Vyhláška č. 111/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sierry Leone o leteckej doprave

Čiastka 35/1970
Platnosť od 08.12.1970
Účinnosť od 23.12.1970
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 17 nadobudla Dohoda platnosť 6. februárom 1970.

111

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 28. októbra 1970

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sierry Leone o leteckej doprave


Dňa 15. augusta 1969 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sierry Leone o leteckej doprave.

Podľa svojho článku 17 nadobudla Dohoda platnosť 6. februárom 1970.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Ing. Kurka v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sierry Leone o leteckej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Sierry Leone

súc zmluvnými stranami Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra 1944,

a vedené prianím uzavrieť Dohodu za účelom rozvíjania vzťahov v leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Sierrou Leone

sa dohodli takto:

Článok 1

Na účely tohto Dohovoru, pokiaľ kontext nevyžaduje inak:

a) „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944, a zahrňuje všetky prílohy prijaté podľa článku 90 tohto Dohovoru a všetky doplnky príloh alebo Dohovoru podľa jeho článkov 90 a 94, pokiaľ tieto prílohy a doplnky boli prijaté oboma zmluvnými stranami;

b) „letecký úrad“ znamená, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Federálny výbor pre dopravu, správu civilného letectva a inú osobu alebo orgán poverený vykonávaním týchto alebo podobných úloh, ktoré v súčasnosti vykonáva Federálny výbor pre dopravu, správa civilného letectva, pokiaľ ide o Sierru Leone, ministra dopravy a spojov alebo inú osobu alebo orgán poverený vykonávaním týchto alebo podobných úloh, ktoré v súčasnosti vykonáva minister dopravy a spojov;

c) „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý bol označený a poverený v súlade s článkom 3 tejto Dohody;

d) „územie“ znamená územie štátu na pevnine a jeho územné vody, ktoré sú pod jeho suverenitou;

e) „letecké služby“, „medzinárodné letecké služby“, „letecký podnik“ a „pristátie na neobchodné účely“ majú ten význam, aký im prikladá článok 96 Dohovoru;

f) „dohodnuté služby“ a „určené trate“ znamenajú medzinárodné letecké služby a trate určené v Prílohe tejto Dohody.

Článok 2

1. Každá zmluvná strana poskytuje druhej zmluvnej strane práva uvedené v tejto Dohode na účely zriadenia pravidelných medzinárodných leteckých služieb na určených tratiach uvedených v príslušnom oddiele Prílohy tejto Dohody. Letecké podniky určené každou zmluvnou stranou budú používať pri vykonávaní dohodnutých služieb na určených tratiach tieto práva:

a) lietať bez pristátia cez územie druhej zmluvnej strany;

b) pristávať na tomto území za neobchodnými účelmi;

c) pristávať na tomto území v miestach určených pre túto trať v Prílohe tejto Dohody, a to za účelom vykladania a nakladania pri medzinárodnej preprave cestujúcich, tovaru a pošty.

2. Nič z toho, čo je uvedené v odseku 1 tohto článku, nesmie sa vykladať ako priznanie práv leteckým podnikom jednej zmluvnej strany nakladať na území druhej zmluvnej strany cestujúcich, tovar a poštu prepravované za odplatu alebo v nájme a určené do iného mesta na území tejto druhej zmluvnej strany.

3. Tieto letecké služby sa môžu začať ihneď alebo neskôr podľa priania zmluvnej strany, ktorej sa tieto práva poskytujú.

Článok 3

1. Každá zmluvná strana má právo určiť písomným oznámením druhej zmluvnej strane jeden letecký podnik na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach.

2. Po prijatí takéhoto určenia druhá zmluvná strana bez odkladu udelí, s výhradou ustanovenia článku 4, určenému leteckému podniku príslušné prevádzkové oprávnenie.

3. Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže požadovať, aby určený letecký podnik druhej zmluvnej strany preukázal, že je spôsobilý na plnenie podmienok ustanovených v zákonoch a predpisoch, ktoré obvykle platia pri vykonávaní medzinárodných leteckých služieb.

Článok 4

1. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo odoprieť a odvolať oprávnenie alebo uložiť podmienky v oprávnení vydanom leteckému podniku určenému druhou zmluvnou stranou podľa článku 3 tejto Dohody

a) v prípade, že letecký podnik nepreukáže leteckým úradom tejto zmluvnej strany podľa zákonov a predpisov, ktoré tieto úrady obvykle a primerane uplatňujú, svoju spôsobilosť;

b) v prípade, že sa tento letecký podnik nebude spravovať zákonmi a predpismi spomenutými v článku 5 tejto Dohody;

c) v prípade, že nie je presvedčená o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola leteckého podniku patrí zmluvnej strane, ktorá určuje letecký podnik, alebo jej štátnym príslušníkom, alebo v prípade konzorcia leteckých podnikov vláde alebo príslušníkom štátov, ktorých letecké podniky tvoria toto konzorcium; pokiaľ ide o konzorcium, platí výhrada, že existujú platné dohody o leteckej doprave, vzťahujúce sa na uvedenú leteckú službu medzi zmluvnou stranou, od ktorej sa vyžaduje prevádzkové povolenie, a každým zo štátov, ktorých letecké podniky tvoria konzorcium.

