Vyhláška č. 118/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o úprave odmien za niektoré druhy umeleckej činnosti vykonávanej mimo pracovného pomeru

Čiastka 36/1970
Platnosť od 14.12.1970 do30.06.1990
Účinnosť od 15.12.1970 do30.06.1990
Zrušený 215/1990 Zb.

118

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 30. novembra 1970

o úprave odmien za niektoré druhy umeleckej činnosti vykonávanej mimo pracovného pomeru

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 13 ods. 2 a § 39 ods. 1 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach:


ČASŤ I

Rozsah platnosti

§ 1

Táto vyhláška upravuje odmeňovanie umelcov, ktorí mimo pracovného pomeru

a) účinkujú vo verejných koncertných, dramatických alebo hudobno-dramatických programoch (ďalej len „koncertná a mimodivadelná činnosť“), s výnimkou uvedenou v § 2 písm. a),

b) hosťujú v štátnych divadlách, v štátnych symfonických orchestroch a v štátnych súboroch piesní a tancov, ako aj tých, ktorí pri tejto umeleckej činnosti vypomáhajú (ďalej len „hosťovanie a umelecká výpomoc“),

c) účinkujú pri estrádnych a varietných programoch,

d) účinkujú pri verejných produkciách ako hudobníci z povolania,

e) vyhotovujú v divadle zvukové záznamy scénickej hudby, spevu alebo hovoreného slova za účelom verejného použitia týchto záznamov.

§ 2

Táto vyhláška sa nevzťahuje na odmeňovanie umelcov, ktorí

a) účinkujú ako koncertní umelci - sólisti na samostatných koncertoch vážnej hudby nepodliehajúcich povinnému sprostredkovaniu,*)

b) účinkujú v zahraničí na základe zmluvy so zahraničnou organizáciou,

c) účinkujú na území Slovenskej socialistickej republiky ako devízoví cudzozemci.

ČASŤ II

Odmeňovanie

PRVÝ ODDIEL

Koncertná a mimodivadelná činnosť

§ 3

(1) Za naštudovanie opery, operety, baletu, činohry, hudobného divadla a pod. patrí režisérovi, dirigentovi a choreografovi jednorazová odmena až do výšky 200 % jeho základného mesačného platu; to isté platí pre javiskového výtvarníka, ktorý vypracuje návrh scénickej výpravy.

(2) Kostýmovému výtvarníkovi patrí za každý vypracovaný a prijatý návrh kostýmu odmena až do výšky 60,- Kčs.

(3) Za dozor pri repríze naštudovaného diela patrí režisérovi a choreografovi odmena až do výšky 5 % jeho základného mesačného platu.

(4) Odmena priznaná javiskovému a kostýmovému výtvarníkovi podľa odsekov 1 a 2 zahŕňa aj odmenu za potrebný dohľad pri realizácii výtvarných návrhov.

(5) Za účinkovanie v predstaveniach uvedených v odseku 1 patrí sólistovi a dirigentovi odmena až do výšky 20 % jeho základného mesačného platu, členovi kolektívneho telesa až do výšky 15 % jeho základného mesačného platu.

§ 4

(1) Za účinkovanie v celovečernom koncertnom, recitálovom, baletnom alebo pantomimickom predstavení patrí sólistovi odmena až do výšky 30 % jeho základného mesačného platu; ak v takom predstavení účinkuje viac sólistov, patrí každému z nich odmena až do výšky 20 % jeho základného mesačného platu.

(2) Členovi divadelného alebo symfonického orchestra alebo speváckeho, baletného a pantomimického zboru patrí za účinkovanie v predstaveniach uvedených v odseku 1 odmena až do výšky 15 % jeho základného mesačného platu, dirigentovi odmena až do výšky 20 % jeho základného mesačného platu.

