37

VYHLÁŠKA

Rady Okresného národného výboru v Topoľčanoch

z 12. marca 1970,

ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady


§ 1

Rada Okresného národného výboru v Topoľčanoch určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v spojitosti s čl. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike ako stavebné úrady

1. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Bošanoch s územnou pôsobnosťou pre obce Bošany, Krásno a Nedanovce,

2. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Slatine nad Bebravou s územnou pôsobnosťou pre obce Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Čierna Lehota, Šípkov, Trebichava, Krásna Ves a Timoradza,

3. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Radošine s územnou pôsobnosťou pre obce Radošina, Nitrianska Blatnica, Šalgovce, Ardanovce, Orešany, Svrbice a Bzince.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Tajomník:

Habo v. r.

Predseda:

Ing. Kmeť v. r.