Vyhláška č. 12/1970 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 33/1968 Zb. o overovaní zbraní a schvaľovaní streliva pre civilnú potrebu

Čiastka 2/1970
Platnosť od 25.02.1970 do30.11.1984
Účinnosť od 25.02.1970 do30.11.1984
Zrušený 104/1984 Zb.

12

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu a meranie

z 9. februára 1970,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 33/1968 Zb. o overovaní zbraní a schvaľovaní streliva pre civilnú potrebu

Úrad pre normalizáciu a meranie ustanovuje podľa § 24 a 35 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve (ďalej len „zákon“):


Článok I

Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 33/1968 Zb. o overovaní zbraní a schvaľovaní streliva pre civilnú potrebu (ďalej len „ vyhláška“) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 ods. 4 písm. c) znie:

c) opraváreň po vykonaní opravy, ktorá mohla mať vplyv na bezpečnosť zbrane, prípadne ak zistí, že na zbrani bola vykonaná neprípustná oprava.“

2. Za § 3 sa vkladá § 3a tohto znenia:

㤠3a

Opravy, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť zbrane, a neprípustné opravy

(1) Opravami, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť zbrane, sú:

a) založenie nových hlavní,

b) akákoľvek úprava nábojovej komory a prechodového kužeľa,

c) prevŕtanie vývrtu alebo odstránenie jamôk po hrdzi na vonkajšom alebo vnútornom povrchu hlavne alebo na vnútornom povrchu brokovej hlavne,

d) chromovanie vývrtu,

e) oprava alebo úprava hlavne alebo záveru, pri ktorej došlo k spájkovaniu natvrdo alebo k zváraniu,

f) úprava zahrdlenia (ak nejde o jeho rozšírenie) alebo úprava ústia hlavne pre meniteľné zahrdlenie,

g) vyrovnanie deformácií hlavne, pokiaľ túto opravu skúšobňa pripustila,

h) montáž puškového ďalekohľadu, ak je ňou zoslabená hlaveň alebo znížená bezpečnosť puzdra záveru,

i) zväčšenie otvoru pre vyťahovač alebo vyhadzovač na zbraniach so sklopnými hlavňami,

j) zmenšenie škáry medzi čelom hlavne a záveru, by tým mohla byť znížená bezpečnosť zbrane,

k) iné opravy, ktoré skúšobňa vyhlási za závažné.

(2) Neprípustnými opravami zbraní sú:

a) zhotovenie vložkovanej nábojovej komory brokovej hlavne,

b) zhotovenie nesamonosných vložiek nábojovej komory guľovej hlavne alebo nesamonosných vložných hlavní, pričom nesamonosnými sa rozumejú tie, ktoré nie sú schopné samy o sebe trvale znášať prevádzkový tlak,

c) prestavby, pri ktorých

- nový kaliber zbrane namáha záver väčšou spätnou silou, pričom nie je v jeho pevnosti dostatočná rezerva,

- nový kaliber zbrane namáha hlaveň vyšším tlakom, pričom nie je v jej pevnosti dostatočná rezerva,

- vývrt hlavne nezodpovedá svojimi rozmermi novému kalibru zbrane.“

3. § 4 ods. 3 sa dopĺňa ďalšou vetou:

„Pri zbraniach so sklopnými hlavňami sa navyše vyrazia na hlavne údaje o priemeroch vývrtov a o váhe hlavní.“

4. V § 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek, označený ako odsek 4, tohto znenia:

(4) Ak pri overovaní nevyhovie nová zbraň z dovozu, vráti ju štátna skúšobňa dovozcovi bez toho, že by ju akokoľvek označila.“ a ďalšie odseky sa príslušne prečíslujú.

5. § 5 odsek 1 znie:

(1) Skúška zbrane spočíva v jej prehliadke pred skúšobnou streľbou, v skúšobnej streľbe a v prehliadke po skúšobnej streľbe. Technické podmienky skúšky sú uvedené v prílohe II tejto vyhlášky. Štátna skúšobňa nesmie overiť zbraň, na ktorej zistí závady obsiahnuté v technických podmienkach skúšky, alebo na ktorej bola vykonaná neprípustná oprava.“

6. § 5 odsek 2 sa na konci dopĺňa slovami:

„prípadne, kde bude skúška vykonaná.“

7. V § 5 sa doterajší odsek 3 prečísluje na odsek 4 a pred tento odsek sa zaradí nový odsek 3 tohto znenia:

(3) Výrobca je povinný dať štátnej skúšobni bezplatne k dispozícii svoje zariadenie a strelivo potrebné na vykonanie skúšky, zaistiť jej bezpečnosť a vypomôcť pri nej svojimi pracovníkmi, ak o to štátna skúšobňa požiada.“