§ 5

(1) Za účinkovanie v priereze operou a operetou alebo v matiné, v literárnych alebo hudobných pásmach patrí sólistovi odmena až do výšky 20 % jeho základného mesačného platu; ak v týchto predstaveniach účinkuje viac sólistov, patrí každému z nich odmena až do výšky 15 % jeho základného mesačného platu.

(2) Členovi divadelného alebo symfonického orchestra alebo speváckeho, baletného a pantomimického zboru patrí za účinkovanie v predstaveniach uvedených v odseku 1 odmena až do výšky 10 % jeho základného mesačného platu, dirigentovi odmena až do výšky 15 % jeho základného mesačného platu.

§ 6

(1) Za celovečerný hudobný sprievod pri predstaveniach uvedených v § 4 ods. 1 alebo v § 5 ods. 1 patrí členovi sprevádzajúceho orchestra odmena až do výšky 10 % jeho základného mesačného platu a dirigentovi odmena až do výšky 15 % jeho základného mesačného platu.

(2) Pokiaľ tento celovečerný hudobný sprievod realizuje len jeden umelec, patrí mu odmena až do výšky 15 % jeho základného mesačného platu. Ak tento umelec v programe účinkuje aj ako sólista, môže sa mu odmena zvýšiť až do výšky 20 % jeho základného mesačného platu.

§ 7

(1) Za účinkovanie pri výchovných koncertoch trvajúcich najmenej jednu hodinu patrí členovi symfonického orchestra alebo divadelného orchestra odmena až do výšky 10 % jeho základného mesačného platu.

(2) Za pôvodný rozbor diela a odborný výklad pri koncertoch uvedených v odseku 1 patrí účinkujúcemu umelcovi pri prvom predvedení výkladu odmena až do výšky 250,- Kčs, pri každom ďalšom predvedení odmena až do výšky 120,- Kčs.

§ 8

(1) Za umelecký prednes na školách trvajúci najmenej jednu hodinu patrí umelcovi odmena až do výšky 10 % jeho základného mesačného platu.

(2) Ak pri umeleckom prednese na škole účinkuje viac umelcov, patrí každému z nich odmena až do výšky 5 % jeho základného mesačného platu.

§ 9

(1) Umelcovi, ktorý nie je pracovníkom divadla, orchestra alebo iného podobného umeleckého zariadenia, alebo ktorý účinkuje v inom umeleckom odbore, než v ktorom pracuje v pracovnom pomere, odvodí riaditeľ sprostredkujúcej organizácie odmenu z platu, ktorý by umelcovi patril, keby v rovnakom alebo porovnateľnom umeleckom odbore pracoval v pracovnom pomere.

(2) Členovi kolektívneho telesa, ktorý účinkuje při predstaveniach uvedených v § 3 až 8 ako sólista, odvodí riaditeľ sprostredkujúcej organizácie odmenu z platu, ktorý by umelcovi patril, keby pracoval v pracovnom pomere ako sólista.

§ 10

Odmeny za umelecké výkony podľa ustanovení § 3 až 8 zahŕňajú aj odmeny za skúšky, prípravu, líčenie a pod.

§ 11

(1) Výšku konkrétnej odmeny dojedná sprostredkujúca organizácia s umelcom pre každý program osobitne.

(2) V spoločensky významných a odôvodnených prípadoch môže riaditeľ sprostredkujúcej organizácie zvýšiť umelcovi odmenu až o 50 % nad hornú hranicu sadzieb uvedených v predchádzajúcich ustanoveniach. Umelcovi, ktorému bol určený osobný plat, prizná riaditeľ sprostredkujúcej organizácie toto zvýšenie odmeny s prihliadnutím na to, že v osobnom plate je už vyjadrené aj ocenenie spoločenského významu jeho umeleckej činnosti.