2. Pokiaľ nebude nutné okamžité odopretie alebo odvolanie oprávnenia vydaného leteckému podniku, ktorý určila druhá zmluvná strana na to, aby sa zabránilo ďalšiemu porušovaniu zákonov a predpisov spomenutých v článku 5 tejto Dohody, použije sa právo odoprieť alebo odvolať oprávnenie len po rokovaní s druhou zmluvnou stranou.

Článok 5

1. Zákony a predpisy každej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup lietadiel vykonávajúcich medzinárodné lety alebo na prevádzku a lietanie týchto lietadiel na jej území, budú sa vzťahovať na lietadlá leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou a musia sa dodržiavať pri vstupe na územie tejto zmluvnej strany, výstupu z neho a pri prevádzke na tomto území.

2. Zákony a predpisy každej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup z jej územia cestujúcich, posádok, nákladu lietadiel, včítane predpisov o vstupe, výstupe, cestovných dokladoch, cle a zdravotných predpisov, musia sa dodržiavať pri vstupe na územie tejto zmluvnej strany, výstupe z neho a pobyte na tomto území.

Článok 6

1. Každá zmluvná strana oslobodí určený letecký podnik druhej zmluvnej strany od všetkých colných a iných poplatkov a dávok, pokiaľ ide o lietadlá a ich obvyklé vybavenie, pohonné hmoty, mazacie oleje, spotrebiteľné technické zásoby a iné zásoby, náhradné diely včítane motorov, náborových obchodných materiálov, ktoré majú byť alebo sú používané výhradne v spojitosti s obsluhou lietadiel alebo prevádzkou dohodnutých služieb určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.

2. Oslobodenie udelené podľa tohto článku sa vzťahuje na veci spomenuté v odseku 1 tohto článku, ak sú

a) dovezené na územie jednej zmluvnej strany určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany alebo jej štátnymi príslušníkmi;

b) ponechané na palube lietadla určeného leteckého podniku jednej zmluvnej strany pri prílete na územie druhej zmluvnej strany a odlete z neho;

c) vzaté na palubu lietadla určeného leteckého podniku jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany,

a to bez ohľadu na to, či materiál sa použije alebo spotrebuje za letu na území tej zmluvnej strany, ktorá oslobodenie poskytla, pokiaľ nebude na tomto území odcudzený.

3. Môže sa požadovať, aby materiál uvedený v odseku 1 podliehal colnému dohľadu alebo kontrole.

Článok 7

Poplatky za užívanie letísk a ostatných zariadení na území každej zmluvnej strany sa budú vyberať podľa sadzieb ustanovených jej príslušnými orgánmi.

Článok 8

1. Prevody príjmov dosiahnutých určeným leteckým podnikom každej zo zmluvných strán na území druhej zmluvnej strany sa budú vykonávať podľa platných devízových predpisov tejto zmluvnej strany a v úradnom výmennom kurze v niektorej z voľne zameniteľných mien.

2. Zmluvné strany uľahčia prevody takýchto súm do druhej krajiny; tieto prevody sa budú vykonávať bez prieťahov.

Článok 9

1. Kapacita, ktorú budú určené letecké podniky zmluvných strán poskytovať pri dohodnutých službách, bude v úzkej závislosti od odhadovaného prepravného dopytu medzi územím oboch zmluvných strán. Frekvencia a letové poriadky služieb, ktoré tieto podniky budú vykonávať, dohodnú sa medzi leteckými podnikmi podľa zásady rovnakých možností a budú podliehať schváleniu leteckými úradmi oboch zmluvných strán.

2. Letecké úrady oboch zmluvných strán si budú na žiadosť ktorejkoľvek z nich vymieňať také štatistické údaje, ktoré sa môžu rozumne požadovať na účely posudzovania kapacity poskytovanej pri dohodnutých službách.

Článok 10

1. Tarify platné pre dohodnuté služby sa dojednajú medzi určenými podnikmi v primeranej výške s prihliadnutím na všetky dôležité okolnosti, včítane prevádzkových nákladov, primeraného zisku a taríf ostatných leteckých podnikov na rovnakých tratiach.

2. Tarify podliehajú schváleniu leteckých úradov zmluvných strán.

3. Ak sa nemôže dosiahnuť dohoda o tarifách, bude sa takýto spor riešiť v súlade s ustanovením článku 14 tejto Dohody.

4. Tarify určené v súlade s ustanoveniami tohto článku zostanú v platnosti, pokiaľ nedôjde v súlade s ustanoveniami tohto článku k určeniu nových taríf.

Článok 11

V súlade s príslušnými platnými predpismi každej zmluvnej strany určený letecký podnik jednej zo zmluvných strán má právo udržiavať na území druhej zmluvnej strany technický, obchodný a administratívny personál nevyhnutný na vykonávanie leteckých služieb podľa Prílohy tejto Dohody, ako aj zriadiť a udržiavať kanceláriu.

