Vyhláška č. 155/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov

(v znení č. 161/1971 Zb.)

Čiastka 45/1970
Platnosť od 29.12.1970 do31.03.1990
Účinnosť od 27.12.1971 do31.03.1990
Zrušený 75/1990 Zb.

155

VYHLÁŠKA

Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky

z 2. decembra 1970

o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov

Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 1 zákona č. 272/1949 Zb. o riadení výroby a distribúcie v pôsobnosti Ministerstva informácií a osvety, podľa čl. 9 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a podľa § 11 zák. SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky:


1. ČASŤ

Úvodné a všeobecné ustanovenia

§ 1

Účel vyhlášky

Účelom tejto vyhlášky je zabezpečenie jednotných zásad zriadenia polygrafickej výroby, zamedzenie rozptyľovania výrobných prostriedkov, kvalifikovaných odborníkov a materiálnych zdrojov a zavedenie povinnej evidencie tlačiarenských strojov a zariadení.

§ 2

Tlačiarne

Tlačiarňou v zmysle tejto vyhlášky je výrobný celok zhotovujúci polygrafické výrobky, vybavený tlačiarenskými strojmi a zariadením, ktorý rozmnožuje tlačiarenskými technikami predlohy. Za tlačiareň sa podľa tejto vyhlášky považuje aj jednotlivý stroj alebo zariadenie, ktorý slúži na rovnaký účel ako tlačiareň.

§ 3

Tlačiarenský stroj

Tlačiarenským strojom v zmysle tejto vyhlášky je zariadenie, ktoré slúži na potlačenie papiera a umelých hmôt kníhtlačovou, ofsetovou alebo hĺbkotlačovou technikou. Za tlačiarenské stroje sa ďalej považujú sádzacie stroje, tlačiarenské písma, fotoreprodukčné a fotomechanické stroje na výrobu tlačovej formy.

Tlačiarenskými strojmi podľa tejto vyhlášky nie sú:

a) jednoúčelové stroje slúžiace na výrobu a súčasné potlačovanie obalových materiálov,

b) rozmnožovacie stroje a zariadenie slúžiace na rozmnožovanie rýchlym a jednoduchým spôsobom (napr. stroje blanové, liehové, planografické, ozalidové, xerografické všetkých formátov), ako aj maloformátové ofsetové stroje (do formátu A3 vrátane).

2. ČASŤ

Povoľovacie konanie

§ 4

Základné ustanovenia

(1) V záujme účelného rozmiestnenia tlačiarní a využitia výrobno-technickej a materiálovej základne polygrafického priemyslu v súlade s celospoločenskými záujmami je dovolené zriaďovať okrem národných podnikov polygrafického priemyslu:

a) účelové tlačiarne

b) závodné tlačiarne

c) rozmnožovne.

(2) Zriaďovanie a prevádzka účelových a závodných tlačiarní a rozmnožovní sú viazané udelením štátneho súhlasu podľa ďalších ustanovení tejto vyhlášky.

(3) Nakupovať, držať a používať tlačiarenské a rozmnožovacie stroje domáceho alebo zahraničného pôvodu možno iba so súhlasom Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky.

§ 5

Účelové tlačiarne

Za účelové tlačiarne sa podľa tejto vyhlášky považujú tlačiarenské zariadenia zaoberajúce sa výrobou špeciálnych tlačív, pri ktorých s ohľadom na prísnu zúčtovateľnosť, ochranu pred zneužitím alebo z iných závažných dôvodov je vhodné zabezpečiť výrobu v osobitných na tento účel zriadených tlačiarňach. Súhlas na zriadenie účelovej tlačiarne dáva Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky.

§ 6

Závodné tlačiarne

(1) Závodnú tlačiareň možno zriadiť výhradne vo výrobnom podniku na jeho vlastnú potrebu, ak tlačenie polygrafickou technikou je nevyhnutnou súčasťou jeho výrobného procesu. Za nevyhnutnú súčasť výrobného procesu sa považuje najmä:

a) polygrafická technika potrebná pri zhotovení výrobkov (napr. tlač stupníc meradiel meracích prístrojov a pod.),

b) tlačenie materiálov na výrobu obalových prostriedkov (napr. papier, PVC, fólie, plechy, sklo a pod.), kde tlač je nedeliteľnou súčasťou technologického postupu,

c) dotlač na tlačivá alebo obalový materiál,

d) tlač technicko-výrobnej dokumentácie súvisiacej s vlastným výrobným programom.

(2) Závodnú tlačiareň možno zriadiť len po predchádzajúcom súhlase Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky.

§ 7

Rozmnožovne

(1) Rozmnožovňou podľa tejto vyhlášky je prevádzkovo-obchodné zariadenie na zabezpečovanie miestnych potrieb obyvateľstva a odberateľských organizácií, ktoré rozmnožuje rýchlym a jednoduchým spôsobom na rozmnožovacích strojoch, t.j. prístrojoch blanových, liehových, planografických, ako aj na maloformátových ofsetových strojoch, okrem farbotlače (do formátu A3 vrátane).