(3) Sprostredkujúca organizácia môže dojednať ďalej dohodou s usporiadateľom pre účinkujúcich umelcov podiel na hrubých tržbách predstavenia, o ktoré sa umelci svojím mimoriadnym výkonom zaslúžia. Výška tohto podielu pre všetkých účinkujúcich umelcov môže byť najviac 5 % hrubých tržieb dosiahnutých pri predstavení.

DRUHÝ ODDIEL

Hosťovanie a umelecká výpomoc

§ 12

(1) Hosťovaním sa rozumie jednorazové alebo opakované predvedenie umeleckého výkonu mimo pracovného pomeru v cudzom umeleckom zariadení.

(2) Umeleckou výpomocou sa rozumie účinkovanie mimo pracovného pomeru v drobných hereckých akciách v cudzom umeleckom zariadení.

§ 13

(1) Hosťujúcemu dirigentovi, režisérovi a choreografovi patrí za naštudovanie dramatického, hudobno-dramatického, hudobného, baletného alebo pantomimického diela jednorazová odmena až do výšky 200 % jeho základného mesačného platu; to isté platí pre javiskového výtvarníka, ktorý vytvorí návrh scénickej výpravy.

(2) Hosťujúcemu kostýmovému výtvarníkovi patrí za každý prijatý návrh kostýmu odmena až do výšky 60,- Kčs.

(3) Odmena hosťujúceho dirigenta podľa odseku 1 zahŕňa aj odmenu za dirigovanie pri prvom predvedení naštudovaného diela; za ďalšie dirigovanie naštudovaného diela patrí hosťujúcemu dirigentovi odmena až do výšky 30 % jeho základného mesačného platu.

(4) Odmena hosťujúceho režiséra alebo choreografa podľa odseku 1 zahŕňa aj odmenu za režijný a choreografický dozor pri prvom predstavení naštudovaného diela; za dozor pri ďalších reprízach naštudovaného diela patrí hosťujúcemu režisérovi alebo choreografovi odmena až do výšky 5 % jeho základného mesačného platu.

(5) Odmeny priznané hosťujúcim výtvarníkom podľa odsekov 1 a 2 zahŕňajú aj odmenu za potrebný dohľad pri realizácii výtvarných návrhov.

§ 14

(1) Hosťujúcemu sólistovi činohry, opery, operety, štátnych symfonických orchestrov, štátnych súborov piesní a tancov, sólistovi baletu a pantomímy, ako aj spevákovi šansónov patrí za každé hosťovanie odmena až do výšky 30 % jeho základného mesačného platu; umelcovi z radov poslucháčov umeleckých vysokých škôl patrí v týchto prípadoch odmena až do výšky 10 % nástupného mesačného platu absolventa.

(2) Hosťujúcemu členovi kolektívneho telesa patrí odmena až do výšky 15 % jeho základného mesačného platu; ak však hosťuje ako sólista, odvodí sa jeho odmena z platu, ktorý by mu patril, keby bol sólistom v pracovnom pomere.

§ 15

Za umeleckú výpomoc patrí účinkujúcim za každé predstavenie a za každú hlavnú skúšku odmena až do výšky 50,- Kčs.

§ 16

Odmeny za hosťovanie a za umeleckú výpomoc podľa predchádzajúcich ustanovení zahŕňajú aj odmeny za skúšky, prípravu, event. líčenie a pod.

§ 17

(1) Výšku konkrétnej odmeny dojedná riaditeľ umeleckého zariadenia s umelcom pre každé hosťovanie alebo umeleckú výpomoc osobitne.

(2) Hosťujúcemu umelcovi, ktorý nie je pracovníkom divadla, orchestra alebo iného podobného zariadenia, alebo ktorý účinkuje v inom umeleckom odbore, než v ktorom pracuje v pracovnom pomere, odvodí riaditeľ odmenu z platu, ktorý by umelcovi patril, keby pracoval v pracovnom pomere v rovnakom umeleckom odbore, v akom hosťuje.

