Zákon č. 132/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o voľbe poslancov krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike

Čiastka 39/1970
Platnosť od 28.12.1970 do31.07.1971
Účinnosť od 28.12.1970 do31.07.1971
Zrušený 56/1971 Zb.

132

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 28. decembra 1970

o voľbe poslancov krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Poslancov krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike zvolí na obdobie do vykonania všeobecných volieb do národných výborov Slovenská národná rada tajným hlasovaním.

(2) Do krajského národného výboru sa zvolí 90 poslancov.

§ 2

Za poslanca krajského národného výboru môže byť zvolený každý občan, ktorý má právo voliť do národných výborov a v deň voľby dovŕšil 21 rokov.

§ 3

(1) Kandidátov na poslancov krajského národného výboru navrhuje Slovenskej národnej rade Ústredný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Ústredný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky pri navrhovaní kandidátov vychádza z návrhov krajských výborov Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky, pričom dbá o to, aby obyvatelia jednotlivých okresov mali v krajskom národnom výbore vzhľadom na svoj počet primerané zastúpenie.

§ 4

Ak nebude zvolený plný počet poslancov (§ 1 ods. 2), vykoná sa nová voľba z ďalších kandidátov navrhnutých Ústredným výborom Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky. Pri tejto voľbe sa zvolí toľko poslancov, koľko ich má byť ešte zvolených.

§ 5

Pokiaľ sa v tomto zákone neustanovuje inak, postupuje sa pri voľbe poslancov krajských národných výborov podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady.

§ 6

(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zvolá poslancov krajských národných výborov do 30 dní odo dňa voľby na prvú schôdzku krajského národného výboru. Na tejto schôdzke poslanci zložia do rúk predsedu Slovenskej národnej rady ústavou predpísaný sľub.

(2) Ak sa niektorý poslanec nezúčastní na prvej schôdzke krajského národného výboru, zloží sľub do rúk predsedu krajského národného výboru na schôdzke, ktorej sa prvýkrát zúčastní.

§ 7

Na výkon poslaneckej funkcie medzi občanmi vytvorí krajský národný výbor na svojej prvej schôdzke obvody a určí, ktorý poslanec v ktorom obvode bude pôsobiť.

§ 8

O právach a povinnostiach poslanca krajského národného výboru primerane platia ustanovenia § 14 až 17 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch.


§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Klokoč v. r.

Ing. Hanus v. r.