(2) Na zriadenie a prevádzku rozmnožovní sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky.

(3) Za rozmnožovňu sa nepovažuje rozmnožovacie zariadenie určené výhradne na vlastnú potrebu úradov, podnikov, organizácií, ústavov a inštitúcií, ktoré nevykonávajú obchodnú činnosť s rozmnoženinami.

3. ČASŤ

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 8

Spoločné ustanovenia

(1) Riaditelia a zodpovední vedúci tlačiarní a rozmnožovní, ako aj vedúci úradov, podnikov, ústavov, inštitúcií a iných organizácií, kde sa používa rozmnožovacie zariadenie na účely uvedené v § 7 ods. 3, sú povinní postarať sa o zabezpečenie tlačiarenských a rozmnožovacích strojov a podľa miestnych pomerov zabezpečiť nevyhnutné opatrenia, ktoré zabránia zneužitiu týchto strojov a zariadení.

(2) Účelové a závodné tlačiarne sú oprávnené zhotovovať len tie druhy polygrafických výrobkov, ktoré slúžia na zabezpečenie úloh, na ktoré sa tieto tlačiarne zriadili. Tieto tlačiarne sú zároveň povinné viesť evidenciu zákaziek a zabezpečovať označovanie nimi zhotovených polygrafických výrobkov.

(3) Tak isto sú rozmnožovne povinné viesť evidenciu zákaziek a označovať zhotovené rozmnoženiny.

§ 8a

(1) Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky poveruje Slovenskú polygrafiu, generálne riaditeľstvo v Bratislave

a) sústreďovať

1. žiadosti účelových a závodných tlačiarní, rozmnožovní pre obchodnú činnosť orgánov a organizácií o udelenie súhlasu na zriadenie a prevádzku tlačiarní a rozmnožovní. Žiadosti o povolenie rozmnožovní budú obsahovať údaje o sídle rozmnožovne, počte rozmnožovacích strojov a zariadení, skladbe výrobného programu a predbežné vyjadrenie príslušného krajského národného výboru k žiadosti,

2. žiadosti o nákup tlačiarenských strojov z tuzemska alebo z dovozu,

3. žiadosti o povolenie vývozu použitých tlačiarenských strojov,

4. žiadosti orgánov a organizácií o prevod alebo predaj tlačiarenských strojov, matríc a tlačiarenského písma, prípadne ostatného zariadenia,

5. hlásenia o evidencii tlačiarenských strojov a zariadení,

6. návrhy orgánov a organizácií na likvidáciu tlačiarenských strojov a zariadení. Tlačiarenské stroje a zariadenia určené na likvidáciu likviduje ich vlastník na vlastné náklady, pričom je povinný do 30 dní odo dňa schválenia likvidácie podať Slovenskej polygrafii, generálnemu riaditeľstvu v Bratislave správu o vykonanej likvidácii a súčasne predložiť likvidačnú zápisnicu potvrdenú n. p. Kovošrotom o odovzdaní odpadu z tlačiarenského stroja alebo zariadenia,

b) preverovať došlé žiadosti, hlásenia a návrhy z hľadiska využitia strojovej kapacity a zákazkovej náplne tlačiarní a rozmnožovní s obchodnou činnosťou a predkladať Ministerstvu priemyslu Slovenskej socialistickej republiky svoje vyjadrenia k nim,

c) viesť evidenciu tlačiarní a rozmnožovní s obchodnou činnosťou na základe žiadosti orgánov a organizácií,

d) vypracúvať odborné posudky o tlačiarenských strojoch a výrobkoch nimi vyrobených,

e) sprostredkovať služby v súvislosti s prebytočnými tlačiarenskými strojmi a zariadením určenými na predaj, prevod alebo likvidáciu.

(2) Orgány a organizácie sú povinné na požiadanie predložiť Slovenskej polygrafii, generálnemu riaditeľstvu v Bratislave podklady potrebné na zabezpečenie úloh, ktoré preň vyplývajú z tejto vyhlášky.

§ 8b

Po preverení žiadosti, hlásení a návrhov uvedených v § 8a tejto vyhlášky sa v prevádzke ponechajú len také tlačiarenské stroje a zariadenia, ktoré tvoria nutnú súčasť výrobného procesu. O prebytočnej kapacite účelových zariadení rozhodne Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní s príslušným nadriadeným orgánom navrhovateľa.

§ 8c

(1) Všetky organizácie a orgány, ktoré majú v správe tlačiarenské alebo rozmnožovacie stroje a zariadenia, vedú o nich osobitnú evidenciu, a to bez ohľadu na to, či ich používajú samy, ich podriadené organizácie alebo ich členovia.

