednávajú komisie pre pracovné spory (ďalej len „komisie“) na návrh pracovníka alebo organizácie všetky spory vzniknuté medzi organizáciou a pracovníkom o nároky z pracovného pomeru a z dohôd o prácach konaných mimo pracovného pomeru bez ohľadu na to, či pracovný pomer alebo vzťah založený dohodou o prácach konaných mimo pracovného pomeru dosiaľ trvá.

(2) Rozhodovať môžu komisie len spory o obsah potvrdenia o zamestnaní, posudkov o pracovnej činnosti a návrhu na zrušenie kárneho opatrenia (§ 207 ods. 2 Zákonníka), ak nedošlo k zmieru.

(3) Komisie neprejednávajú spory týkajúce sa odmien za vynálezy, zlepšovacie návrhy a priemyselné vzory, spory týkajúce sa podnikových bytov, nemocenského poistenia alebo sociálneho zabezpečenia a ostatné spory o nároky z iných než pracovnoprávnych vzťahov.

§ 2

(1) Komisie sa zriaďujú v organizáciách, v ktorých je aspoň 100 pracovníkov v pracovnom pomere. V organizáciách s menším počtom pracovníkov sa komisie zriadia, ak to požaduje závodný výbor základnej organizácie odborového zväzu (ďalej len „závodný výbor“) alebo ak sa na tom organizácia so závodným výborom dohodne.

(2) Ak je to účelné v záujme riadneho a včasného prejednania pracovných sporov, možno v organizácii zriadiť viac komisií; organizácia po dohode so závodným výborom súčasne určí pracoviská, pre pracovníkov ktorých sú jednotlivé komisie príslušné.

§ 3

(1) Sídlo komisie a počet jej členov určí organizácia po dohode so závodným výborom; komisia však musí mať najmenej sedem členov. Členov komisie volí a odvoláva zhromaždenie pracovníkov alebo nimi zvolených zástupcov.

(2) Spôsob volieb určuje organizácia po dohode so závodným výborom; voľbu možno vykonať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina pracovníkov alebo nimi zvolených zástupcov; na zvolenie člena komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných. To isté platí pre odvolanie člena komisie.

(3) Návrh kandidátnej listiny pripravuje organizácia po dohode so závodným výborom a zverejní ho na pracoviskách pred voľbami; na zhromaždení pracovníkov alebo nimi zvolených zástupcov môžu byť navrhnutí ďalší kandidáti.

(4) Zvolením členov je komisia ustanovená. Členovia komisie zvolia zo svojho stredu predsedu komisie a jeho zástupcu; na ich zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov komisie. O ustanovení komisie upovedomí organizácia bez meškania kolektív pracovníkov, príslušný okresný súd a okresnú odborovú radu.

§ 4

(1) Dĺžku funkčného obdobia komisie určí organizácia po dohode so závodným výborom najmenej na dva roky. Aspoň raz za rok oboznámi komisia kolektív pracovníkov s výsledkami svojej činnosti.

(2) Ak sa v priebehu funkčného obdobia člen komisie vzdal svojej funkcie alebo bol odvolaný, možno počet členov komisie doplniť v doplňujúcej voľbe; doplňujúcu voľbu treba však vykonať vždy, ak klesne počet členov na menej než sedem členov.

Druhá časť

Zmierovacie konanie

§ 5

Začatie zmierovacieho konania

(1) Zmierovacie konanie sa začína dňom podania návrhu komisii. Návrh môže podať organizácia alebo pracovník (bývalý pracovník) buď písomne, alebo ústne do zápisnice, ktorú spíše člen komisie alebo pracovník organizácie splnomocnený na to komisiou so súhlasom organizácie.

(2) V návrhu treba uviesť, kto návrh podáva (navrhovateľ), čo uplatňuje a proti komu návrh smeruje (odporca). Pritom je účelné uviesť v návrhu i skutočnosti rozhodujúce pre jeho posúdenie a ako ich možno preukázať.

(3) Návrh podaný komisii sa zaznamená do zoznamu podaných návrhov. V zázname sa vždy musí uviesť deň podania návrhu, meno a priezvisko (názov) navrhovateľa a odporcu a stručné označenie predmetu konania. Odpis návrhu zašle komisia odporcovi.