(3) V spoločensky významných a odôvodnených prípadoch môže riaditeľ umeleckého zariadenia zvýšiť umelcovi odmenu až o 50 % nad hornú hranicu sadzieb určených v predchádzajúcich ustanoveniach. Umelcovi, ktorému bol určený osobný plat, prizná riaditeľ umeleckého zariadenia toto zvýšenie odmeny s prihliadnutím na to, že v osobnom plate je už vyjadrené aj ocenenie spoločenského významu jeho umeleckej činnosti.

TRETÍ ODDIEL

Účinkovanie pri estrádnych a varietných programoch

§ 18

(1) Za účinkovanie pri estrádnych a varietných programoch patria umelcom odmeny v rámci nižšie uvedených sadzieb určených pre jednotlivé kvalifikačné stupne príslušných umeleckých odborov.

(2) Kvalifikačné stupne rozpätia odmien za umelecké výkony v jednotlivých odboroch umeleckého účinkovania sa určujú takto:*)

Kvalifikačný stupeňspeváci, tanečníci, umelci hovoreného slova, inštrumentálni sólisti, sprevádzačiartisti a podobné žánrečlenovia vokálnych a inštrumentálnych a iných umeleckých súbrovohlasovatelia
KčsKčsKčsKčs
I.80 - 20080 - 14080 - 14060 - 120
II.200 - 400140 - 240140 - 240
III.400 - 600240 - 400240 - 400

(3) Umelec môže získať kvalifikáciu aj pre viac umeleckých odborov. O zaraďovaní umelca do príslušného kvalifikačného stupňa rozhoduje riaditeľ sprostredkujúcej organizácie v každom umeleckom odbore osobitne.

§ 19

(1) Vedúcemunajmenejtrojčlennéhovokálneho, inštrumentálneho, baletného a pantomimického súboru, ktorý v súbore súčasne účinkuje, môže sa priznať odmena až do výšky dvojnásobku odmeny, ktorá by mu patrila ako členovi súboru.

(2) Asistentom v odbore artistickej činnosti patrí za vystúpenie v jednom programe odmena v rozpätí od 30,- Kčs do 80,- Kčs.

§ 20

(1) Výšku konkrétnej odmeny dojedná riaditeľ sprostredkujúcej organizácie s umelcom pre každý prípad osobitne. Odmena umelca za opakované vystúpenie na stálych estrádnych alebo varietných pracoviskách sa však môže dojednať aj vo forme jednorazovej odmeny (paušálu).

(2) V spoločensky významných a odôvodnených prípadoch môže riaditeľ sprostredkujúcej organizácie zvýšiť umelcovi odmenu až o 50 % nad hornú hranicu sadzby najvyššieho kvalifikačného stupňa.

(3) Sprostredkujúca organizácia môže ďalej dojednať dohodou s usporiadateľom pre účinkujúcich umelcov podiel na hrubých tržbách predstavenia, o ktoré sa umelci svojím mimoriadnym výkonom zaslúžia. Výška tohto podielu pre všetkých účinkujúcich umelcov môže byť najviac 5% hrubých tržieb dosiahnutých pri predstavení.

ŠTVRTÝ ODDIEL

Účinkovanie hudobníkov z povolania pri verejných produkciách

§ 21

Hudobníkom a spevákom z povolania (ďalej len „hudobníci“) účinkujúcim pri verejných produkciách patrí odmena v rámci rozpätia určeného pre jednotlivé kvalifikačné stupne, a to:*)

a) pri tanečných zábavách, módnych prehliadkach, hudobnom sprievode artistov a športovcov, účinkovaní v krematóriách a obradných sieňach a pod. za každú celú hodinu produkcie

V kvalifikačnom stupniKčs
I.12 - 16
II.16 -20
III.20 - 40

pričom prvá i nedokončená hodina produkcie sa považuje vždy za celú hodinu, zatiaľ čo pri druhej a ďalšej nedokončenej hodine produkcie sa odmeny hudobníkov primerane krátia,

b) pri celovečerných hudobných produkciách trvajúcich najmenej dve hodiny, ktoré majú povahu koncertného vystúpenia, za celú produkciu

V kvalifikačnom stupniKčs
I.80 - 140
II.140 -240
III.240 - 400

pričom sa odmeny hudobníkov, ak produkcia nedosiahne určený minimálny časový rozsah, primerane krátia.