8. Nadpis „Závady zbraní“ sa umiestni nad označenie § 6.

9. V § 6 odseku 1 sa vypúšťa veta za bodkočiarkou.

10. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

㤠6a

(1) Ak sa pri skúške zistia neopraviteľné závady, urobí štátna skúšobňa zbraň pred jej vrátením prihlasovateľovi trvale nespôsobilou na používanie, a to spravidla deformáciou hlavne alebo záveru podľa toho, ktorá časť zbrane pri skúške nevyhovela. Ak má na zbrani s viacerými hlavňami len niektorá z hlavní neopraviteľnú závadu, navrhne štátna skúšobňa prihlasovateľovi odborné zaslepenie chybnej hlavne, ktoré znemožní vloženie náboja do hlavne. Ak prihlasovateľ nesúhlasí s týmto návrhom, znepotrební štátna skúšobňa celý zväzok hlavní.

(2) Neopraviteľnými závadami sú:

a) hlavne a závery prasknuté a v nebezpečných miestach zavarované,

b) hlavne s poréznymi alebo necelými miestami a hlavne celkove alebo miestne zoslabené,

c) deformované hlavne (s výnimkou drobných deformácií, ktoré pripúšťajú technické podmienky skúšky), *)

d) guľové hlavne s príliš zväčšeným vývrtom,

e) neprípustné opravy podľa § 3a odseku 2,

f) iné závažné závady, pri ktorých v záujme bezpečnosti skúšobňa rozhodne, že nemôžu byť odstránené opravou.

(3) Prihlasovateľ môže vopred požiadať štátnu skúšobňu o odborné zaslepenie nábojových komôr hlavní.

11. § 12 sa dopĺňa odsekom 4 tohto znenia:

(4) Výrobca je povinný ponechať na hlavniach a záveroch mäkké miesto na vyrazenie značky a predpísaných údajov. Polohu a veľkosť tohto miesta určí štátna skúšobňa.“

12. Doterajšie znenie § 13 sa označuje ako jeho odsek 2 a pred tento odsek sa vkladá nový odsek 1 tohto znenia:

(1) Štátna skúšobňa vykonáva v organizáciách, ktoré zbrane vyrábajú, skladujú, predávajú alebo opravujú, kontrolu zbraní podliehajúcich overovaniu.“.

Článok II

Doterajšia príloha vyhlášky sa označuje ako „Príloha I“. Táto príloha sa na konci dopĺňa o vetu:

„Overovacie značky pre zbrane sú vysoké 3 mm alebo 5 mm.“


Článok III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

Ing. Vyskoč v.r.

námestník poverený vedením úradu


Príloha II

Technické podmienky skúšky zbraní pri ich overovaní

Oddiel A

Overovanie nových zbraní z tuzemskej výroby

I. Prehliadka zbrane pred skúšobnou streľbou

Každá zbraň je pri prehliadke pred skúšobnou streľbou podrobená:

a) celkovej prehliadke, pri ktorej sú odmietnuté hrdzavé alebo na vonkajšom povrchu nedostatočne vyleštené zbrane a zbrane s poškodenou pažbou. Rovnako sú odmietnuté zbrane, ktoré majú:

- výrobné chyby vo vývrte a nábojovej komore,

- nedostatočne vyleštený vývrt hlavne, včítane nábojovej komory, ktorý nedovoľuje účelnú kontrolu,

- pukliny alebo porézne alebo necelé a zavarované miesta na hlavni a na závere,

- nedostatočne dimenzovaný záver,

- ohnutú hlaveň,

- chybnú funkciu zabraňujúcu bezpečnému vykonaniu skúšobnej streľby;

b) kontrole rozmerov vývrtu a nábojovej komory medznými kalibrami, pri ktorej sú odmietnuté hlavne, ktorých rozmery vývrtu a nábojovej komory nezodpovedajú medzinárodným alebo tuzemským predpisom alebo továrenským údajom vyrytým na zbrani;

c) kontrole hrúbky steny hlavne, pri ktorej sú odmietnuté hlavne s miestne alebo celkove zoslabenými stenami (ktoré nemajú štátnou skúšobňou predpísanú minimálnu hrúbku steny hlavne), ako i nedostatočne spojené hlavňové zväzky. Excentrický vývrt sa posudzuje ako zoslabenie steny hlavne. Brokové hlavne sa kontrolujú poklepom medeného kladivka s hmotou 50 g a hrúbkomerom v prechodovom kuželi a pred zahrdlením. Ak to štátna skúšobňa považuje za nevyhnutné, kontrolujú sa primeraným spôsobom i hrúbky stien hlavní ostatných zbraní;