(4) Ak komisia nie je príslušná na prejednanie návrhu, ktorý jej bol doručený, zabezpečí bez meškania jeho doručenie komisii, ktorá je príslušná; ak vzniknú pochybnosti, určí príslušnú komisiu organizácia po dohode so závodným výborom. I keď sa návrh podal nepríslušnej komisii, je nárok uplatnený dňom podania návrhu tejto komisii.

(5) Ak sa komisii podal návrh, ktorého prejednanie nepatrí do právomoci komisií, vráti ho komisia bez meškania navrhovateľovi.

(6) Navrhovateľ môže svoj návrh vziať späť spôsobom uvedeným v odseku 1, kým komisia neschválila uzavretý zmier.

§ 6

Konanie komisie

(1) Miesto a čas konania určí predseda komisie, jeho zástupca alebo iný člen predsedom na to poverený (ďalej len „predseda komisie“) tak, aby sa konanie skončilo spravidla najneskôr do 30 dní od začatia zmierovacieho konania. Na konanie pozve včas oboch účastníkov sporu.

(2) Čas konania sa má určiť tak, aby pokiaľ možno nezasahoval do pracovného času.

(3) Konanie riadi predseda komisie. Komisia môže konať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné uznesenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov komisie.

(4) Z účasti na konaní komisie je vylúčený člen, u ktorého so zreteľom na jeho pomer k prejednávanej veci alebo k účastníkom možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti. O tom, či je člen komisie vylúčený, rozhoduje komisia; člen, o vylúčení ktorého sa koná, sa na hlasovaní nezúčastní.

(5) Komisia môže konať o uzavretí a schválení zmieru, ak sú prítomní obaja účastníci alebo ich zástupcovia. Ak bez ospravedlnenia nepríde na konanie navrhovateľ, hoci bol naň riadne pozvaný, predpokladá sa, že vzal svoj návrh späť. Ak bez ospravedlnenia nepríde na konanie odporca, hoci bol naň riadne pozvaný, predpokladá sa, že odmieta konať o zmieri.

§ 7

Zmier

(1) Pri uzavieraní zmieru komisia dbá, aby účastníci neutrpeli ujmu z neznalosti práva. Predseda komisie je povinný účastníkom prečítať znenie navrhovaného zmieru a vysvetliť im jeho dosah prv, ako im predloží na podpis zápisnicu o konaní. Komisia po schválení zmieru doručí odpis zápisnice o konaní, prípadne len tej jej časti, v ktorej je uvedený zmier, účastníkom a zaznamená schválenie zmieru v zozname podaných návrhov.

(2) Ak sa v určenej lehote nesplnila povinnosť prevzatá schváleným zmierom, potvrdí komisia na žiadosť účastníka vykonateľnosť schváleného zmieru.

§ 8

Skončenie zmierovacieho konania

(1) Ak navrhovateľ vzal pred schválením uzavretého zmieru svoj návrh späť alebo ak odporca odmietol kedykoľvek po začatí zmierovacieho konania a pred schválením uzavretého zmieru o zmieri konať, skončí zmierovacie konanie dňom, keď sa tak stalo. Komisia o tom upovedomí bez meškania účastníkov.

(2) Ak pri konaní nedošlo k uzavretiu zmieru alebo k jeho schváleniu, skončí zmierovacie konanie uznesením komisie. Komisia o tom upovedomí bez meškania účastníkov.

(3) Skončenie zmierovacieho konania zaznamená komisia v zozname podaných návrhov.

Tretia časť

Prejednanie sporov o obsah potvrdenia o zamestnaní, pracovných posudkov a návrhov na zrušenie kárnych opatrení

§ 9

(1) Na konaní v sporoch uvedených v § 207 ods. 2 Zákonníka majú byť prítomní obaja účastníci sporu. Ak nepríde účastník na konanie, môže sa konanie uskutočniť v jeho neprítomnosti vtedy, ak oznámi komisii, že s tým súhlasí; inak komisia odloží konanie na primeraný čas.

(2) Ak účastník nepríde ani na odložené konanie, hoci bol naň riadne pozvaný, môže sa konanie uskutočniť aj v jeho neprítomnosti. Komisia pokračuje v konaní, i keď odporca odmieta účasť na konaní.

(3) Kým komisia nerozhodne o spore, môže navrhovateľ svoj návrh vziať späť písomne alebo ústne do zápisnice; v takom prípade skončí konanie dňom, keď navrhovateľ vzal návrh späť.

