Opatrenie č. 15/1970 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zániku práva osobného užívania bytu a vypratania bytu občanov, ktorí sa protiprávne zdržiavajú mimo územia Československej socialistickej republiky

Čiastka 3/1970
Platnosť od 11.03.1970
Účinnosť od 11.03.1970
Redakčná poznámka

Uznesením č. 53/1970 Zb. Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schválilo zákonné opatrenie č. 15/1970 Zb.

15

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

zo 4. marca 1970

o zániku práva osobného užívania bytu a vypratania bytu občanov, ktorí sa protiprávne zdržiavajú mimo územia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

(1) Dňom začiatku účinnosti tohto zákonného opatrenia zaniká právo osobného užívania bytu občana, ktorý sa k tomuto dňu protiprávne zdržiava mimo územia Československej socialistickej republiky.

(2) Pokiaľ však občan zdržiavajúci sa v cudzine podal do 31. decembra 1969 žiadosť o predĺženie pobytu, zaniká jeho právo osobného užívania bytu po uplynutí jedného mesiaca od skončenia platnosti vycestovacej doložky predĺženej na základe tejto žiadosti, ak sa zdržiava naďalej protiprávne v cudzine, alebo od vydania rozhodnutia orgánu, ktorým bola žiadosť zamietnutá.

(3) Ustanovenia § 179 ods. 1, § 180 ods. 1 a § 181 Občianskeho zákonníka tým nie sú dotknuté.

§ 2

(1) Na podklade potvrdenia vydaného príslušným orgánom Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky o tom, že sa občan zdržiava protiprávne mimo územia Československej socialistickej republiky, pridelí miestny národný výbor po vyprataní byt, na ktorý užívacie právo zo zákonného opatrenia zaniklo, podľa ustanovenia zákona o hospodárení s bytmi a ustanovenia Občianskeho zákonníka.

(2) Ak ide o podnikový byt, byt Ministerstva vnútra, byt v domoch ľudových bytových družstiev, byt vystavaný v podnikovej výstavbe z vlastných voľných prostriedkov podniku, služobný byt, byt z bytovej výstavby jednotných roľníckych družstiev a vojenský byt, postupuje príslušný orgán, prípadne organizácia podľa ustanovenia zákona o hospodárení s bytmi.

(3) Ak ide o byt v dome stavebného bytového družstva, postupuje predstavenstvo tohto družstva obdobne podľa odseku 1.

§ 3

Občanovi, ktorého právo užívať byt zaniklo podľa § 1 tohto zákonného opatrenia, nie je miestny národný výbor povinný prideliť náhradný byt ani náhradné ubytovanie.

§ 4

Pred pridelením bytu (§ 2) odstráni miestny národný výbor veci, ktoré sú v byte, a prevezme ich do úschovy. Ak ich nemôže uschovať, predá miestny národný výbor veci patriace občanovi, ktorého právo užívania bytu zaniklo podľa § 1. Pri predaji postupuje podľa predpisov upravujúcich predaj vecí mimo výkonu rozhodnutia.*) Výťažok z predaja zloží miestny národný výbor do úschovy na štátnom notárstve.

§ 5

Súd zastaví konania o zrušení práva osobného užívania bytu začaté pred dňom účinnosti tohto zákonného opatrenia, ak dôvodom návrhu je skutočnosť, že sa odporca zdržiava protiprávne mimo územia Československej socialistickej republiky. Uznesenie o zastavení konania, proti ktorému opravný prostriedok nie je prípustný, doručí súd len navrhovateľovi; o zastavení upovedomí miestny národný výbor, v obvode ktorého je byt.


§ 6

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie a vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu č. 4/1952 Ú. l. v znení vyhlášky č. 295/1952 Ú. l. (č. 10/1952 Ú. v. v znení vyhlášky č. 343/1952 Ú. v.).