Článok 12

V duchu úzkej spolupráce budú letecké úrady oboch zmluvných strán vykonávať podľa potreby konzultácie týkajúce sa výkladu a uspokojivého vykonávania ustanovení tejto Dohody a jej Prílohy.

Článok 13

1. Ak jedna zmluvná strana bude považovať za žiadúce zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody, môže požiadať o rokovanie druhú zmluvnú stranu. Takéto rokovanie, ktoré bude možné vykonať medzi leteckými úradmi, a to buď priamym rokovaním alebo písomne, sa uskutoční do šesťdesiatich (60) dní odo dňa podania žiadosti. Takto dohodnuté zmeny nadobudnú platnosť, len čo sa potvrdia výmenou diplomatických nót.

2. Zmeny Prílohy Dohody sa môžu predbežne vykonávať po dohode medzi leteckými úradmi zmluvných strán a nadobudnú platnosť, len čo sa potvrdia výmenou diplomatických nót.

Článok 14

1. Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody alebo jej Prílohy sa urovná priamym rokovaním medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán. Ak medzi týmito leteckými úradmi sa nedosiahne dohoda, spor sa urovná diplomatickou cestou.

2. Ak sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť riešenie rokovaním, môžu sa dohodnúť na predložení sporu na rozhodnutie niektorej osobe alebo orgánu; ak sa takto nedohodnú, predloží sa spor na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany na rozhodnutie tribunálu troch arbitrov, z ktorých po jednom vymenúva každá zmluvná strana a tretieho arbitra určia títo dvaja vybraní arbitri. Každá zmluvná strana vymenuje arbitra v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa, keď jedna zmluvná strana dostala od druhej zmluvnej strany diplomatickou cestou oznámenie so žiadosťou o riešenie sporu takým arbitrážnym tribunálom, a tretí arbiter bude vymenovaný v priebehu ďalšieho obdobia šesťdesiatich (60) dní. Ak jedna zo zmluvných strán nevymenuje arbitra v určenej lehote alebo ak v určenej lehote nebude vymenovaný tretí arbiter, môže jedna zo zmluvných strán požiadať predsedu Rady Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo, aby vymenoval arbitra alebo arbitrov, tak ako prípad vyžaduje, pričom tretí arbiter má byť príslušníkom tretieho štátu a bude pôsobiť ako predseda tribunálu.

3. Zmluvné strany sa podrobia každému rozhodnutiu urobenému na základe odseku 2 tohto článku.

4. Náklady arbitráže ponesú zmluvné strany rovnakým dielom.

Článok 15

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoj zámer vypovedať túto Dohodu. Takéto oznámenie sa musí súčasne oznámiť Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. V takomto prípade platnosť tejto Dohody sa skončí jeden rok odo dňa prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, pokiaľ výpoveď nebude po vzájomnej dohode odvolaná pred uplynutím tohto obdobia. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem takéhoto oznámenia, má sa za to, že bolo prijaté štrnásť (14) dní potom, čo takéto oznámenie bolo prijaté Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo.

Článok 16

Táto Dohoda a každá jej zmena podľa článku 13 sa bude registrovať v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok 17

Každá zo zmluvných strán oznámi písomne druhej zmluvnej strane schválenie tejto Dohody podľa svojich vnútroštátnych predpisov. Táto Dohoda nadobudne platnosť začínajúc dňom prijatia posledného z týchto písomných oznámení.

Táto Dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa podpisu.

Dané v Prahe pätnásteho augusta tisíc deväťsto šesťdesiatdeväť vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako platné.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán túto Dohodu podpísali a opatrili ju pečaťami.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dr. F. Řehák v. r.

Za vládu Sierry Leone:

A. S. Forna v. r.

PRÍLOHA

Oddiel I

Trate, ktorých prevádzateľom je letecký podnik Československej socialistickej republiky

Body v ČeskoslovenskuMedziľahlé bodyBody v Sierre LeoneBody za
PrahaZürichFreetown4 body
BratislavaAlžírv Južnej Amerike
bod v Maroku
Dakar
Conakry

Poznámka: Neposkytuje sa piata sloboda na úseku Zürich-Freetown a v. v., ak sa letecké úrady nedohodnú ináč.

Oddiel II

Trate, ktorých prevádzateľom je letecký podnik Sierry Leone

Body v Sierre LeoneMedziľahlé bodyBody v ČeskoslovenskuBody za
FreetownConakryPraha4 body
DakarBratislavav Európe
bod v Maroku
Alžír

Poznámky:

1. Určený letecký podnik Československej socialistickej republiky a určený letecký podnik Sierry Leone môžu vynechať ktorýkoľvek alebo niektorý z bodov na určených tratiach spomínaných v oddiele I a II Prílohy a tieto body sa môžu vynechať pri ktoromkoľvek alebo všetkých letoch.

2. Určený letecký podnik Československej socialistickej republiky a Sierra Leone majú právo ukončiť svoje služby na území druhej zmluvnej strany.

3. Body za, uvedené v oddiele I a II Prílohy, sa určia dohodou medzi leteckými úradmi.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.