§ 10

(1) Konanie komisie je prístupné všetkým pracovníkom organizácie. Komisia môže vylúčiť ich prítomnosť, pokiaľ by verejným prejednávaním mohlo byť ohrozené štátne, hospodárske alebo služobné tajomstvo alebo dôležitý záujem účastníkov. Vylúčiť nemožno zástupcov nadriadených orgánov a odborových orgánov výslovne poverených účasťou na tomto konaní. Komisia ich však musí upozorniť na trestné následky porušenia takého tajomstva. Rozhodnutie komisie o spore sa musí vždy vyhlásiť verejne.

(2) Komisia prejedná spor na základe správy, ktorú podá jej predseda. Ak je to nevyhnutné na objasnenie veci, najmä za účelom obstarania ďalších dokladov, môže komisia začatie konania odložiť na čas čo možno najkratší tak, aby sa aj v tomto prípade konanie mohlo skončiť spravidla do 30 dní od podania návrhu.

§ 11

Rozhodnutie

(1) Komisia zhodnotí výsledky uskutočneného konania v neverejnej porade a rozhodne o spore, pokiaľ nedošlo k schváleniu uzavretého zmieru.

(2) V spore o obsah potvrdenia o zamestnaní a posudkov o pracovnej činnosti (§ 60 ods. 3 Zákonníka) môže komisia ich obsah buď potvrdiť, alebo rozhodnúť, ako a v akej lehote sa má upraviť. Rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia (§ 81 ods. 2 a 3 Zákonníka) môže komisia len potvrdiť alebo zrušiť, nemôže ho však zmeniť.

(3) Rozhodnutie komisie vyhlási jej predseda na konci konania so stručným odôvodnením a poučením o možnosti podať návrh súdu, aby o spore rozhodol.

(4) Písomné vyhotovenie rozhodnutia komisie podpísané predsedom doručí komisia do troch dní odo dňa rozhodnutia účastníkom sama alebo ho zašle poštou ako doporučenú zásielku „do vlastných rúk“. V rozhodnutí sa musí uviesť aj jeho odôvodnenie a poučenie o možnosti podať do 15 dní od doručenia návrh súdu, aby o spore rozhodol. Vydanie rozhodnutia a deň doručenia účastníkom zaznamená komisia v zozname podaných návrhov.

(5) Ak sa v určenej lehote nesplnila povinnosť uložená právoplatným rozhodnutím komisie, potvrdí komisia na žiadosť účastníka jeho vykonateľnosť.

§ 12

Postúpenie sporu súdu

Ak nedošlo do 30 dní od podania návrhu k vydaniu rozhodnutia alebo k schváleniu uzavretého zmieru a účastník písomne alebo ústne do zápisnice navrhol, aby sa spor postúpil súdu (§ 211 ods. 1 Zákonníka), zašle komisia bez meškania návrh na postúpenie sporu a spisový materiál o spore okresnému súdu, v obvode ktorého je sídlo komisie, a upovedomí o tom účastníkov. Návrh na postúpenie sporu a odoslanie spisov súdu zaznamená v zozname podaných návrhov.

§ 13

Pokiaľ nie je v tejto časti ustanovené inak, platí pre prejednávanie sporov o obsah potvrdenia o zamestnaní, pracovných posudkov a návrhov na zrušenie kárnych opatrení obdobne ustanovenie druhej časti.

Štvrtá časť

Spoločné ustanovenia

§ 14

Zrušenie schválenia zmieru alebo právoplatného rozhodnutia komisie

(1) Komisia zruší na návrh ktoréhokoľvek účastníka sporu schválenie zmieru alebo svoje právoplatné rozhodnutie, ak sa dodatočne zistili mimoriadne závažné okolnosti, ktoré tento účastník nemohol bez svojej viny použiť a ktoré odôvodňujú podstatne priaznivejšie rozhodnutie v jeho prospech (§ 215 ods. 1 Zákonníka), a rozhodne znovu. Ak však zistí, že návrh nie je dôvodný, zamietne ho svojím uznesením.

(2) Pre podanie návrhu a jeho prejednanie komisiou platia primerane ustanovenia druhej a tretej časti.