d) kontrole záverovej vôle lístkovými mierkami pri zbraniach so sklopnými hlavňami a zamykacími kalibrami pri ostatných zbraniach. Odmietnuté sú zbrane, ktorých škára medzi čelom hlavne a záveru je 0,1 mm a väčšia pri zbraniach so sklopnými hlavňami, alebo ktorých záverová vôla je väčšia ako 0,15 mm pri ostatných zbraniach. Odmietnuté sú aj zbrane, ktorých hlavne sa kývajú;

e) kontrole bicieho a spúšťacieho mechanizmu, pri ktorej sú odmietnuté zbrane, ktorých zápalník priveľmi prečnieva, je prikrátky, má veľkú vôľu alebo je priostrý. Rovnako sa odmietajú zbrane, ktorých odpor spúšte je prinízky alebo nezodpovedá predpísaným hodnotám, zbrane, ktoré sú náchylné k samospúšťaniu, ktorých kohútiky dostatočne nedržia v záchytoch alebo ktorých poistka (prípadne výstražníky) nemá správnu funkciu.

II. Skúšobná streľba

(1) Po prehliadke pred skúšobnou streľbou sa zbrane podrobia skúšobnej streľbe, ktorá sa vykonáva na zbraniach vo vonkajších a vnútorných rozmeroch úplne dohotovených, a to buď v stave ešte bielom alebo už čiernom; v každom prípade pred prvou streleckou skúškou. Štátna skúšobňa určí, či bude overovať zbraň v bielom alebo čiernom stave.

(2) Skúšobné náboje musia zodpovedať svojím vyhotovením technickým podmienkam a smú sa použiť pri teplote prachovej náplne +15o C až +25o C, ak stredná hodnota ich tlakov zo série merania spĺňa predpísané hodnoty.

(3) Tlaky skúšobných nábojov sa merajú medenými tlakomernými valčekmi s priemerom 3 mm a výškou 4,9 mm v tlakomerných hlavniach pri teplote prachovej náplne +20o C s toleranciou ±2o C a odpočítajú sa zo staticky získanej tarážnej tabuľky. Tlaky skúšobných nábojov pre expanzné prístroje sa môžu v prípade potreby merať takým spôsobom, ktorý je pre daný prístroj najschodnejší alebo najvierohodnejší.

(4) Tlakomerné hlavne musia zodpovedať medzinárodným predpisom a doporučeniam.

(5) Jednotlivé druhy zbraní a ich samostatné časti sa podrobia streľbe skúšobnými nábojmi takto:

a) Zbrane s hladkým vývrtom určené na brokové náboje a polotovary hlavní brokovníc (ktorými sa rozumie hlaveň v bielom stave s definitívnymi vnútornými a vonkajšími rozmermi s výnimkou hákov a hákových plošín) sa skúšajú dvoma výstrelmi skúšobných nábojov na hlaveň, ktoré dávajú predpísané tlaky (alebo vyššie tlaky) na predpísaných miestach a potom najmenej jedným výstrelom spotrebného náboja na overenie funkcie opakovacej alebo samočinnej zbrane.

Predpísané tlaky v kp/cm2 (v baroch) a predpísané miesta sú:

KaliberDĺžka nábojovej komory
menšia než 76 mm
1. tlakomer2. tlakomer
16 a väčší920 (920)510 (500)
20 a menší1020 (1000)510 (500)
KaliberDĺžka nábojovej komory
76 mm a dlhšia
1. tlakomer2. talokomer
16 a väčší1020 (1000)510 (500)
20 a menší1120 (1100)510 (500)

Poznámka:

1. tlakomerom sa rozumie meracie miesto vzdialené 17 mm od dna lôžka záveru,

2. tlakomerom miesto vzdialené 162 mm od tohto dňa.

b) Zbrane s drážkovaným vývrtom určené na guľové náboje sa skúšajú dvoma výstrelmi skúšobných nábojov na nábojovú komoru a potom najmenej jedným výstrelom spotrebného náboja na nábojovú komoru na overenie funkcie opakovacej alebo samočinnej zbrane. Skúšobné náboje vyvíjajú tlak, ktorého stredná hodnota je najmenej o 30 % vyššia, než je stredná hodnota tlaku zisteného vypálením dostatočnej skupiny najsilnejších spotrebných nábojov.

c) Zbrane určené na náboje Flobert sa skúšajú dvoma výstrelmi skúšobného náboja na nábojovú komoru. Skúšobné náboje s guľou sú plnené prachom v celom objeme nábojnice a majú najťažšiu spotrebnú strelu; skúšobné náboje s brokmi majú zvýšenú náplň brokov.

d) Expanzné prístroje sa skúšajú rovnakým spôsobom ako zbrane ad b) s tým rozdielom, že sa overuje funkcia každého prístroja najmenej jedným výstrelom spotrebného náboja.

