Vyhláška č. 113/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi mexickými

Čiastka 35/1970
Platnosť od 08.12.1970
Účinnosť od 23.12.1970
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XIII nadobudla Dohoda platnosť 28. októbrom 1970.

113

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. novembra 1970

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi mexickými


Dňa 9. augusta 1968 bola v Mexiku podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi mexickými.

Podľa svojho článku XIII nadobudla Dohoda platnosť 28. októbrom 1970.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Ing. Kurka v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi mexickými

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Spojených štátov mexických,

prajúc si ešte viac upevniť priateľské vzťahy na prospech oboch krajín a rozšíriť vzájomné styky v oblasti kultúry, umenia, výchovy, vedy a techniky, hromadných oznamovacích prostriedkov a športu,

vedomé si toho, že vzájomné poznanie pokroku dosiahnutého v oboch krajinách v uvedených oblastiach prispeje k povzbudeniu hmotného a kultúrneho rozvoja ľudu Československa a Mexika,

rozhodli sa uzavrieť kultúrnu dohodu a za týmto účelom vymenovali svojich splnomocnencov, za Československú socialistickú republiku pána Miroslava Galušku, ministra kultúry a informácií, za Spojené štáty mexické pána Agustina Yáneza, ministra výchovy, ktorí po výmene svojich splnomocnení, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok I.

Vysoké zmluvné strany budú podporovať a uľahčovať kultúrnu spoluprácu medzi oboma krajinami.

Článok II.

Vysoké zmluvné strany budú podporovať výmenu skúseností a najnovších poznatkov z oblasti kultúry, umenia, výchovy, vedy a techniky, hromadných oznamovacích prostriedkov a športu.

Článok III.

Vysoké zmluvné strany budú podporovať:

a) nadväzovanie a rozvoj stykov medzi svojimi príslušnými inštitúciami v oblasti kultúry, umenia, výchovy, vedy a techniky, hromadných oznamovacích prostriedkov a športu;

b) výmenu materiálov medzi týmito inštitúciami.

Článok IV.

Vysoké zmluvné strany si budú poskytovať vzájomnú pomoc pri príprave špecialistov v oblasti výchovy, vedy a techniky aj umenia a za tým účelom sa dohodli:

a) podporovať výmenu vedeckých pracovníkov, školských odborníkov a ďalších predstaviteľov kultúry a umenia;

b) napomáhať udeľovaním štipendií výmenu študentov, najmä postgraduovaných.

Článok V.

Vysoké zmluvné strany prevezmú záštitu a budú podporovať rokovanie medzi príslušnými inštitúciami o vzájomnom uznávaní vysokoškolského vzdelania, titulov a akademických hodností podľa zvyklostí a právnych predpisov vzťahujúcich sa na jednotlivé prípady v každej krajine.

Článok VI.

Vysoké zmluvné strany budú podporovať výmenu umelcov, umeleckých súborov a pracovníkov z oblasti kultúry a umenia.

Článok VII.

Vysoké zmluvné strany budú podporovať výmenu športovcov, trénerov a telovýchovných odborníkov.

Článok VIII.

Vysoké zmluvné strany budú uľahčovať v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi svojej krajiny cesty osôb uvedených v článkoch IV, VI a VII a poskytnú im nevyhnutné podmienky na to, aby sa dosiahol účel ich vyslania.

Článok IX.

Vysoké zmluvné strany budú podporovať a uľahčovať výmenu:

a) učebných pomôcok, odborných materiálov a informácií o školstve potrebných na výučbu a výskum;

b) audiovizuálnych pomôcok na nekomerčné účely;

c) publikácií a materiálu kultúrnej povahy;

d) materiálov a publikácií medzi múzeami;

e) výstav z oblasti umenia, humanitných odborov, vedy a techniky.

Článok X.

Vysoké zmluvné strany budú podľa svojich možností podporovať rozširovanie znalosti jazykov druhej krajiny, uľahčovať poznávanie jej kultúry, rovnako ako prekladanie zaujímavých vedeckých a umeleckých diel.

Článok XI.

1. V každej zo signatárskych krajín tejto Dohody sa ustanoví komisia pre kultúrnu spoluprácu. Tieto komisie budú pripravovať a navrhovať dvojročné programy výmen a budú zabezpečovať ich realizáciu.

2. Každá komisia bude zložená podľa potrieb príslušnej zmluvnej strany.

3. O činnosti komisie v krajine jednej strany bude pravidelne informovaný diplomatický predstaviteľ druhej krajiny.

4. Dvojročné programy výmen sa budú prerokovávať na spoločných zasadaniach predstaviteľov oboch komisií, ktoré sa budú konať striedavo v Československu a Mexiku, alebo sa dojednajú diplomatickou cestou.

Článok XII.

Táto Dohoda sa môže zmeniť po vzájomnej dohode Vysokých zmluvných strán na žiadosť ktorejkoľvek z nich. Zmeny nadobudnú platnosť potom, keď Vysoké zmluvné strany si vzájomne notifikujú, že boli splnené príslušné ústavné predpisy.

Článok XIII.

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, v ktorom si obidve zmluvné strany notifikujú, že boli splnené príslušné ústavné predpisy.

Článok XIV.

Táto Dohoda zostane v platnosti päť rokov a bude sa mlčky predlžovať vždy na takú istú dobu, pokiaľ jedna zo strán neoznámi druhej, najmenej rok pred uplynutím jej platnosti, svoj úmysel Dohodu zrušiť.

Na dôkaz toho vyššie uvedení splnomocnenci túto Dohodu podpísali vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť. Zároveň ju opatrili pečaťou.

Dané v meste Méxiku dňa deviateho, mesiaca augusta, roku tisíc deväťsto šesťdesiateho ôsmeho.

Za Československú socialistickú republiku:

Miroslav Galuška v. r.

Za Spojené štáty mexické:

Agustin Yánez v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.