Vyhláška č. 27/1970 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti úpravy majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny a vyhrievacích plynov

Čiastka 7/1970
Platnosť od 26.03.1970 do30.11.1970
Účinnosť od 01.04.1970 do30.11.1970
Zrušený 104/1970 Zb.

OBSAH

27

VYHLÁŠKA

hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 20. marca 1970

o predĺžení účinnosti úpravy majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny a vyhrievacích plynov

Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 395 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. a na vykonanie uznesenia vlády Československej socialistickej republiky zo 17. septembra 1969:


§ 1

Účinnosť vyhlášky hlavného arbitra Československej socialistickej republiky č. 121/1969 Zb. o prechodnej úprave majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny a vyhrievacích plynov sa predlžuje do 31. marca 1971.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1970.


Dr. Dohnal v. r.