§ 22

(1) Vedúcemu najmenej trojčlenného súboru, pokiaľ v súbore súčasne účinkuje, alebo dirigentovi súboru patrí pri produkciách uvedených v § 21 písm. a) odmena až do výšky dvojnásobku odmeny, ktorá by mu patrila ako členovi súboru.

(2) Vedúcemu najmenej trojčlenného súboru, pokiaľ v súbore súčasne účinkuje, alebo dirigentovi súboru patrí pri produkciách uvedených v § 21 písm. b) odmena až do výšky trojnásobku odmeny, ktorá by mu patrila ako členovi súboru.

§ 23

(1) Výšku konkrétnej odmeny dojedná sprostredkujúca organizácia s hudobníkmi pre každú produkciu osobitne.

(2) V spoločensky významných a odôvodnených prípadoch môže riaditeľ sprostredkujúcej organizácie zvýšiť hudobníkovi odmenu až o 50 % nad hornú hranicu sadzby najvyššieho kvalifikačného stupňa.

(3) Sprostredkujúca organizácia môže ďalej dojednať dohodou s usporiadateľom pre účinkujúcich hudobníkov podiel na hrubých tržbách produkcie, o ktoré sa hudobníci svojím mimoriadnym výkonom zaslúžia. Výška tohto podielu pre všetkých účinkujúcich hudobníkov môže byť najviac 5 % hrubých tržieb dosiahnutých pri produkcii.

PIATY ODDIEL

Vyhotovovanie zvukových záznamov v divadle

§ 24

Za nahrávku scénickej hudby, spevu alebo hovoreného slova v divadle patrí

Kčs
- dirigentovi orchestra15 - 80
- vokálnemu alebo inštrumentálnemu sólistovi15 - 80
- členovi symfonického orchestra4 - 15
- členovi komorného orchestra6 - 25
- členovi komorného súboru10 - 70

za každú i začatú minútu nahrávky.

§ 25

(1) Výšku celkovej odmeny dojedná riaditeľ divadla s umelcom pre každú nahrávku osobitne.

(2) V spoločensky významných a odôvodnených prípadoch môže riaditeľ divadla zvýšiť umelcovi odmenu až o 50 % nad hornú hranicu sadzieb určených v § 24.

§ 26

Odmeny za vyhotovenie zvukového záznamu uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach môže riaditeľ divadla priznať aj vlastným pracovníkom divadla, pokiaľ nahrávku vyhotovujú mimo rámca povinností vymedzených pracovnou zmluvou.

§ 27

Spôsob a rozsah verejného použitia vyhotovenej zvukovej nahrávky, príp. ďalšie podmienky určí zmluva dojednaná medzi divadlom a umelcami.


ČASŤ III

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 28

Hodnotenie a evidovanie výkonných umelcov, na ktorých sa vzťahuje táto vyhláška, a povinné sprostredkovanie ich činnosti upravujú osobitné predpisy.*)

§ 29

Na území Slovenskej socialistickej republiky strácajú platnosť:

1. dosiaľ platné ustanovenie (§ 10) úpravy Ministerstva kultúry z 24. novembra 1953 č. 8623/53-HSU/7 o úprave pracovných a platových pomerov umeleckých pracovníkov v divadlách (reg. v čiastke 15/1967 Zb.);

2. dosiaľ platné ustanovenie (§ 11) úpravy Ministerstva kultúry z 26. marca 1954 č. 21 575/54-XVII/2 o úprave pracovných a platových pomerov umelcov v symfonických orchestroch (reg. v čiastke 15/1967 Zb.);