(2) Evidenciu tlačiarenských a rozmnožovacích strojov a zariadení treba viesť podľa zásad jednotnej evidencie strojov a zariadení. Základné údaje sa budú viesť v tomto rozsahu:

a) názov, typ a formát stroja,

b) výrobné, triednikové a inventárne číslo,

c) rok výroby a výrobca,

d) príslušenstvo stroja,

e) závod alebo prevádzka, v ktorom je stroj umiestnený,

f) výkonnostná kapacita stroja,

g) nadobúdacia hodnota stroja.

(3) Orgány a organizácie, ako aj rozmnožovne pre vlastnú potrebu sú ďalej povinné viesť evidenciu zákaziek, počtov výtlačkov a zabezpečiť označovanie výrobkov skratkou výrobného podniku a číslom zákazky.

(4) Tvorba cien rozmnoženín sa spravuje predpismi vydanými príslušným cenovým orgánom.


§ 9

Prechodné ustanovenia

(1) Orgány a organizácie, ktoré majú v správe alebo v používaní tlačiarenské stroje, sú povinné za účelom získania nevyhnutnej evidencie o rozmiestnení týchto strojov zahlásiť typy strojov najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky Ministerstvu priemyslu Slovenskej socialistickej republiky na formulári uvedenom v prílohe tejto vyhlášky.

(2) Organizácie, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť rozmnožovní, sú povinné najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky podať prostredníctvom svojho ústredného orgánu žiadosť o súhlas na vykonávanie prevádzkovej činnosti rozmnožovne Ministerstvu priemyslu Slovenskej socialistickej republiky. Pokiaľ majú v správe alebo používaní tlačiarenské stroje, podajú rovnakým spôsobom a v rovnakej lehote hlásenie podľa predchádzajúcich ustanovení.

(3) O ďalšom oprávnení na prevádzkovú činnosť tlačiarenských strojov a vykonávaní prevádzkovej činnosti rozmnožovní rozhodne Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky dodatočne podľa tejto vyhlášky.

(4) Povinnosť hlásiť tlačiarenské stroje podľa predchádzajúcich odsekov sa nevzťahuje na tieto orgány a organizácie:

a) Ministerstvo plánovania Slovenskej socialistickej republiky a Slovenský štatistický úrad;

b) Ministerstvo spravodlivosti SSR - tlačiarenské stroje Správy Zboru nápravnej výchovy v Leopoldove;

c) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky - stroje na tlač cestovných lístkov z lepenky a na tlač služobných grafikónov, ďalej stroje na tlač známok, kolkov a iných cenín;

d) Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky - stroje na výučbu dorastu na priemyselnej škole grafickej a na výtvarných školách slúžiace výlučne na výučbu žiakov, resp. poslucháčov;

e) Slovenská správa geodézie a kartografie a Slovenská kartografia, n. p. - stroje na tlač kartografických diel, mapových a grafických podkladov a odborných geodetických a kartografických textov;

f) Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva SSR - stroje na tlač špeciálnych máp, grafikónov a tabuliek, ktoré sú súčasťou lesných a vodných hospodárskych plánov;

g) Zväz výtvarných umelcov - stroje slúžiace na výtvarnú činnosť členov zväzu;

h) Štátna tlačiareň cenín - stroje na tlač bankoviek, štátoviek a iných cenín;

ch) špeciálne tlačiarne na vyhotovovanie slepeckej tlače v slepeckých ústavoch - stroje slúžiace vzdelávacím a výchovným účelom slepcov;

i) tlačiarne v liečebných zariadeniach - stroje slúžiace na rehabilitačnú starostlivosť. Zoznam týchto ústavov určí Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom priemyslu Slovenskej socialistickej republiky;

j) Tlačiareň Oblastného ústavu Štátnej banky československej v Bratislave - stroje slúžiace na výrobu cenín, zúčtovateľných a iných tlačív používaných v bankovej prevádzke na Slovensku;

k) Grafobal, n. p., Skalica - stroje slúžiace na potláčanie a ďalšie spracúvanie obalových prostriedkov;

l) Harmanecké papierne, n. p., Harmanec - stroje na potláčanie papiera, papierových výrobkov a kartonáže;

m) Severoslovenské celulózky a papierne, n. p., Ružomberok - stroje na potláčanie papiera a papierových výrobkov;

n) Juhoslovenské celulózky a papierne, n. p., Štúrovo - stroje na potláčanie papiera a papierových výrobkov;

o) Slavošovské papierne, n. p., Slavošovce - stroje na potláčanie papiera a papierových výrobkov.

§ 10

Sankcie

Kto koná proti predpisom tejto vyhlášky, najmä tým, že

a) zriadi alebo vykonáva prevádzkovú činnosť tlačiarní alebo rozmnožovní bez udelenia štátneho súhlasu,

b) nakupuje, drží a používa tlačiarenské stroje bez súhlasu Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky,

c) nesplní ohlasovaciu povinnosť,

potresce sa podľa platných predpisov.

§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.


Minister:

Ing. Gregor v. r.


Príloha k vyhláške č. 155/1970 Zb.

Vzor formulára na hlásenie tlačiarenských strojov podľa vyhlášky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní o pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenskych strojov

Vzor 01