§ 15

Zápisnica o konaní a ostatný spisový materiál

(1) O konaní komisie sa spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie:

a) označenie komisie, mená a priezviská jej členov prítomných na konaní,

b) miesto, čas a predmet konania,

c) mená a priezviská účastníkov sporu a ich zástupcov (popri názve organizácie aj meno a priezvisko pracovníka, ktorý za ňu koná),

d) stručné opísanie priebehu konania a obsahu výpovedí účastníkov a iných vypočutých osôb,

e) úplné znenie uzavretého zmieru s uznesením o jeho schválení alebo rozhodnutí o spore so stručným odôvodnením a záznamom o poučení účastníkov.

f) podpisy predsedu komisie a zapisovateľa; ak došlo k uzavretiu zmieru, aj podpisy účastníkov.

(2) Organizácia, v ktorej je komisia zriadená, je povinná zabezpečiť, aby spisy týkajúce sa konania, najmä zoznam podaných návrhov a zápisnice o konaní sa riadne uschovávali najmenej 10 rokov od skončenia konania.

§ 16

Doručovanie

Pre doručovanie písomností komisie platí obdobne ustanovenie § 266a Zákonníka.

§ 17

Náklady na činnosť komisie

(1) Organizácia, v ktorej sa komisia zriaďuje, je povinná včas a bezplatne vykonávať potrebné administratívne práce a uhrádzať vzniknuté náklady, najmä uhrádzať osobám, ktoré boli prizvané na konanie a neboli účastníkmi sporu, výdavky, ktoré im vznikli účasťou na konaní, a poskytovať im náhradu mzdy, poskytovať bezplatne na konanie vhodnú miestnosť a nevyhnutné technické potreby, najmä dať k dispozícii texty právnych predpisov a podľa možností i odbornú literatúru.

(2) Členom komisie, ktorí výnimočne vykonávajú svoju funkciu v pracovnom čase, patrí pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 124 Zákonníka.

§ 18

Náhrada nákladov na konanie

(1) Ak sa konanie pred komisiou skončí schválením zmieru, nemá žiadny z účastníkov sporu právo na náhradu nákladov na konanie, pokiaľ sa v zmieri nedojednalo o náhrade nákladov niečo iné.

(2) Ak sa spor neskončí podľa § 207 ods. 2 Zákonníka schválením zmieru, má pracovník, ktorý mal v spore úspech, voči organizácii nárok na náhradu nákladov účelne vynaložených na uplatňovanie svojho práva, včítane prípadných nákladov na zastúpenie a náhrady mzdy. Ak má len čiastočný úspech, má nárok na náhradu pomernej časti týchto nákladov; komisia mu však môže priznať plnú náhradu nákladov na konanie, ak mal neúspech v pomerne nepatrnej časti. Výšku náhrady určí komisia v rozhodnutí o spore.

§ 19

Zriaďovanie a konanie komisií vo výrobných družstvách

Pre zriaďovanie a konanie komisií vo výrobných družstvách platia ustanovenia tejto vyhlášky s týmito odchýlkami:

a) pôsobnosť, ktorá podľa tejto vyhlášky patrí organizácii, vykonáva predstavenstvo družstva,

b) dĺžku funkčného obdobia komisií a počet ich členov určujú stanovy družstva; komisia však musí mať najmenej päť členov,

c) členov komisií volí a odvoláva členská schôdza družstva spôsobom určeným v stanovách pre voľby komisií; ak počet členov komisie klesne na menej než päť, treba vykonať doplňujúcu voľbu,

d) ak má komisia päť členov, treba na platné uznesenie najmenej tri hlasy jej členov.

§ 20

Pôsobnosť odborových orgánov v oblasti školstva

Pôsobnosť, ktorá podľa tejto vyhlášky patrí závodným výborom, vykonávajú v oblasti školstva spravovaného okresnými národnými výbormi v Českej socialistickej republike okresné výbory Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy a v Slovenskej socialistickej republike okresné výbory Slovenského odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy, v oblasti školstva spravovaného v Českej socialistickej republike krajskými národnými výbormi krajské výbory Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy a pri školách II. cyklu a špeciálnych výchovných zariadeniach (pre tuberkulózne deti) v Slovenskej socialistickej republike Ústredný výbor Slovenského odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy.


§ 21

Zrušujú sa ustanovenia § 1 až 23 vyhlášky č. 82/1965 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákonníka práce.

§ 22

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Štanceľ v. r.