e) Balistické zbrane sa skúšajú ako im zodpovedajúci druh zbrane; pritom sa prihliada na to, že skúšobné náboje na overovanie zbraní sa môžu v balistických zbraniach používať ako spotrebné náboje.

f) Výmenné hlavne sa skúšajú pomocou svojho vlastného záveru spôsobom, ktorý zodpovedá danému druhu zbrane.

g) Samostatne dodávané hlavne a závery sa skúšajú ako im zodpovedajúci druh zbrane. Závery použiteľné pre hlavne rôznych kalibrov sa skúšajú ako brokovnice, ak k nim patrí najmenej jedna hlaveň broková, aj ako guľovnice, ak k nim patrí najmenej jedna hlaveň guľová. Ak je záver určený pre viac rôznych brokových alebo guľových kalibrov, skúša sa najviac namáhajúcimi skúšobnými nábojmi. Kritériom namáhania je sila pôsobiaca na záver.

h) Plynové zbrane, ktoré sa vo svojej koncepcii blížia nebezpečnosti palných zbraní, sa skúšajú tlakom o 30 % vyšším, než je najväčší prevádzkový tlak.

(6) Skúšobné streľby sa vykonávajú pomocou lafiet, ktoré bezpečne chránia obsluhu a v ktorých sú zbrane upnuté tak, aby to čo najviac zodpovedalo podmienkam ich použitia. Skúšobná streľba sa koná pri viachlavňových zbraniach postupne, t. j. hlaveň po hlavni.

(7) Ak pri skúšobnej streľbe dôjde k zníženiu tlaku skúšobného náboja únikom plynov, náboj sa nahrádza. Ak dôjde k poruche i pri náhradnom náboji, môže ho skúšobňa nahradiť znova, podľa potreby aj viac ráz.

III. Prehliadka po skúšobnej streľbe

Pri prehliadke po skúšobnej streľbe sú odmietnuté zbrane:

a) ktoré nebolo možné nabiť a odpáliť,

b) z ktorých nemožno odstrániť vystrelenú nábojnicu vyťahovacím zariadením,

c) ktorých hlavne majú kdekoľvek vo svojej dĺžke deformácie alebo trhliny,

d) pri ktorých došlo k poruche v spojení hlavní, plošín a hákov,

e) pri ktorých sa zväčšila záverová vôľa nad dovolenú hranicu,

f) pri ktorých došlo k porušeniu záveru alebo iného mechanizmu zbrane,

g) pri ktorých nábojnice svedčia o závade v opracovaní nábojovej komory alebo v údere zápalníka (prerazenie zápalky, slabý úder zápalníka alebo nesprávna poloha zápalníkovej jamky).

Oddiel B

Overovanie zbraní z dovozu

Zbrane dovezené z cudziny, ktorých overovacie značky nie sú v Československej socialistickej republike uznávané, sa overujú podľa oddielu A tejto prílohy s tým rozdielom, že sa pri zbraniach so sklopnými hlavňami:

a) meria dĺžka hlavní s presnosťou na 1 mm,

b) meria priemer vývrtu brokovej hlavne s presnosťou na 0,1 mm,

c) vážia hlavne bez predpažbia s presnosťou na 1 g,

d) zisťuje Brinellovou skúškou pevnosť materiálu hlavne a z tejto skúšky sa určí, či je hrúbka steny hlavne vyhovujúca.

Oddiel C

Nové overovanie zbraní

Nové overovanie zbraní (§ 3 ods. 4 vyhlášky) sa vykonáva rovnako ako overovanie zbraní z dovozu (oddiel B tejto prílohy). Štátna skúšobňa môže však tolerovať:

a) menšie poškodenie pažby,

b) slabú koróziu von i vnútri zbrane,

c) malé prestúpenie rozmerov vývrtu a nábojovej komory,

d) škáru medzi čelom hlavní a čelom záveru pri zbraniach so sklopnými hlavňami 0,1 mm a väčšiu (nesmie však byť 0,2 mm a väčšia),

e) nepatrné deformácie v hornej tretine brokovej hlavne (pri ústí),

f) menšie prehnutie hlavní.

Oddiel D

Overovanie plynových zbraní z tuzemskej výroby

Plynové zbrane z tuzemskej výroby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť overenia (§ 3 ods. 2 vyhlášky) sa overujú tak, že sa skúšobňa presvedčí:

a) pri každom kuse plynovej zbrane i o správnosti jej základnej funkcie,

b) pri 3 % kusov z predloženej dávky plynových zbraní o tom, že parametre týchto náhodou vybraných kusov a schváleného vzorku sú zhodné.

Poznámky pod čiarou

*) Oddiel C prílohy II tejto vyhlášky.