3. úprava Povereníctva školstva a kultúry z 28. augusta 1957 č. 34 308/57-PAM o honorovaní externých javiskových a kostýmových výtvarníkov (reg. č. 151/P-1957 Zb. NV);

4. úprava Povereníctva školstva a kultúry zo 17. augusta 1959 č. 19 024/59-PAM o odmeňovaní niektorých foriem umeleckej činnosti - dočasné opatrenie (Zvesti PŠK 1959, str. 265);

5. úprava Ministerstva školstva a kultúry zo 16. apríla 1960 č. 15 661/60-E I/2, ktorou sa vydáva honorárový sadzobník umelcov vystupujúcich na estrádach, (Zb. NV 1960, por. č. 43) v znení úprav z 15. septembra 1960 č. 38 733/60-E I/2 a z 19. júla 1966 č. 21 955/66-VE/2 (Zvesti PŠK 1960, str. 208, reg. v čiastke 15/1967 Zb.);

6. úprava Ministerstva školstva a kultúry z 1. júna 1960 č. 20 888/60-E I/2, ktorou sa ustanovuje honorárový sadzobník hudobníkov z povolania v pracovnom pomere i pracujúcich príležitostne (evidovanie) a súborov hudobníkov z povolania (Vestník MŠK 1961, str. 130, reg. v čiastke 15/1967 Zb.);

7. dosiaľ platné ustanovenie (§ 9) úpravy Ministerstva školstva a kultúry z 21. marca 1961 č. 13 914/61-E I/2 o úprave platových pomerov umeleckých pracovníkov Českého speváckeho zboru pri štátnom orchestri Česká filharmónia (reg. v čiastke 15/1967 Zb.);

8. úprava Ministerstva školstva a kultúry z 24. marca 1964 č. 14 664/64/IV/2 o zaraďovaní bigbeatových skupín do kvalifikačných stupňov a ich odmeňovaní, včítane dodatku z 25. mája 1964 č. 23 821/64-IV/2 (reg. v čiastke 15/1967 Zb.);

9. úprava Ministerstva kultúry a informácií z 23. novembra 1967 č. 12 599/67-V/2 o odmeňovaní artistov za práce vykonávané mimo pracovného pomeru (Vestník MŠK 1967, str. 319, reg. v čiastke 43/1967 Zb.).

§ 30

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembrom 1970.


Minister:

Válek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 89/1958 Ú. v., ktorou sa ustanovuje povinné sprostredkovanie pre niektoré odbory umeleckej činnosti, v znení vyhlášky č. 74/1964 Zb.

*) Do konca roka 1970 možno dojednávať odmeny uvedené v tomto odseku najvyššie do stredu honorárových rozpätí určených pre jednotlivé kvalifikačné stupne.

*) Do konca roka 1970 možno dojednávať odmeny uvedené v tomto paragrafe najvyššie do stredu honorárových rozpätí určených pre jednotlivé kvalifikačné stupne.

*) Vyhláška č. 71/1958 Ú. v., ktorou sa určujú podmienky účinkovania divadelných umelcov z povolania na predstaveniach mimo prevádzky divadla, v znení vyhlášky č. 196/1958 Ú. v. a č. 74/1964 Zb.
Vyhláška č. 89/1958 Ú. v., ktorou sa ustanovuje povinné sprostredkovanie pre niektoré odbory umeleckej činnosti, v znení vyhlášky č. 74/1964 Zb. Smernice pre zaraďovanie umelcov vystupujúcich na estrádach do kvalifikačných stupňov umeleckých odborov (úprava MŠK zo 16. apríla 1960 č. 15 662/60-E I/2, uverejnená vo Vestníku MŠK 1960, str. 209 - inštrukcia reg. č. 110/P-1960 Zb. NV).